งานวิชาการ

จำนวนเอกสารงานวิชาการ จำนวน 64 รายการ
ภาพปก ชื่อหนังสือ View Online | Download
การศึกษาและจัดทำข้อมูล กรณีศึกษาประเด็นจริยธรรมสื่อมวลชน ตามโครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาจริยธรมสำหรับสื่อมวลชน
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ไตรมาส1-2563)
คู่มือมาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ไตรมาส4-2562)
สรุปผลการศึกษา (Infographic) - โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ - โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย
บทสรุปผู้บริหาร - โครงการสำรวจพฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสื่อของไทย
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ - โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชม เพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
บทสรุปผู้บริหาร - โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชม เพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5 ปี บนเส้นทางทีวีดิจิตอล บทเรียน และ การเปลี่ยนแปลง
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ไตรมาส3-2562)
รายงานสรุปผลการศึกษาแนวทางกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในยุคการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของประเทศไทย
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ไตรมาส2-2562)
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการกาหนดแนวทางส่งเสริมโอกาสในการทาการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรทัศน์ในภูมิภาคอาเซียน
รายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมและตลาดกิจการโทรทัศน์ไทย
รายงานผลการศึกษาวิจยั ฉบบั สมบรู ณโ์ ครงการวิจยั การส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ในกระบวนการรายงานข่าวในยุคเทคโนโลยีหลอมรวม
หนังสือสรุปผลการศึกษาด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
หนังสือรวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
คู่มือแนวปฏิบัติและมาตรฐานจริยธรรมในการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการสื่อข่าว
โครงการจัดทาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติและจริยธรรมพื้นฐาน สาหรับสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจาปี 2559
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว (ภาคผนวก)
รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา และความรุนแรงในละครหลังข่าว
รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย "การส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและการจัดความเหมาะสมของรายการในกิจการโทรทัศน์"
รายงานวิเคราะห์พฤติกรรมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไตรมาสที่ 1-2562
โครงการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์แบบ Over the Top (Competition Regulation on OTT TV)
4.โครงการวิจัยรูปแบบและเนื้อหาของสื่อแพร่ภาพกระจายเสียง ในการเอาชนะการแบ่งขั้วในสังคมที่แบ่งแยก
3. โครงการศึกษารูปแบบการกำกับช่องรายการประเภทการขายสินค้าทางไกล(Tele Shopping ) ปี 2558
2.โครงการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
1.โครงการสำรวจและนำเสนอหลักเกณฑ์การกากับดูแลสื่อวิทยุชุมชน เพื่อนาไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบพหุนิยมสารสนเทศ
โครงการวิจัยการกำกับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในสังคมพหุนิยม (Pluralism) กรณีศึกษาประเทศแคนาดา
การจัดทามาตรฐานจริยธรรมและการผลิตรายการโทรทัศน์ สาหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
รายงานการวิเคราะห์สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (ประจาปี ๒๕๕๘)
รายงานผลการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ฉบับปรับปรุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพ ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โครงการวิจัยรูปแบบการกระจายเสียงเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย Developing a Broadcasting Model to Counter Violent Extremism in Thailand
สำรวจภูมิทัศน์และอนาคตของการจัดการสื่อในยุคหลอมรวมข้ามพรมแดน
โครงการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการกระจายเสียงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การศึกษาการใช้สื่อต่อต้านการก่อการร้าย
โครงการวิจัยการเสริมสร้างความสามารถสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประเทศไทย
โครงการศึกษาเปรียบเทียบการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อชนกลุ่มน้อยในทีโรลใต้และไอร์แลนด์เหนือ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยสื่อและการสร้างสันติภาพ บทเรียนนโยบายสำหรับภาคใต้ของประเทศไทย
โครงการวิจัยการบริหารจัดการความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงต่อปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการวิจัย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ ในการนำเสนอรายการโทรทัศน์ บนหลักสิทธิมนุษยชนและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสตรี
รายงานการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทย
รายงานศึกษาวิจัยการกำกับดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล : ประสบการณ์จากประเทศที่เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลแล้ว
คู่มือพิจารณาอนุญาตการควบรวม การถือหุ้นไขว้และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาสภาพปัญหาจากเรื่องร้องเรียนที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สรุปผลการสารวจมูลค่าตลาดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
The future of DTV
Digital Reinvention
Traditional TV vs. Alternative Screens Challenges and Opportunities
จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อ พัฒนาการของเด็ก: ศึกษาเปรียบเทียบโทรทัศน์ดิจิตอลช่องที่ได้รับความนิยม ช่วง ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558
สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ (22 สิงหาคม - 22 กันยายน 2557)
สื่อกับการตรวจสอบนโยบายรัฐบาล: ศึกษาโทรทัศน์กลุ่มบริการสาธารณะและโทรทัศน์ธุรกิจ กลุ่มข่าวสารและสาระ (12-19 กันยายน 2557)
โครงการการกากับร่วมกันและธรรมาภิบาลของสื่อในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Co-regulation and Governance of Media in Southeast Asia)
รายงานการวิจัย จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน
รายงานการศึกษาสรุปข้อมูลและสาระสาคัญจากการประชุมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกากับดูแลกันเอง มาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพสื่อของประเทศในกลุ่มอาเซียน
โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การสื่อสาร การบรรยายตามลาดับเหตุการณ์การบรรยายตามลาดับเหตุการณ์เชิงต่อต้าน และการตอบโต้ของสื่อต่อจีฮัดยุคใหม่ในภาคใต้ประเทศไทย
คู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(Ethical Guideline and Self-regulation for Broadcasting)
รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกากับดูแลที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย
ฐานข้อมูลองค์กรวิชาชีพและบทเรียนการควบคุมกันเองด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไทย
โครงสร้างและกฎระเบียบเนื้อหาของสื่อในประเทศเยอรมนี
STUDY ON THE REGULATION OF BROADCASTING ISSUES UNDER THE NEW REGULATORY FRAMEWORK