ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
9 พ.ค. 2566
816

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566
ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบหลักการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 2. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 45 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

  สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566

2. การส่งแบบแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

 2.1 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected]

 2.2 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)) อาคารเอ็กซิม (ชั้น 21) เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธินแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ (เฉพาะในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.)

 2.3 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงสำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนประทับตรารับจดหมาย
เป็นวันส่งแบบแสดงความคิดเห็น

 อนึ่ง การส่งแบบแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการนำส่งทางช่องทางใด ขอให้วงเล็บที่มุมซองหรือระบุข้อความให้เห็นโดยชัดเจนว่าเป็นการ “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5304, 5315, 5316, 5332 และ 5334
E-mail: [email protected]

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

 1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 2 รวมเอกสารสำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 3 แบบแสดงความคิดเห็น (ร่างประกาศ มาตรา 52) ไฟล์ PDF.

 4 แบบแสดงความคิดเห็น (ร่างประกาศ มาตรา 52) ไฟล์ DOCX.

กำลังโหลดข้อมูล ...