งานวิชาการ

จำนวนเอกสารงานวิชาการ จำนวน 223 รายการ

ด้านอนุญาต จำนวน 5 รายการ

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณสมบัติปัจจัยความพร้อมของช...
การขึ้นทะเบียนเครื่องส่งวิทยุฯ สำหรับผู้ทดลองประกอ...
แนวทางปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต...
Must carry Must have...
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจ...

ด้านเทคโนโลยี จำนวน 47 รายการ

รายงานโครงการจัดทำแผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทั...
[2] โปสเตอร์แสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื...
[1] โปสเตอร์ข้อมูลทางเทคนิคของโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน...
รายงานการศึกษาบริการโทรทัศน์ชุมชน และแนวทางการทดลอ...
รายงานการศึกษาการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบ...
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนร่างแผนพัฒนากิจกา...
เทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงระบบ DAB+...
แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื...
Mobile Television Services: Implementation Strateg...
Mobile Television Services: Feasibility study for ...
บทสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยตัวชี้วัด...
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยตัวชี้วัด สำารวจการเข...
Framework for Deploying Community Television Broad...
Deployment Strategies for Digital Radio Services i...
DTT in Thailand (Technical Aspects) ABU TR 264 Q4 ...
รายงานกรณีศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรั...
สรุปการเข้าร่วมประชุม Leaders' Summit 2016 และร่วม...
โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิ...
ความรู้เกี่่ยวกับสายอากาศรวม (MATV) สำหรับดิจิตอลท...
ความรู้เกี่ยวกับสายอากาศรับสัญญาณดิจิตอลทีวี : การ...
รายงานกรณีศึกษาด้านเทคนิคและด้านการวางแผนความถี่วิ...
บทสรุปผู้บริหารพฤติกรรมบริโภคสื่อ...
โครงการศึกษาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้...
ข้อมูลพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน...
จำนวนครัวเรือนของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่มีสัญญา...
จำนวนครัวเรือนของประเทศไทยที่มีสัญญาณครอบคลุมของดิ...
กำหนดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอ...
รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานติดตามคุณภาพสัญญา...
แนวปฏิบัติทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื...
งาน NBTC/ITU Workshop on Roadmap for Introduction ...
งาน NBTC/ITU National Seminar on Thailand Digital...
รายงานผลการศึกษาแผนการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจาย...
[3]ข้อแนะนำการติดตั้งสายอากาศ กรณีระยะห่างจากสถานี...
[2]จำนวนครัวเรือนที่ครอบคลุม (39 สถานีหลัก) จำแนกร...
[1]จำนวนครัวเรือนที่ครอบคลุม (39 สถานีหลัก) บทสรุป...
โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม Reverse Intermodulat...
รายงานผลการศึกษา เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับ 39 ส...
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเ...
รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ก...
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งาน ความถี่วิทยุย่าน ๗๐๐...
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและ...
โทรทัศน์ดิจิตอลระบบ DVB-T2 : เทคโนโลยีและมาตรฐานทา...
สรุปสาระสำคัญและกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ ก...
การดำเนินการตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อ...
Spectrum and Standard for Digital TV...
Guidelines for the transition from analogue to dig...
Guidelines for the transition from analogue to dig...

ด้านกำกับดูแล จำนวน 77 รายการ

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมในอุตสาหกรรมโทรทัศน...
CONTENT IS KING : พัฒนาการด้านเนื้อหารายการบนทีวีด...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
การศึกษาและจัดทำข้อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ในกิจการกระจายเ...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
สรุปผลการศึกษา (Infographic) - โครงการสำรวจพฤติกรร...
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ - โครงการสำรวจพฤติกรรม...
บทสรุปผู้บริหาร - โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มกา...
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ - โครงการศึกษาสภาพตลาด...
บทสรุปผู้บริหาร - โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมข...
5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียน และ การเปลี่ยนแป...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางกำกับดูแลการแข่งขันกิจกา...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกาหนดแนวทา...
รายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการโทรทั...
รายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบบั สมบรู ณโ์ ครงการวิจยั ก...
หนังสือสรุปผลการศึกษาด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในก...
หนังสือรวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเ...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย...
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสังเคราะห์...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมกา...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย...
รายงานฉบับสมบรูณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย...
คู่มือแนวปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรมในการใช้ข้อมูลจา...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาโครงส...
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การวิจัยเ...
โครงการจัดทาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐา...
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวก...
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวก...
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย "การส...
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสี...
โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโท...
4.โครงการวิจัยรูปแบบและเนื้อหาของสื่อแพร่ภาพกระจาย...
3. โครงการศึกษารูปแบบการกำกับช่องรายการประเภทการขา...
2.โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเ...
1.โครงการสำรวจและนำเสนอหลักเกณฑ์การกากับดูแลสื่อวิ...
โครงการวิจัยการกำกับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหาราย...
การจัดทามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์ สา...
รายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ โครง...
รายงานผลการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับปรั...
โครงการวิจัยรูปแบบการกระจายเสียงเพื่อต่อต้านการก่อ...
สำรวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการสื่อในยุคหลอมรวม...
โครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียงในพื้นที...
การศึกษาการใช้สื่อต่อต้านการก่อการร้าย...
โครงการวิจัยการเสริมสร้างความสามารถสื่อสารระหว่างว...
โครงการศึกษาเปรียบเทียบการกำกับดูแลเนื้อหารายการใน...
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยสื่อและการสร้างสันติ...
โครงการวิจัยการบริหารจัดการความแตกต่างระหว่างวัฒนธ...
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้สื่อวิทยุกระจายเส...
โครงการวิจัย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการนำเสนอรายก...
รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการ...
รายงานศึกษาวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทั...
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการค...
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้อง...
สรุปผลการสารวจมูลค่าตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทร...
The future of DTV...
Digital Reinvention...
Traditional TV vs. Alternative Screens Challenges ...
จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ พัฒนาการของเด็ก:...
สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวีดิ...
สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล: ศึกษาโทรทัศน์กลุ่มบ...
โครงการการกากับร่วมกันและธรรมาภิบาลของสื่อในบริบทข...
รายงานการวิจัย จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน...
รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสาคัญจากการประชุมแล...
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การสื่อสาร การบรรยายตามลาดับ...
คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเ...
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไ...
ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้า...
โครงสร้างและกฎระเบียบเนื้อหาของสื่อในประเทศเยอรมนี...
STUDY ON THE REGULATION OF BROADCASTING ISSUES UN...

ด้านส่งเสริมการประกอบกิจการ จำนวน 11 รายการ

รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรม ในอุตสาหกรรมกิจการ...
สรุปสาระที่สำคัญการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในค...
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรม ในอุตสาหกรรมกิจการ...
สภาพการแข่งขันและแนวทางการกำกับดูแล กิจการ Over Th...
รายงานสภาพการแข่งขันและพฤติกรรม ในอุตสาหกรรมกิจการ...
รายการศึกษาวิจัยการประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินคุณ...
แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามป...
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การศึกษาเปรียบเที...
Comparative Study of Broadcasting Media Organisati...
COMPETITION POLICY AND A CHANGING BROADCAST INDUST...

รายงานการเข้าร่วมประชุมและสัมมนา จำนวน 57 รายการ

สรุปการเข้าร่วมประชุม Smart Phone and Mobile Tokyo...
รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “Regulatory Fundamen...
รายงานการเข้าร่วมประชุมในงาน 2018 International Br...
“New Media & E-governance”...
รายงานการเข้าร่วมประชุมในงาน GSMA Mobile World Con...
รายงานโครงการฝ กอบรมหลักสูตร “Assessing Social Imp...
สรุปการจัดอบรมหลักสูตร “Digital Radio & TV-Technol...
รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวโน...
หลักสูตร Adapting Regulations & Policy to Platform...
หลักสูตร Over the TOP (OTT) Services & System...
รายงานการเข้าร่วมประชุมกับองค์กรกำกับดูแลกิจการกระ...
Regulation Communications Networks and Services in...
รายงานการประชุม DVB ASIA 2016...
รายงานโครงการอบรมหลักสูตร Broadcast Regulatory Wor...
สรุปการเข้าร่วมบรรยายและประชุมในงาน Global Symposi...
รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Matt...
รายงานการเข้าร่ วมประชุม DVB World 2016...
Thailand Case Study: Transition to Digital Terrest...
สรุปการเข้าร่วมการประชุม “Reinforce the Role and F...
สรุปการเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงกิจการภายในและการสื...
รายงานการเข้าร่วมประชุม "ABU General Assembly 2015...
การเข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคี ระหว่างรัฐมนตรีว่ากา...
สรุปการเข้าร่วมประชุมและบรรยายในงาน IIC Communicat...
รายงานโครงการอบรม Broadcast and Content Regulation...
รายงานการประชุมทางวิชาการ ASEAN Broadcasting Regul...
รายงานการเข้าร่วมประชุม Radio Asia 2015 Conference...
สรุปการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน Talking Turkey...
สรุปการเข้าร่วมบรรยายและสัมมนาในงาน Global Symposi...
รายงานโครงการฝึอบรมหลักสูตร Comprehensive Regulato...
รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและบรรยาย เรื่อง “ปร...
รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมและดูงาน ด้านการกำกั...
รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม Broadcast Media Dia...
การประชุม The fifth annual Asia Pacific Pay-TV Ope...
รายงานการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงาน World Press Fre...
รายงานสรุปการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก ครั้ง...
รายงานผลการเดินทางเข้าร่วมงาน CASBAA Convention 20...
รายงานสรุปการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน...
รายงานการเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงาน World Press Fre...
รายงานสรุปการเข้าพบและหารือ กับหน่วยงานด้านการสื่อ...
รายงานสรุปการบรรยายและการเข้าร่วมสัมมนา “Independe...
รายงานการเข้าร่วมประชุม Mapping Digital Media Sout...
สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม Asia Media Summit 2014...
บันทึกการหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือคุ้มครองผู้บริโ...
รายงาน Digital Transmission Training Course...
รายงาน Broadcast Regulation...
การเข้าร่วมสัมมนา Broadcast Asia 2014 Internationa...
การประชุม The fifth annual Asia Pacific Pay-TV Ope...
การเข้าร่วมการประชุมกับ World DMB ณ ประเทศนอร์เวย์...
รายงานการเข้าร่วมการประชุม DVB World Conference...
รายงานการประชุมเชิงวิชาการ ABU Digital Broadcastin...
รายงานโครงการอบรมหลักสูตร Digital Broadcasting Law...
รายงาน Training Course on Broadcasting Technologie...
รายงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “Broadcast Regulation...
สรุปการเข้าร่วมสัมมนา DVB World 2014 ณ กรุงปราก สา...
รายงานการเข้าร่วม ITU Asia – Pacific Centres of Ex...
สรุปการเข้าร่วมสัมมนา ITU Asia – Pacific Centres o...
สรุปการเข้าร่วมบรรยายและเป็นประธานในการสัมมนา ABU ...

บทความ KM จำนวน 8 รายการ

การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในยุ...
บทความที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ทางาน “ ความแตกต่างใน...
ความท้าทายด้านเทคโนโลยีของกิจการโทรทัศน์ยุคภูมิทัศ...
วิทยุกระจายเสียงจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล...
แนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์และบริการ Over The...
การพัฒนาระบบตรวจสอบผังรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ...
สุขใจกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...
การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์...

วิเคราะห์ธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ จาก LINE @nbtc จำนวน 17 รายการ

ภาพรวมรายได้ดิจิตอลทีวี ประจำปี 2562...
พัฒนาการความนิยม รายการข่าว เทียบกับ รายการบันเทิง...
ผลงาน 18 ช่องดิจิตอล 6 เดือนแรกของปี 2563...
Ep.4/2563 : เนื้อหารายการทีวีดิจิตอล 17 ช่องเพื่อก...
Ep.3/2563 : ร่วมกันกำหนดทิศทางกิจการกระจายเสียงและ...
Ep.2/2563 : สรุปพฤติกรรมการรับชมรายการสื่อภาพเคลื่...
Ep.1/2563 : รายงานสรุปสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงและ...
EP 10 : อิทธิพลของสื่อโฆษณา (Media's Influence) ต่...
EP 9 : เปิดผลสำรวจพฤติกรรมความนิยมในการรับชมรายการ...
EP 8 : สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการรับฟังสื่อทางเสีย...
EP 7 : สำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการรับชมสื่อภาพเคลื่...
EP 6 : สัดส่วนผู้ฟังวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพและปริมณฑ...
EP 5 : มูลค่าตลาดโฆษณาวิทยุ FM ในเขตกรุงเทพฯ ในรอบ...
EP4 : มูลค่าตลาดโฆษณาทีวีดิจิตอลในรอบ 5 ปี (2557-2...
EP 3 : สัดส่วนผู้ชมทีวีออนไลน์ (OTT) ทั่วโลก...
EP 2 : แนวโน้มและสถิติการรับชมช่องทีวีดิจิตอล...
EP1: เปิดรายได้ทีวีดิจิตอล 2561 พร้อมบทวิเคราะห์...