แบบฟอร์ม

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง(ทั้งหมดจำนวน 22 รายการ) ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
693 KB Download
132.41 KB Download
19.43 KB Download
402.37 KB Download
16.25 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายดาวเทียม
53.92 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายเคเบิลทีวี
173 KB Download
แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ประเภทโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV)
104 KB Download
68.61 KB Download
320.33 KB Download
61.68 KB Download
15.19 KB Download
34.08 KB Download
96.4 KB Download
134.42 KB Download
15.52 KB Download
30.58 KB Download
104.39 KB Download
217.5 KB Download
116.75 KB Download
107.66 KB Download
104.39 KB Download