เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง(ทั้งหมดจำนวน 19 รายการ) วันที่ประกาศ ลงราชกิจจาฯ ดาวน์โหลด
6 ต.ค. 2559 Download
24 ก.พ. 2558 Download
2 ก.พ. 2558 Download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโ
6 ม.ค. 2558 Download
23 ก.ย. 2556 Download
11 ก.ค. 2556 Download
11 ก.ค. 2556 Download
4 มิ.ย. 2556 Download
24 เม.ย. 2556 Download
3 เม.ย. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
29 ม.ค. 2556 Download
26 ธ.ค. 2555 Download
8 ต.ค. 2555 Download
1 ต.ค. 2555 Download
3 ก.ย. 2555 Download
22 ม.ค. 2498 Download