ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อก

แสดงผลหน้าละ รายการ
หน่วยงาน ชื่อสถานี มติที่ประชุม กสท. วันที่อนุญาต วันที่สิ้นสุด
1. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42/2558 18 เม.ย. 2559 17 เม.ย. 2560