ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับการสนับสนุน ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 4)
17 ก.ย. 2564
635
:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

 ด้วยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบต่อแผนการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 4) ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนได้ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564

 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอประกาศให้ทราบผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ปส.09) และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น โดยนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าซองถึง “สำนักงาน กสทช. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400” หรือนำส่งทางอีเมล [email protected] ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) ส่วนวิทยุกระจายเสียงสาธารณะและชุมชน โทร 02 271 7600 ต่อ 5305, 5309, 5322, 5339

 ดาวน์โหลด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยื่นคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 4)
 ดาวน์โหลด ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560
 ดาวน์โหลด คู่มือและเอกสารประกอบการปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560
 ดาวน์โหลด แบบคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ปส. 09) (word)
 ดาวน์โหลด แบบคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ปส. 09) (pdf)
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงรายรับ – รายจ่าย
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงผังโครงสร้างและรายละเอียดบุคลากรของสถานี
 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแสดงแผนการประกอบกิจการและการให้บริการของสถานี
 ดาวน์โหลด ตารางสรุปรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

กำลังโหลดข้อมูล ...