เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อัตราค่าธรรมเนียม/ อายุใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตให้ทำเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 200 บาท มีอายุ 180 วันนับแต่วันที่ออก
  • ใบอนุญาตให้นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม ฉบับละ 200 บาท มีอายุ 180 วันนับแต่วันที่ออก