ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ผลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ สำหรับมูลนิธิอันศอร เป็นผู้สมควรใช้คลื่นความถี่ 837 kHz ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
22 ก.ย. 2565
521

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 23/25655 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 25655 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยที่ประชุมมีมติอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้มูลนิธิอันศอร เป็นผู้สมควรใช้คลื่นความถี่ 837 kHz สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แก่สาธารณะ

สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายชื่อมูลนิธิอันศอร ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 23/25655 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...