สรุปเรื่องการร้องเรียน พ.ศ. 2557

แสดงผลหน้าละ รายการ
ประเภทเรื่องร้องเรียน เลขที่เอกสาร รหัสเรื่อง เรื่อง ส่วนงานที่รับผิดชอบ ผลการดำเนินการ
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยกันเอง สทช 3004/008 201401060052 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส./ยุติเรื่องร้องเรียน 1. สทช 3003.7/00063 กส.205/57 ลว.29-1-57 - เรื่อง ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ 95.75 จาก กสทช. เขต 7 นครราชสีมา ความว่า พบสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อความมั่นคงสีขาวเทิดไท้องค์ราชา ตั้งที่ 113 หู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ / สถานีที่ 2 ไม่ทราบชื่อสถานี ตั้งที่ 276 หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง ต.โคกสง่า อ.พล ขอนแก่น ตรวจสอบใบอนุญาตไม่ได้เพราะอยู่นอกพื้นที่ / ผลการตรวจสอบการแพร่คลื่น ไม่พบการรบกวนตามที่ร้องเรียนแต่อย่างใด
2.สทช 4008/0097 กส.252/57 ลว.3-2-57 - เรื่องแจ้งผลการดำเนินการ จาก อดส. ความว่า การตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยที่สำนักงาน กสทช. เขต 7 นครราชสีมา ตรวจแล้วพบว่า ไม่พบการรบกวนในพื้นที่ให้บริการของสถานีวิทยุฯ เพื่อความมั่นคงสีขาว เทิดไท้องค์ราชา แต่อย่างใด ทั้งนี้ พนง. ตรวจสอบได้ชี้แจงผลให้ผู้ร้องเรียนทราบในเบื้องต้นแล้ว
3. สทช 3003.7/0111 กส.364/57 ลว.13-2-57 - แจ้งยุติเรื่องร้องเรียน จาก อดส. ความว่า เพื่อโปรดทราบผลการพิจารณาผลการตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนของนายสุภพ แสนสุข ซึ่งปรากฏว่าไม่พบการรบกวนในพื้นที่ให้บริการรัศมี 20 km. ตามที่ร้องเรียน ทั้งนี้ กสทช. เขต 7 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในเบื้องต้นแล้ว
4. สทช 4008/00110 ลว.5-2-57 - แจ้งผลการดำเนินการ 201401060052 - ส่งต่อ สภ.
5. สทช 3003.6/00099 กส.268/57 ลว.4-2-57 เรื่องผลการตรวจสอบการรบกวน จาก กสทช. เขต 6 ขอนแก่น ความว่า พบสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวใช้ชื่อวิทยุ 95.85 บ่าวบุญหลาย เรดิโอ คลื่นความถี่ 95.85 ตั้งที่ 276 หมู่ 4 ต.โคกสง่า อ.พล ขอนแก่น ติดตั้งสายอากาศวิทยุคมนาคมชนิด เจโพลล์ 8 สแตรก บนเสาอากาศ สูงจากพื้นดินประมาณ 45 เมตร จดทะเบียน หจก. บุญหลาย เรดิโอ เลขทะเบียน 0403556003500 ตั้งที่ 276 หมู่ 4 ต.โคกสง่า อ.พล ขอนแก่น โดยมีนายเดชา พลดงนอก เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เบื้องต้นได้ตรวจสอบสถานะของสถานีฯ จากข้อมูลยื่นความประสงค์ขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ และผู้แจ้งความประสงค์ใหม่ ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลของสถานีฯ เห็นควรส่งเรื่องให้ ดส. ดำเนินการต่อไป"
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/007 201401030062 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส. สทช3003.6/00057 กส.0149/57 ลว.22-1-57 - เรื่อง ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง จาก กสทช. เขต 6 ขอนแก่น ความว่า พบสถานีวิทยุกระจายเสียงเทียนโกเรดิโอ คลื่นความถี่ 100.00 บริเวณพื้นที่ องเมือง จ.ขอนแก่น ตามที้รองเรียนจริง เนื่องจากใช้อความถี่เดียวกัน ซึ่งสถานีวิทยุเทียนโกเรดิโออยู่ระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมคือสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงด้วยกันเอง สทช 3004/005 201401030082 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส./ยุติเรื่องร้องเรียน 1 สทช 3003.1/192 กส.310/57 ลว.7-2-57 - เรื่อง ผลการตรวจสอบการรบกวนฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง ""ไม่ประกาศชื่อสถานี"" คลื่นความถี่ 101.65 ตั้งที่ 77/55 หมู่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000 ติดตั้งสายอากาศวิทยุคมนาคม จำนวน 1 ชุด สูงประมาณ 60 เมตร ตรวจสอบไม่พบการรบกวนที่เกิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ 101.65 และสามารถรับฟังรายการต่าง ๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียง เมืองนนท์สัมพันธ์ คลื่นความถี่ 99.25 ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไม่พบสถานีวิทยุกระจายเสียง ""ไม่ประกาศชื่อสถานี"" คลื่นความถี่ 101.65 ได้รับใบอนุญาตฯ แต่อย่างใด
2.เรียน อกส. จาก ร/ก อดส. เมื่อวันที่ 6 กพ. 57 ความว่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่า ในส่วนของสถานีไม่ประกาศชื่อ คลื่นความถี่ 101.65 หากพบว่สไม่มีสิทธิออกอากาศ ดส. จำดำเนินคดีต่อไป"
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง สทช 3004/004 201401030066 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส. สทช 3003.1/201 กส.281/57 ลว.5-2-57 - ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เขตประเวศ ผลการตรวจสอบพบว่า คลื่นความถี่ 93.75 ซึ่งเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง ยูนิตี้เรดิโอ ออกอากาศบ้านเลขที่ 6 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 30 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. แพร่คลื่นมีค่าเบี่ยงเบนทางความถี่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดออกมารบกวนความถี่วิทยุ ตั้งสายอากาศจำนวน 2 ชุด สูงประมาณ 50 เมตร ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการขออนุญาตประกอบกิจการฯ
ขอความอนุเคราะห์_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การอนุญาตประกอบกิจการ_อื่น ๆ(ตรวจสอบและระงับการกระทำของวิทยุชุมชนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ) รสทช.กสท.01-0041 ไม่มี ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและระงับระงับการกระทำของวิทยุชุมชนที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ดส./ยุติเรื่องร้องเรียน รสทช.กสท. -01-384 กส.0157/57 ลว.23-1-57 - เรื่อง แจ้งยุติเรื่องร้องเรียนของนายพันธฺยศ อัครอมรพงศ์ ความว่า มีความประสงค์ขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_เนื้อหารายการ_ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รสทช.กสท.05-03912 ที่ ณ 26/56 ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและห้ามปรามมิให้มีการแสดงที่อาจเป็นการละเดสิทธิ์ของเด็กในสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง บส.
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_เนื้อหารายการ_ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รสทช.กสท.-01-0022 ที่ ณ 27/56 ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและสั่งห้ามให้มีการนำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง บส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง รสทช.กสท.-01-0069 ไม่มี ขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีวิทยุดังกล่าว และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ดส. สทช 3003.1/194 กส.283/57 ลว.5-2-57 - ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ตรวจสอบพบการรบกวนเกิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ คลื่นความถี่ 101.25 ตั้งที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่งเส็ง ชั้น 8 เลขที่ 289 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. ตั้งสายอากาศวิทยุจำนวน 1 ชุด สูงประมาณ 100 เมตร สาเหตุการรบกวนเกิดจากการแพร่คลื่นที่มีค่าเบี่ยงเบนทางความถี่เพินกว่ามาตรฐานกำหนด ทำให้รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ จริงตามที่ร้องเรียน ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานีฯ ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ ในนามสถานีวิทยุธนบุรีเศรษฐกิจชุมชน จึงมีหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงเครื่องส่งไม่ให้แพร่คลื่นเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง รสทช.กสท.-01-0069 ไม่มี ขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของสถานีวิทยุดังกล่าว และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ดส. สทช 3003.1/191 กส.282/57 ลว.5-2-57 - ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ตรวจสอบพบการรบกวนจากสถานีวิทยุ ไม่ประกาศชื่อ คลื่นความถี่ 101.65 ตั้งที่ 77/55 หมู่ 4 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทุบรี ตั้งสายอากาศวิทยุคมนาคมจำนวน 1 ชุด สูงประมาณ 30 เมตร สาเหตุการรบกวนเกิดจากการมีช่องห่างระหว่างความถี่น้อยกว่า 250 และมีการแพร่คลื่นที่มีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์ คลื่นความถี่ 101.50 จริงตามที่ร้องเรียน เบื้องต้นตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่าสถานีฯ ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการฯ
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/0017 201401070055 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส. 1 สทช 3003.9/00036 กส.0146/57 ลว.22-1-57 เรื่อง ผลการตรวจสบการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง จาก กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ความว่า พบการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงโมเดิร์นไลฟ์ คลื่นความถี่ 98.75 จากสถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอ คลื่นความถี่ 99.0 บริเวณพื้นที่ที่มีการรบกวนรุนแรงจะอยู่บริเวณตำบลหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอ รัศมรโดยรอบประมาณ 2 กม. สาเหตุการรบกวนเกิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอฯ มีการใช้ค่าเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทำให้มีการแพร่คลื่นนอกแถบไปรบกวนคลื่นความถี่ 98.75 ของสถานีวิทยุโมเดิร์นไลฟ์ / สถานีวิทยุกระจายเสียงโมเดิร์นไลฟ์ คลื่นความถี่ 98.75 ตั้งที่ 88/8 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอ คลื่นความถี่ 99.00 ตั้งที่ 62/9 หมู่ 3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทั้งสองสถานีเมื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันจากฐานข้อมูล ภภ.เขต 9 พบว่า ได้รับใบอนุญาตทดลองฯ บริการทางธุรกิจทั้งสองสถานี
2. สทช 3003.9-00056 กส.266-57 ลว.4-2-57 เรื่อง ผลการตรวจสอบการรบกวน จาก กสทช. เขต 9 เชียงใหม่ ความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอ คลื่นความถี่ 99.00 ยังคงออกอากาศทำให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงโมเดิร์นไลฟ์ คลื่นความถี่ 98.75 สาเหตุการรบกวนเกิดจากสาเหตุเดิมตามที่เคยรายงานให้ทราบ คือวถานีวิทยฯ ดังกล่าวมีการใช้ค่าการเบี่ยงเบนความถี่สูงไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด / สถานีวิทยุกระจายเสียงปูนิ่มเรดิโอ คลื่นความถี่ 99.00 ซึ่งเป็นผู้ถูกร้องว่าก่อให้เกิดการรบกวน และภภ. เขต 9 ได้เคยแจ้งแก้ไขการรบกวนไปแล้ว จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้นำเครื่องส่งไปทำการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ และได้แจ้งให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วน"
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง สทช 3004/0020 201401070115 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส. 1 สทช 3003.1/197 กส.285/57 ลว.5-2-57 - ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ได้เดินทางไปตรวจสอบที่ 88/44 หมู่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร ตั้งสายอากาศวิทยุคมนาคมจำนวน 1 ชุด สูง 40 เมตร ออกอากาศคลื่น 90.25 ผลการตรวจสอบไม่พบการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียง อส. คลื่นความถี่ 104.00 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้น สถานีวิทยุฯ ดังกล่าวไม่ดั้บอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการฯ
2. สทช 3003.1/198 กส.284/57 ลว.5-2-57 (ข้อความเหมือนเดิม)
3. สทช 3003.1/197 กส.300/57 ลว.6-2-57 (ข้อความเหมือนเดิม)"
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_เนื้อหารายการ_มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ สทช 3004/029 201401100073 ขอให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอภาพพร้อมทั้งระงับการออกอากาศรายการดังกล่าวด้วย บส. สทช 4008/0048 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง 201401100073 นายสิทธิพล กัลปนาท ส่งต่อ บส.-
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รสทช.ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์-01-182 ไม่มี ขอให้ กสทช. ดำเนินการตรวจสอบเร่งด่วน และเข้มงวดกับสถานีวิทยุทีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง รส. สทช 4008/0050 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง นายนันทวัฒน์ ธนูชัย ส่งต่อ ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การอนุญาตประกอบกิจการ_ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต รสทช.ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์-01-182 ไม่มี ขอให้ กสทช. ดำเนินการตรวจสอบเร่งด่วน และเข้มงวดกับสถีนวิทยุทีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง ดส. สทช 4008/0046 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่องนายนันทวัฒน์ ธนูชัย ส่งต่อ รส.-
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/0028 201401100017 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส. สทช 4008/0052 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง 201401100017 นายประจักษ์ วุ้นสีแซง ส่งต่อ ดส.-
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/0028 201401100017 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. _รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/0027 20140110007 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส. สทช 4008/0053 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง 201401100007 นายนพดล ลือเปี่ยม ส่งต่อ ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง รสทช.ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์-01-152 ที่ ศธ 0512.2.72/544 ขอให้พิจารณาตรวจสอบ และมีคำสั่งประการหนึ่งประการใดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย ดส. สทช 4008/0049 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง รศ.ดร. จุมพล รอดคำดี ส่งต่อ ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/0025 201401100008 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส. สทช 4008/0051 ลว.16-1-57 - ส่งเรื่อง 201401100008 ส่งต่อ ดส.-
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง สทช 3004/041 201401140083 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส. "1. สทช 3003.1/230 กส.327/57 ลว.10-2-57 - เรื่อง ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง ไม่ประกาศชื่อ คลื่นความถี่ 101.65 ตั้งที่ 77/55 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง นนทบุรี 11000 แพร่คลื่นมีค่าเบี่ยงเบนทางความถี่วิทยุเกินมาตรฐานที่กำหนด และมีช่องห่างระหว่างความถี่น้อยกว่า 250 kHz ทำให้รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ 101.50 / ตรวจสอบพบสถานีวิทยุกระจายเสียง สบายดี เรดิโอ คลื่นความถี่ 101.25 ตั้งที่ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ชั้น 8 เลขที่ 289 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 แพร่คลื่นมีค่าเบี่ยงเบนเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ทำให้รบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ 101.50 2. สทช 4008/0056 ลว.17-1-57 - ส่งเรื่อง 201401140083 นายสินธุ์ วงศ์วิวัฒน์ ส่งต่อ ดส."
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนคุณภาพการรับชม รับฟัง สทช 3004/0037 201401140006 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส./ยุติเรื่องร้องเรียน "1. สทช 3003.1/247 กส.350/57 ลว.12-2-57 - ผลการตรวจสอบการรบกวนสถานีฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ได้นำรถออกตรวจและหาทิศวิทยุออกตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 57 บริเวณบ้านเลขที่ 43 หมู่ 15 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ตามที่ร้องเรียน แต่ไม่พบสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นความถี่ 102.00 ใช้งานในพื้นที่แต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ร้องแจ้งว่าไม่พบการรบกวนดังกล่าวแล้ว 2. สทช 4008/00153 กส.377/57 ลว.17-2-57 - แจ้งยุติเรื่องร้องเรียน 201401140006 - ส่งต่อ สภ. ความว่า เพื่อโปรดทราบผลการพิจารณาผลการตรวจสอบสำนักาน กสทช. เขต 1 ต่อ ข้อร้องเรียนของนายไกรฤกษ์ฯ ซึ่งปรากฏว่า ไม่พบการรบกวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบแล้ว 3.สทช 4008/0055 ลว.17-1-57 - ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการ 201401140006 - ส่งต่อ ดส. "
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_มาตรฐานอุปกรณ์และข้อกำหนดตามเทคนิค_ไม่สามารถรับชม รับฟัง ได้อย่างมีคุณภาพ สทช 3004/046 201401160014 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องและในทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหา ดส. สทช 3003.1/299 กส.438/57 ลว.24-2-57 - เรื่อง ผลการตรวจสอบฯ จาก กสทช. เขต 1 นนทบุรี ความว่า ได้ตรวจสอบสัญญาณรบกวนดาวเทียมไทยคม 5 แล้ว ปัจจุบันพบว่า มีสัญญาณรบกวนด้านขาขึ้น up link ที่ความถี่ 6625 ทำให้สัญญาณรบกวนช่องรายการ Blue sky และถูกถ่ายทอดสัญญาณไปยังด้านขาลง Down link ที่ความถี่ 3600 ทำให้เกิดการรบกวนขึ้นที่ช่องรายการ Blue sky ทั่วประเทศ ซึ่งกำลังตรวจสอบสาเหตุดังกล่าวอยู่
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/073 201401230105 ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส. สทช 4008/0076 ลว.28-1-57 - ส่งเรื่อง 201401230105 - ส่งต่อ ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_เนื้อหารายการ_ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ลามกอนาจาร สทช 3004/083 201401270084 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจัดรายการของสถานีวิทยุดังกล่าวด้วย ดส.
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป_เนื้อหารายการ_ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ลามกอนจาร สทช 3004/076 201401230032 ขอให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาการเสนอภาพพร้อมทั้งให้สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 แก้ไขการออกอากาศรายการ บส.
ร้องเรียน_กิจการวิทยุกระจายเสียงบริการทาธุรกิจ ชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น_มาตรฐานอุปกรณ์และข้อกำหนดตามเทคนิค_อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอุปกรณ์ รสทช.กสท.-01-486 ไม่มี ขอให้ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค (การโมดิฟาย) ของบริษัท เบต้าอินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด / กสทช. ได้รับบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นผู้รับการตรวจสอบมาตรฐานจริงหรือไม่ / แล้วทางสถานีฯ ต้องทำยังไง พส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_โฆษณา_อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เฉพาะอาหารเสริมและยา รสทช.กสท.-01-437 ไม่มี ขอให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ขายดังกล่าว รส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รสทช.กสท.-01-437 ไม่มี ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการออกอากาศรบกวนดังกล่าวด้วย ดส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การอนุญาตประกอบกิจการ_โครงสร้างเสาส่งสัญญาณไม่ได้รับมาตรฐานตามระบบวิศวกรรม รสทช.กสท.-01-441 ไม่มี ขอให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยแก่ข้าฯ และครอบครัวไม่ว่าด้าน กายภาพ สุขภาพที่จะเกิดจากการรับรังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โครงสร้างเสาส่งสัญญาณ เป็นลายลักษณ์อักษร ดส.
ร้องเรียน_ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์_สัญญาการใช้บริการ_เรียกเก็บค่าบริการผิดพลาด สทช 4007/049 ไม่มี ให้ท่านดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_โฆษณา_อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เฉพาะอาหารเสริมและยา สทช 1003.9/019 ที่ สพบ.สบ.1/2557 ขอส่งรายละเอียดการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่อาจเข้าข่ายการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รส.
เสนอแนะ_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_เรื่องอื่น ๆ _พิจารณาระยะเวลาการออกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ สทช 1003.9/021 ที่ STAT5701/001 จึงขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนระยะเวลาการออกใบอนุญาตฯ ใหม่ ปส.2
ร้องเรียน_บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่_สัญญาการใช้บริการ_เปลี่ยนแปลงรายละเอียดช่องรายการที่สัมพันธ์กับรายการส่งเสริมการขายที่ได้ทำสัญญาไว้ สทช 3004/093 201401290075 ขอให้บริษัทฯ ระงับการยกเลิกช่องรายการดังกล่าว รส.
ร้องเรียน_ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต_การใช้คลื่นความถี่อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช._รบกวนการออกอากาศระหว่างผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต สทช 3004/092 201401290079 ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวด้วย ดส.
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กส) สำนักงาน กสทช.
  • อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์หมายเลข : 02-2717600 ต่อ 5876