ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้