การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ

         ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน มิฉะนั้น จะไม่ได้รับสิทธิในการออกอากาศในระหว่าง การพิจารณาต่ออายุของเจ้าหน้าที่ และจะต้องหยุดออกอากาศทันทีที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง


         กรณียื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายหลังอายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง ให้ยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมชำระเงินเพิ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง >> การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังอายุใบอนุญาตสิ้นสุด