ข่าวสาร

 

 

          ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอ...

วันที่โพส : 6 มิ.ย. 2560
วันที่โพส : 6 มี.ค. 2560
วันที่โพส : 19 ธ.ค. 2559