การปฎิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้สถานการณ์การชุมนุมของประชาชน | สำนักงาน กสทช. - ภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.)

สำนักงาน กสทช. | สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

หน้าแรก ข่าวสาร ข่าวสารทั้งหมด

การปฎิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภายใต้สถานการณ์การชุมนุมของประชาชน

วันที่โพส 6 ม.ค. 2557
จำนวนผู้เข้าชม 1153 ครั้ง

                 ด้วย ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้มีประกาศ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๖ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคม

                สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.) ในฐานะองค์กรกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม จึงขอความร่วมมือจากท่านให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์ชุมนุมของประชาชน โดยให้ใช้ดุลพินิจในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง ไม่มีลักษณะเป็นการยั่วยุหรือปลุกเร้าทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง และดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของสื่อสารมวลชน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศและกระบวนการที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผังรายการขอให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจากรโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบข่าว