ข่าวสาร

              สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ความรับผิดชอบกับประชาชนต่อการเ...

วันที่โพส : 19 ก.ย. 2560
วันที่โพส : 18 ก.ย. 2560
วันที่โพส : 6 ก.ย. 2560