ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
หนังสือขอความร่วมมือในการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเรียกชื่อสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
14 ก.ย. 2564
178


     สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งเวียนหนังสือขอความร่วมมือในการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเรียกชื่อสายพันธุ์ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มายังผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ทุกราย เพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามต่อไป จะขอบคุณยิ่ง (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

กำลังโหลดข้อมูล ...