การสร้างต้นแบบ (Prototype) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาดกำลังส่ง 500 วัตต์

คู่มือการใช้งานเครื่อง FM