หน้าแรก ผู้ประกอบกิจการวิทยุ รายชื่อสถานีวิทยุที่สิ้นสิทธิการยื่นขอทดลองประกอบกิจการฯ
แสดงผลหน้าละ รายการ
จังหวัด จังหวัด รหัสสถานี ชื่อสถานี ชื่อผู้มีอำนาจกระทำการ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520034 ข่าวประเสริฐ นายเจริญพล ฉลองความดี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520043 คนแท็กซี่ นายราตรี ชื่นชม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520045 คนนวลจันทร์ พ.ต.อ.อุดม ศรีบัวเอี่ยม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520047 คนบางเขน คนบางเขน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520049 คนบางคอแหลม นายปรีดา เทพสวงค์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520054 คนรักไทย นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520066 คนสาทร นายพยงค์ ปลื้มเปรม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520088 คลื่นลูกแม่รำเพย ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520108 ชมรมพ่อค้าไทย หรือ สามัคคีพ่อค้าไทย นายจำนงค์ จันทรสำเภา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520113 ชุมชนคริสตชนราชเทวี นายชำนาญ แสงฉาย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520122 ซุปเปอร์สตา เอฟเอ็ม นายวิษณุ จารุดุล
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520132 ตะวันแดง สาดแสงเดือน นายชาติ พรสี่
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520141 ธนบุรี นายบรรสาร อินทรพงษ์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520162 พรฟ้า นายสกุล หิรัญเดช
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520175 พิทักษ์ประชา คลองพระยาสุเรนทร์ นายรุ่งทวี จันทร์คูณ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520177 พุทธบูชา นายพิชัย อารยิกานนท์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520197 เพื่อความปลอดภัย FM 091.75 เพื่อความมั่นคง นายเกียรติศักดิ์ ตั้งศิริพงษ์ศักดิ์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520210 วิทยุเพื่อคุณ (Radio For You) บริษัททีวีเพื่อคุณจำกัด
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520235 มูลนิธิรวมใจช่วยไทยพัฒนา ดร.วัชรพล จิตตอาภาวงศ์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520257 วชิรธรรม นางณมนพรรณ เอื้ออารีวรกุล
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520265 วิทยุ ร.ย.ส.ท ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520267 วิทยุคลื่นคุณธรรม 24 ชั่วโมง ประธานมูลนิธิเพื่อคุณธรรมองค์กรสาธารณะประโยชน์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520272 ศูนย์ปฏิบัติการวิทยุชุมชนหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช (เสรี เรดิโอ) นายสิริวัตร ใจธรรม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520280 สบายดี เรดิโอ นายณัฐกร ตั้งสุภกิจวงศ์
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520281 สปอร์ต เรดิโอ บริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัด(มหาชน)
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520290 สันติชน นายประเสริฐ มัสชารี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520301 สุขอนันต์ นางสาวพัชราพร อุทธิยา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02520320 อาสาเอฟเอ็ม นายธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540008 นิวไลฟ์ เรดิโอลำปาง นิวไลฟ์ เรดิโอลำปาง
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540023 คลื่นอาสา กลุ่มพันธกิจชุมชน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540026 สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง 99.25 MHz สถานีวิทยุชุมชนคนจอมทอง ๙๙.๒๕ MHz
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540030 วิทยุชุมชนเพื่อพัฒนาคนจนเมือง มูลนิธิดวงประทีป
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540031 สหพัฒนา กลุ่มสหพัฒนา
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540041 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพ กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สวนแสงธรรม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540044 เยาวชนคนรักมิตรภาพ เยาวชนคนรักมิตรภาพ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540047 วิทยุชุมชนเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540070 คนราษฎร์บูรณะ FM. 97.75 MHz วิทยุชุมชนคนราษฎร์บูรณะ F.M.97.75 MHz
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540075 ต้นกล้าเรดิโอ 105.75MHz. ต้นกล้าหลักสี่
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540077 สถานีวิทยุชุมชนคลื่นคุณธรรม มูลนิธิเพื่อคุณธรรม
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540086 สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติและ สังคมคลื่นเสียงธรรมจากวัดด่าน เสียงธรรมจากวัดด่าน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540090 "สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ""เพื่อนแท็กซี่บางกอกน้อย" เพื่อนแท็กซี่บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540091 Feel Good Radio ชุมชน Feel Good
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540136 อ้นสุวรรณ เรดิโอ อ้นสุวรรณ เรดิโอ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540140 วัน เอฟ.เอ็ม.(One FM) วัน เอฟ.เอ็ม.(One FM)
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540144 ส.ป.ช. เสียงประชาชนคนไทย คนหัวใจเดียวกัน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540200 สถานีวิทยุชุมชน F.M.91.25 MHz สะพานใหม่ ชมรมนักบุญคนสู้ชีวิต
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540205 วิทยุคนนวลจันทร์ ไม่ระบุชื่อกลุ่มคน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540206 วิทยุสื่อสร้างสรรค์คนนวลจันทร์ ไม่มีชื่อ
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 02540208 คลื่นเพื่อศิลปและวัฒนธรรมไทย วาไรตี้เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02521184 คนท่าล้อ นายสำราญ ฤกษ์ราตรี
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02521206 ท่าเรือสัมพันธ์ไลฟ์ เอฟเอ็ม นางสาววาสนา ฉายภาค
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02521231 วังศาลา นายณัฐวัฒน์ แสงทอง
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02521237 ส่งเสริมเครือข่าย OTOP จังหวัดกาญจนบุรี นางวิมาลา กรรณสูต
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540028 คนบ้านทุ่ง นายบุญร่วม บุญทองสุข
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540036 สถานีวิทยุคลื่นบุญ-คลื่นเฮง วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540037 คนลิ่นถิ่น ชุมชนคนลิ่นถิ่น
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540038 คนพอเพียง "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ""เนินพอกิน"""
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540040 คนไทรโยค พิทักษ์สิทธิผลประโยชน์ประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทรโยค
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540084 work station สถานีวิทยุชุมชนบ้านใต้
กาญจนบุรี กาญจนบุรี 02540131 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลท่าไม้ พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลท่าไม้
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520946 FM นายาว นายสาธิต ยืนสุข
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520948 Police Radio นายมานิต มังคโชติ
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520952 คนแปดริ้ว (ลูกทุ่งมหาชนคนแปดริ้ว) นายมานิต มังคโชติ
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520959 ชุมชนเขาหินซ้อน นายประสิทธิ์ เส็งมี
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520987 วัดคลองยายสร้อย พระอธิการพวงเงิน ฑีฆายุโก
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02520991 สวช.บ้านหัวสำโรง นายเสริมลาภ สิริพรม
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540051 บางน้ำเปรี้ยวเรดิโอ บางน้ำเปรี้ยวเรดิโอ
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540052 บ้านเทพประทาน FM.90.00 MHz ประชาชน บ้านเทพประทาน
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540055 ชีวิต ไลฟ เอฟ เอ็ม (Life FM.) คริสตจักรมิตรสัมพันธ์ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540056 คนรักช้างอ่างฤาไน ประชาชนบ้านเทพประทาน
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540060 สถานีวิทยุชุมชนพนมสารคาม FM 103.75 MHz สถานีวิทยุชุมชนพนมสารคาม FM 103.75 MHz
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02540123 วิทยุชุมชนชมรมครูวิทยาลัย การอาชีพพนมสารคาม ชมรมครูวิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02550004 คนรักษ์เมืองพนม คัดชา เรดิโอ
ชัยนาท ชัยนาท 02520824 CBC RADIO นายมนตรี รัตนชัย
ชัยนาท ชัยนาท 02540176 ไลอ้อน เรดิโอ FM 103.00 MHZ ไลออน เรดิโอ
ชัยนาท ชัยนาท 02540189 คนตำบลโพงาม ชาวตำบลโพงาม
ชัยนาท ชัยนาท 02540209 สถานีวิทยุเพื่อสังคมธุรกิจ หันคาพัฒนาสังคมธุรกิจ
นครนายก นครนายก 02540062 สถานีวิทยุชุมชนบ้านนา ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านนา
นครนายก นครนายก 02540082 วิทยาลัยเซนต์เทเรซา วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ
นครปฐม นครปฐม 02521351 คนรักท้องถิ่น นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ
นครปฐม นครปฐม 02521355 คลื่นพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและคนฟังเพลง วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์
นครปฐม นครปฐม 02521361 ชาวเกษตรสามพราน นายธันฑ์สพัฒน์ ธรรมธนจิตต์
นครปฐม นครปฐม 02521366 ใต้ร่มธงไทยรักษ์และห่วงใยชุมชน นางศิริพร อินทร์คล้าย
นครปฐม นครปฐม 02521379 บางเลน เรดิโอ นางพิสมร ปทุมารักษ์
นครปฐม นครปฐม 02521418 วัดเทพนิมิต พระครูนิมิตกัลยาณวัตร แหววใจเพ็ชร
นครปฐม นครปฐม 02521421 ศุภมงคล พัฒนาวิชาชีพ
นครปฐม นครปฐม 02521424 สบายๆ สไตล์อัมรา (เพื่อนร่วมใจกับโครงการทูบีนำเบอร์วัน) นางอมรา กิจยิ่งยง
นครปฐม นครปฐม 02521426 สมุนไพรของแผ่นดิน เรดิโอ นายสมพร ช้างเผือก
นครปฐม นครปฐม 02540166 สถานีวิทยุเสียงชุมชน นครชัยศรี FM 100.75 MHz. สถานีวิทยุชุมชนนครชัยศรี
นครปฐม นครปฐม 02540171 สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ สื่อโลกพุทธธรรมพระโสณะ-อุตตระ
นครปฐม นครปฐม 02540190 ซีทียู เรดิโอ เอฟเอ็ม 98.25 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นนทบุรี นนทบุรี 02520397 FASH RADIO นางสาวทิพย์วารี นวลสวย
นนทบุรี นนทบุรี 02520467 เพื่อวัฒนธรรมวัดบัวขวัญ พระมหาปัญญา ปฌญาวโร
นนทบุรี นนทบุรี 02540106 วิทยุชุมชนวัฒนธรรม นนทบุรี รักษ์วัฒนธรรมนนทบุรี
นนทบุรี นนทบุรี 02540109 สหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันฯ สหพันธ์คนไทยปกป้องสถาบันฯ
ปทุมธานี ปทุมธานี 02520520 ชมรมวิทยุและการกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี ปทุมธานี 02520538 พระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี วัดโบสถ์(หลวงปู่เทียน)
ปทุมธานี ปทุมธานี 02520555 เมืองคูคต นายปรีดา เจษฎาวรางกูล
ปทุมธานี ปทุมธานี 02520557 เมืองลำสามแก้ว นายอรุณ ชั้นปั้นแตง
ปทุมธานี ปทุมธานี 02520576 อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย นายเอก ณรกิจ
ปทุมธานี ปทุมธานี 02540182 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ปทุมธานี ปทุมธานี 02540183 เรด สกิล เรดิโอ (Red Skills Radio) เรด สกิล เรดิโอ
ปทุมธานี ปทุมธานี 02540211 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02521000 คนดงบัง นายถาวร ผาสุข
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02521012 ฅนศรีมหาโพธิ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต. หนองโพรง
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02521056 ศูนย์ปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนอำเภอประจันตคาม ชมรมอาสาสมัครสาธารณะสุข(อสม.)อ.ประจันตคาม
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02540158 วิทยุพระพุทธศาสนา จังหวัดปราจีนบุรี วิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี FM 104.90MHz
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02540159 วิทยุสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วิทยุสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02540199 สถานีวิทยุท้องถิ่น บ้านเมืองใหม่ FM101.50MHz นางสาววรรณา พูลเจริญ
ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02550036 สถานีวิทยุกระจายเสียงหลวงพ่อฉันท์คลื่น 94.25 MHzFM สถานีวิทยุกระจายเสียงหลวงพ่อฉันท์คลื่น 94.25 MHzFM
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520604 คนชานเมือง นายธนกร คงไสยภาคิน
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520611 คนผักไห่ นายพรเทพ เลการัตน์
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520633 แซบ เรดิโอ นายวีรภัทร์ อัครพลปรีชากิจ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520639 บวร เรดิโอ นายอิศราวัฒน์ รักนุช
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520655 เพื่อความมั่นคงของชาติ คลื่นสมุนไพร บริษัท ทิวไฮเทคจำกัด
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520668 โรจนะ 1 นางมิรินทรา ทองอร่าม
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520670 วังน้อยพัฒนา นายไพศาล ทิพยมงคลกุล
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02520671 วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02540156 105.25 MHz วังไพรต้านภัยยาเสพติด รักษ์ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02540197 วัดบึงลัฏฐิวัน วัดบึงลัฏฐิวัน
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 02540198 บางไทร เรดิโอ คนบางไทร
ราชบุรี ราชบุรี 02521110 ซาเลเซียน มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
ราชบุรี ราชบุรี 02521141 เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ นายมานบ สำราญญาติ
ราชบุรี ราชบุรี 02540079 กลุ่มรักษ์บ้านเกิด รักษ์บ้านเกิด
ราชบุรี ราชบุรี 02540170 บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี คลื่นFM105.65MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นบ้านจอมบึง
ราชบุรี ราชบุรี 02540175 วิทยุชุมชนวัดเขาวัง วิทยุชุมชนวัดเขาวัง
ราชบุรี ราชบุรี 02540194 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เอฟ เอ็ม 103.25 เมกกะเฮิร์ทซ์ คณะศิษย์วัดสันติธรรมาราม
ลพบุรี ลพบุรี 02520729 The One Radio นายเทวินทร์ ชื่นกลิ่น
ลพบุรี ลพบุรี 02520737 คนรักสุขภาพ นายเอนกพงษ์ หิรัญญลาวัลย์
ลพบุรี ลพบุรี 02520743 ชุมชนคนพัฒนานิคม นางยุพิน คณะฤทธิ์
ลพบุรี ลพบุรี 02520745 ถนนใหญ่ BIG ROAD RADIO นายเตชทัต สงสะอาด
ลพบุรี ลพบุรี 02520749 บางลี่ เรดิโอ นายประยุทธ พูลสงค์
ลพบุรี ลพบุรี 02520757 ร่วมด้วยช่วยกัน นางยุพิน คณะฤทธิ์
ลพบุรี ลพบุรี 02520768 วิทยุ คส.106 นางนงเยาว์ สวนศรี
ลพบุรี ลพบุรี 02520777 สุระนารายณ์ FM 88.00 MHz. นายพิสิษฐ์ รอดไพรมน
ลพบุรี ลพบุรี 02540160 คนรักพัฒนา คนรักพัฒนา
ลพบุรี ลพบุรี 02540161 วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา วัดมหาสอน 99.25 Mhz วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา วัดมหาสอน 99.25 Mhz
ลพบุรี ลพบุรี 02540178 วิทยุชุมชนคนรักถิ่น นายทวี ชมบุญ
ลพบุรี ลพบุรี 02540180 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านไร่สายธารธรรม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชน สถานีบ้านไร่สายธารธรรม จ.ลพบุรี
ลพบุรี ลพบุรี 02550009 พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาชัยบาดาล พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาชัยบาดาล
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520337 คนเขื่อนขันธ์ นายกรีฑา อายุเจริญ
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520342 คนสำโรงใต้ นางวิกานดา ปักกาสัง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520344 คลื่นข่าวข้น คนเพลงเข้ม บริษัท ดับบลิวอาร์ มีเดีย จำกัด
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520356 บ้านป้อมปราการ นายวิบูลย์ จิตประสพเนตร
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520357 ประชาคมบางเมือง นางจิตลดา สิทธิเลิศจรรยา
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520371 เฟร์นเรดิโอ นางประนอม ทองประไพ
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02520376 ราชภักดีสุวรรณภูมิ นายบัณฑิต กลมเกลี้ยง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540103 วิทยุชุมชนนครเมืองใหม่ วิทยุชุมชนนครเมืองใหม่
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540127 เพื่อคนท้องถิ่น รักษ์บางเสาธง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540129 ต้นไทร เรดิโอ ต้นไทรบางปู
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540130 สวัสดีบางแก้ว สวัสดีบางแก้ว
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540139 ภักดีสมุทรปราการ เรดิโอ ภักดีสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540150 ดิสอิส เรดิโอ
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02540196 สถานีวิทยุชุมชน คริสตจักรวัฒนา (บ้านสาขลา) กลุ่มเรารักสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 02550001 ประชาคมบางเมือง ตำบลบางเมือง ประชาคมบางเมือง
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 02521483 คนรักแผ่นดิน นางสาวปวริศา พันธุ์บ้านแหลม
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 02521484 คนรักษ์สุขภาพ นายสมจินต์ ชาญกระบี่
สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 02521486 ตำบลบางนางลี่ นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 02521444 New Wave คนรักมหาชัย นายศุราช บุญโตมาตลอด
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 02521447 VFH บริษัท สหการสื่อสาร จำกัด
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 02521460 ไนน์ เรดิโอ กลุ่มประมงบ้านกำพร้า
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 02540116 คริสเตียนมหาชัย คริสเตียนมหาชัย
สมุทรสาคร สมุทรสาคร 02540122 คนสาคร FM 90.75 MHz จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน คนสาคร FM 90.75 MHz
สระบุรี สระบุรี 02520868 ข่าวสาร ตำบลท่าตูม อนุสรณ์ ตันทางกูล
สระบุรี สระบุรี 02520882 คนหินกอง นายฉัตรชัย ไทยบรรเทิง
สระบุรี สระบุรี 02520883 คนอาสา นางสาวศิวพร บุตรขนิษฐ์
สระบุรี สระบุรี 02520888 ชุมชนคนพุแค นายขุนทอง แสนวิเศษ
สระบุรี สระบุรี 02520921 วัดหนองตาบุญ พระครูวินัยธรสมนึก น้อยโม้
สระบุรี สระบุรี 02540009 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดพระธาตุเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดพระธาตุเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 02520800 บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดพุดดา จังหวัดสิงห์บุรี พระขุนดง เลาหะจินดา
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 02520804 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดสิงห์บุรี วัดกุฎีทอง
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 02540005 สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนบางระจันวิทยา
สิงห์บุรี สิงห์บุรี 02540006 บุญนิยม เพื่อนอินทร์บุรี ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521259 คนดอนคา นายธีรวัฒน์ ศรีชัย
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521265 คนพลับพลาไชย กลุ่มวิทยุชุมชนคนพลับพลาไชย
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521273 คลื่นชุมชนคนนางบวช นายจำลอง ทองคำ
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521274 คลื่นสีขาวชาวเดิมบาง นายจำลอง ทองคำ
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521302 เพื่อความมั่นคง ฟ้าคราม นางน้ำอบ วิเศษสุข
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521311 ราชมงคลสุพรรณบุรี นายกฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521316 ลูกทุ่งแม็กซาโก้ นายณภัทร เตชะเพิ่มผล
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521326 สุพรรณ เอฟเอ็ม นายชนะ โพธิ์ทอง
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02521328 เสียงจากทวารวดีศรีอู่ทอง เสียงจากทวารวดีศรีอู่ทอง
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02540010 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านดงกะเชา กลุ่มสหายธรรมวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02540097 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02540204 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมคณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 02550031 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ โรงสีสินอุดมมงคล ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ โรงสีสินอุดมมงคล
อ่างทอง อ่างทอง 02540014 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านคลองวัว จังหวัดอ่างทอง กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียธรรมฯ บ้านคลองวัว จ.อ่างทอง
เพชรบุรี เพชรบุรี 02521496 Hit Station Radio นางสาวปณิฏา ปัทมสถาพร
เพชรบุรี เพชรบุรี 02521498 MUSIC STATION นายอนุสรณ์ แสงพลอย
เพชรบุรี เพชรบุรี 02521504 คนเขาย้อย นายอานนท์ เกิดดี
เพชรบุรี เพชรบุรี 02540016 บางจาก เรดิโอ บางจากเรดิโอ
เพชรบุรี เพชรบุรี 02540033 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน เอฟ เอ็ม พลัส (FM PLUS) กลุ่มพลังสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเยาวชนและท้องถิ่น (Young Creative Group)
เพชรบุรี เพชรบุรี 02540034 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนท่าบาง กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชร
เพชรบุรี เพชรบุรี 02540074 วิทยุชุมชนคนบ้านดิน วิทยุชุมชนคนบ้านดิน
เพชรบุรี เพชรบุรี 02540115 แฮปปี้ไทม์ เรดิโอ เพื่อคนนาพันสาม แฮปปี้ ไทม์ เรดิโอ เพื่อคนนาพันสาม
กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13520191 R 49 media radio บ.ร่งโรจน์ 49 มีเดีย จำกัด
กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13540049 ต้านภัยยาเสพติด ตำบลบึงทับแรต รักตำบลบึงทับแรต
ตาก ตาก 13520276 WOW STATION นายชวลิต ชาระมาน
ตาก ตาก 13520279 คนเมืองตาก นางสุธิรา ยอดสุวรรณ
ตาก ตาก 13520293 เพื่อพระพุทธศาสนา วัดดอนไชย
ตาก ตาก 13520295 เพื่อสุขภาพ นายปัญญา บุญอยู่คร
ตาก ตาก 13520301 วทท. 88CLUB FM บริษท มีเดียแม๊กซิไมซ์ จำกัด
ตาก ตาก 13520306 วังเจ้า Hot Wave นางสาวกชพร ดีมี
ตาก ตาก 13520308 วังหินเรดิโอ นางกมลลักษณ์ อุ่มบางตลาด
ตาก ตาก 13540008 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดถ้ำอินทนิล ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดถ้ำอินทนิล อ.แม่สอด จ.ตาก
ตาก ตาก 13540043 "วิทยุแม่ปิง F.M.101 MHz ""คลื่นความรู้ คู่ความคิด""" ชุมชนสัมพันธ์สานสายใยครอบครัว
ตาก ตาก 13540078 อุ้มผาง โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ตาก ตาก 13540136 เวียงระแหง เวียงระแหง
ตาก ตาก 13540153 FM 90.0 MHz ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านตากเรดิโอ
ตาก ตาก 13550019 วังเจ้าฮอตเวฟ รักถิ่น
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520007 NB FM 101 นายเกียง มานะกิจศิริสุทธิ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520014 We Love The King We Love Thailand นางวันทนี ศรีสูงเนิน
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520017 We Love The King We Love Thailand นางสาวศันสนีย์ ศรีสูงเนิน
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520025 ไก่ฟ้าพระเจ้าลอ นายยิ่งยงสวัสดิ์ อ่อนศรี
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520078 พัฒนาชีวิตเพื่อชุมชน นายเคลื่อนพล กิติพงศ์ปกรณ์
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520085 เพื่อความมั่นคง นางลัดดา รอดแสวง
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520087 เพื่อความมั่นคง คนตากฟ้า นางคนึง เปรมสมบัติ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520088 เพื่อความมั่นคง คนหนองโพ นางวรรณภัสสร รชตวลัยพันธ์
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13520101 มหาโพธิ นายวัฒน์ โพธิ์คำ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540011 ชุมแสงเรดิโอ วิทยุชุมชนคนชุมแสง ชุมแสงเรดิโอ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540013 คนรักษ์สุขภาพ (อสม) บรรพตพิสัย กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ (อสม.) บรรพตพิสัย
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540019 บ้านถ้ำผา DR เรดิโอ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540020 บางปองเจ้าพระยา บางปองเจ้าพระยา
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540070 คนแม่เปิน (95.00 MHz) ชุมชนคนแม่เปิน 95.00
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540087 วันใหม่เรดิโอ วันใหม่
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540096 วี เวฟ เอฟเอ็ม วี เวฟ เอฟเอ็ม
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540100 สถานีวิทยุชุมชนวิมานแมน Delight FM 99.5 MHz
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540101 จวช.คนท่าน้ำอ้อย เรดิโอ จวช.คนท่าน้ำอ้อย
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540107 วี เวฟ ลูกทุ่ง วี เวฟ ลูกทุ่ง
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540110 ลูกทุ่งเจ้าพระยา ลูกทุ่งเจ้าพระยา
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540112 รวมพลคนรักเพลง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (ว.ท.ท)
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540115 วัดสระแก้วบริการสาธารณะ พระพุทธศาสนาศาสนาแห่งชาติ 96.50 ภายใต้กำกับ วัดสระแก้วบริการสาธารณะพระพุทธศาสนา
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540116 ฟ้าใหม่ เอฟ เอ็ม ฟ้าใหม่ เอฟ เอ็ม
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540126 จันเสน ชุมชนจันเสน
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540142 นัมเบอร์วันเรดิโอ ....
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540145 คนรักหนองบัว ไม่ระบุ
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540148 ลูกทุ่งมหาชนคนลาดยาว ...
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13540150 สถานีวิทยุ พระพุทธศาสนา FM99.0MHz NO NAME
นครสวรรค์ นครสวรรค์ 13550029 สถานีวิทยุชุมชนปากน้ำโพ มูลนิธิสืบศักดิ์สินแผ่นดินสี่แคว
พิจิตร พิจิตร 13520525 ชาวพิจิตร นายโสภณ มโนวชิรสรรค์
พิจิตร พิจิตร 13540007 คลื่นความพอเพียงชุมชน ตำบลหนองปล้อง คนรักหนองปล้อง
พิจิตร พิจิตร 13540083 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ บ้านสากเหล็ก จ.พิจิตร
พิษณุโลก พิษณุโลก 13520399 คนบางระกำ นายสงัด มายัง
พิษณุโลก พิษณุโลก 13520401 คนบ้านดง นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่
พิษณุโลก พิษณุโลก 13520472 ราชมงคลบ้านกร่าง นายอภิชาติ(ผู้แทน) โคกทอง
พิษณุโลก พิษณุโลก 13520502 เสียงประชามติ นางสาวนวลอนงค์ หมั่นเรียน
พิษณุโลก พิษณุโลก 13540039 กลุ่มรักษ์จุฬาภรณ์ฯ กลุ่มรักษ์จุฬาภรณ์ฯ
พิษณุโลก พิษณุโลก 13540041 วิทยุชุมชนคนรักธรรม นางสุชา ธนสัมบัณณ์
พิษณุโลก พิษณุโลก 13540077 ดาวรุ่งลูกทุ่งพันปี นายอนันต์ ภู่ขุนจำนงค์
พิษณุโลก พิษณุโลก 13550021 คนบางระกำ กลุ่มธนาคารหมู่บ้านตะโม่
สุโขทัย สุโขทัย 13520320 SW RADIO โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สุโขทัย สุโขทัย 13520356 เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนคนบ้านด่านลานหอย นายณัฐศรุต นนทธิ
สุโขทัย สุโขทัย 13540001 สวทท. FM105.00MHz. แม่ถันเรดิโอ เครือข่ายสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สุโขทัย สุโขทัย 13550004 รักยิ้มเรดิโอ คนรักษ์กงไกรลาศ
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520151 คนลานสัก นางสาวศรัญญา โพธิ์เรือง
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520152 คนสะแกกรัง มูลนิธิสัมพันธ์สร้างสรรค์
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520155 แจมเซสชั่นเรดิโอ นายณัฐพล รักษ์คิด
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520159 ตำบลบ้านไร่ นายวรรลบ ทิพย์กาวี
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520169 เพื่อการศึกษาโรงเรียนการุ้งวิทยาคม นายขรรค์ชัย นิโรจน์
อุทัยธานี อุทัยธานี 13520173 เพื่อความมั่นคง อุทัยธานี นางวิลาวัณ อ่ำจุ้ย
อุทัยธานี อุทัยธานี 13540061 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านคลองชะนี กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียธรรมฯ บ้านคลองชะนี จ.อุทัยธานี
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520563 FM 100 MHz. นายไชยยศ หรูสุริยานนท์
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520571 คนน้ำหนาว นายวีระพงษ์ สืบผาง
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520572 คนบ้านเดียวกัน นางปวันรัตน์ เพชรดี
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520606 บึงสามพัน นายเกษม บุตรขุนทอง
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520608 พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูกิตติคุณสาร กิตฺติสาโร
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13520629 เพื่อประชาชน นายนพดล เดชะปิยะมิตร
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13540027 วัดวิเชียรบุรี พระพุทธศาสนา
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13540054 คนรักประเทศไทย คนรักประเทศไทย
เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 13540086 วิทยุชุมชนคนหนองไผ่ กลุ่มท้องถิ่นหนองไผ่
กระบี่ กระบี่ 10520023 เพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นายรัฐนันท์ เบิกนา
กระบี่ กระบี่ 10520030 มหาชน นายเชาว์ เอื้อเฟื้อ
กระบี่ กระบี่ 10520041 แห่งความรัก นายสุรินทร์ ชุมพาลี
กระบี่ กระบี่ 10520042 ออมทรัพย์ทับปริก จ.ส.อ. ศุภดิตถ์ สุขศรีเมือง
พังงา พังงา 10520052 เขาบิหลันตะกั่วป่า 95 MHz. นายโหยบ หมาดสตูล
พังงา พังงา 10520061 ตะกั่วป่าไลฟ์ เรดิโอ นางอรทัย แก้วประเสริฐ
ภูเก็ต ภูเก็ต 10520089 sunsand radio นายวรเชษฐ์ คงเสน
ภูเก็ต ภูเก็ต 10520113 เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
ภูเก็ต ภูเก็ต 10520143 สันติธรรมดำรง นายกมล เปรียบปาน
ภูเก็ต ภูเก็ต 10520146 เสียงภูเก็ต นายกมล เปรียบปาน
ภูเก็ต ภูเก็ต 10550003 FM 89.25 Mhz รักภูเก็ต
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520035 ท้องถิ่นไทย ถ้ำทองพัฒนา เรดิโอ นายสิทธิพร พลศร
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520052 บ้านนาป่า นายวินัย รัตนพันธุ์
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520053 บ้านสามร้อยเกล้า นายทวี คงหอม
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520097 รักเขาหลวง นายวิรัตน์ คีรีพันธุ์
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520122 แห่งพันธกิจแห่งการประกาศ นายธนประดิษฐ์ บัวเพชร
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09520124 อินฟินิตี้ นางสาวภัฐษณาลรรค เกสรินทร์
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540015 ศูนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง ศุนย์การเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540017 วิทยุท้องถิ่นหัวไทร หัวไทรเรดิโอ
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540018 สถานีวิทยุชุมชน เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ โครงการพัฒนาพื้นที่ ลุ่มน้ำปากพนัง 102.00 MHz. สถานีวิทยุชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง 102.00 MHz.
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540021 เอเซียไรซ์ FM99.5MHz เอเซียไรซ์
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540036 วิทยุสตาร์เอฟเอ็ม (STAR F.M. 90.25MHZ) ไม่มีชื่อ
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540038 วิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังคม คลื่นธรรมะและประชาชน ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีชื่อกลุ่มคน
นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 09540039 วิทยุสตาร์เอฟเอ็ม (STAR F.M. 102.5MHZ) ไม่ระบุ
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09520145 กระจายเสียงชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบ้านเกิด กลุ่มชาวเกาะสมุยส่งเสริมและพัฒนาบ้านเกิด
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09520166 ตาปีศรีสุราษฎร์ นายนฤเบศ วิเศษรัตน์
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09520174 ประกายเว็บ เรดิโอ นางสาวประกายแก้ว ผิวทอง
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09520183 เพื่อความมั่นคง นางอารี รอดเกิด เดิมโรย
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09520199 เมืองคนดี นายนฤเบศ วิเศษรัตน์
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 09540022 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ชุมพร ชุมพร 08520091 ชุมชนคนปากทรง สถาองค์กรชุมชนตำบลปากทรง
ชุมพร ชุมพร 08520109 เพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายชยุตพงศ์ เปียสวัสดิ์
ชุมพร ชุมพร 08520122 สวทท.เมืองหลังสวน นายวีรเดช จิรสันติสุข
ชุมพร ชุมพร 08540006 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดชุมพร (สวพ.ชุมพร เอฟเอ็ม 96.75 แมกกะเฮิร์ต) วัดราชบูรณะ (พระอารามหลวง)
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 08520041 ปราณบุรี นายวันชัย เทียนสมบูนณ์
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 08520058 วัยเน็ตเอฟเอ็ม นายเอกชัย เขียวสะอาด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 08540002 พลเมืองปราณบุรี คนเขาน้อย
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 08540011 วิทยุชุมชนคนบางสะพาน กลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง
มุกดาหาร มุกดาหาร 07520721 เครือข่ายตำบลคนมุกดา สวัสดิการตำบลผึ่งแดดและวิทยุชุมชน
มุกดาหาร มุกดาหาร 07520727 ตำบลหนองสูงใต้ นายพัฒนา จันทร์เต็ม
มุกดาหาร มุกดาหาร 07520734 เพื่อสังคมและบันเทิง Home Radio นายวัฒนา สายเชื้อ
มุกดาหาร มุกดาหาร 07520741 ยิ้มสยามเรดิโอ สิทธิพงษ์ ลุนระวงษ์
มุกดาหาร มุกดาหาร 07520750 สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย (สปท.มุกดาหาร) นายภานุวัฒน์ ห้องแซง
มุกดาหาร มุกดาหาร 07540010 วิทยุชุมชนคำหอย FM 91.75 MHz วิทยุชุมชนคำหอย FM91.75 MHz 49 ถนนชยางกูร ก ตำบลมุกดาหาร
มุกดาหาร มุกดาหาร 07540034 สถานีวิทยุ ลำโขงเวฟ สถานีวิทยุ ลำโขงเวฟ
มุกดาหาร มุกดาหาร 07540061 วิทยุชุมชนเรดิโอ-มโนรมย์ สถานีวิทยุชุมชนเรดิโอ-มโนรมย์
มุกดาหาร มุกดาหาร 07540075 ต.บางทรายใหญ่ ลำโขงเรดิโอ
มุกดาหาร มุกดาหาร 07540125 วิทยุชุมชนเครือข่ายตำบลคนมุกดา วิทยุชุมชนเครือข่ายตำบลคนมุกดา
ยโสธร ยโสธร 07520452 V.R.พัฒนาท้องถิ่น นายองอาจ พุทธรัตน์
ยโสธร ยโสธร 07520454 คนเทคโน นายพรพรหม ชุปวา
ยโสธร ยโสธร 07520455 คนเมืองดอกจาน คนเมืองดอกจาน
ยโสธร ยโสธร 07520463 คนส้มผ่อ นายสนธยา วงษ์ศรีแก้ว
ยโสธร ยโสธร 07520469 เครือข่าย ทสม จ.ยโสธร นายบัญญัติ กองแก้ว
ยโสธร ยโสธร 07520472 ชุมชนสร้างแป้น นางหนูจันทร์ อดทน
ยโสธร ยโสธร 07520489 ป่าติ้ว เรดิโอ นางสุดใจ ราชอาษา
ยโสธร ยโสธร 07520503 รสทป.คลื่นสีเขียวเครื่อข่าย ทสม. นายชาย ศรีลากุล
ยโสธร ยโสธร 07520516 เสียงธรรมร่วมใจ มูลนิธิธรรมะร่วมใจ
ยโสธร ยโสธร 07520519 เสียงเมืองยโส นางสาวมุกดา สืบศรี
ยโสธร ยโสธร 07520520 ห้องแซง นายบุญมา โม้คำ
ยโสธร ยโสธร 07540018 วิทยุชุมชนคอนสาย - ยโสธร คอนสาย-ยโสธร
ยโสธร ยโสธร 07540113 คนรักประชาธิปไตย เลิงนกทารักประชาธิปไตย
ยโสธร ยโสธร 07540132 บ้านเฮา เรดิโอ บ้านเฮา
ยโสธร ยโสธร 07540180 วิทยุชุมชนชาวมหาชนะชัย จ.ว.ช. 101.75 MHz
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520582 บ.ก.ช. 9 นายประมวล เภตา
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520590 คนเทอดไทย นายมงคลชัย ผันอากาศ
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520611 คนรักษ์บ้านเกิด นายกิติศักดิ์ แถวพินิจ
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520617 คลื่นเพื่อการเกษตร สภาเกษตรไทย อ.เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520622 จำปาขัน นายสรรเสริญ ขันอาษา
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520624 ชุมชนคนเมืองเกษ สมาคมพัฒนาชุมชน อ. เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520627 ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น 95 วาไรตี้ นางเต็มดวง ระถา(ผู้แทนกลุ่ม)
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520628 ชุมชนโพนทราย ชุมชนโพนทราย
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520629 เชียงใหม่ นายบุญจันทร์ ทิพชัย
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520647 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดบูรพาภิราม
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07520649 พลังชุมชน พลังชุมชน
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540025 คนรักสุวรรณภูมิ ชุมชนคนรักสุขภาพสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540030 รวมใจไทยอีสาน รวมใจไทยอีสาน
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540049 เพื่อคนโพธิ์ชัย กลุ่มมิตรภาพโพธิ์ชัย (สื่อมวลชนอำเภอโพธิ์ชัย)
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540050 วิทยุชุมชนโพนทราย นายประไพ ศรีสัจจา
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540080 วิทยุท้องถิ่นไทย FM 100.50 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540121 ลูกทุ่งบ้านดอน ชมรมคนชุมชน
ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 07540128 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด FM 97.00 MHz คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520166 คนป่าไม้ นางศุภกาญจณ์ มิยาซากิ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520177 คนหนองครก นายธนา ฐานานุศักดิ์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520182 ฅนอุทุมพร นายฉัตรชัย ไชยโยธา
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520186 ตำบลผักไหม นายพรศรี เข็มทอง
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520202 ปรางค์กู่ นายเกรียงไกร ใสแก้ว
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520209 พระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าโนนกุดหล่ม
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520215 เพื่อการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต4
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520216 เพื่อความมั่นคง นายธีระพันธ์ วีสมหมาย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520217 เพื่อความมั่นคง นายตวงทองรัชต์ เชื้อชัย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520224 เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเทียมศิลาราม พระสุพิน อตฺตสนฺโต
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520229 เมืองคง นายปพน วุฒิกมลชาติ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520231 รวมใจไทยน้ำเกลี้ยง นายประไพ ไกรษี
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520251 ศูนย์คริสเตียนไมตรีจิตกันทรลักษณ์ ศูนย์คริสเตียนไมตรีจิตกันทรลักษณ์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520256 เสียงธรรมเพื่อประชาชน นายธีระพันธ์ วีสมหมาย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520258 หนองศรีวิราช นายสายญา พงษ์พีระ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07520260 องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชนอำเภอภูสิงห์ องค์กรส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชนอำเภอภูสิงห์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540007 สถานีวิทยุไทยกันทรารมย์ สมาคมวิทยุ โทรทัศน์ พัฒนาธุรกิจไทย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540008 ทุ่งทอง สมาคม วิทยุโทรทัศน์ พัฒนาธุรกิจไทย
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540009 สถานีวิทยุไทยโนนคูณ สมาคมวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540023 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ แห่งที่2 ครอบครัวพุทธบุตร วัดป่าพุทธกุดสมิง
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540048 สถานีวิทยุอีสานมวลชน เอฟ.เอ็ม.99.25 เม็กกะเฮริต์ วิทยุอีสานมวลชน
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540051 บ้านโนนลาน อิฐบล็อคประสานรุ่งเรืองกิจ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540054 เมืองกันทรลักษ์ เมืองกันทรลักษณ์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540067 วิทยุเพื่อความมั่นคง บ้านท่าโพธิ์ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายประสิทธ์ วิรุณพันธ์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540072 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา KR.เรดิโอ นายฤทธา นันทพันธ์
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540085 อิสานใต้เรดิโอ อิสานใต้เรดิโอ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540104 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ FM 90.75 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540108 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ FM 103.60 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540109 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ FM 90.75 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540110 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ FM 107.80 MHz สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ FM 107.80 MHz
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07540122 มั่งมี ศรีสุข กลุ่มสร้าง-พัฒนาคุณภาพชีวิต
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 07550007 คนรักอุทุมพร คนรักอุทุมพร
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520012 กลุ่มช้างสัมพันธ์ เสียงธรรมเพื่อประชาชน (หลวงตามหาบัว) นายจักรกฤช ปัญญาเอก
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520018 คนดอนแรด นายประสิทธิ์ ทองมา
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520032 คนลำน้ำมูล มูลนิธิวัดโพธิพฤกษาราม
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520051 โชยชัย นายไพทูรย์ รู้รักษา
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520053 เด็กรักป่า นายเข็มทอง โมราษฎร์
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520080 เพื่อการเกษตร นายเพลิน เงินจันทร์
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520095 เพื่อสืบสานวัฒธรรมท้องถิ่น นายโฆสิต ดีสม
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520118 ศรีนครเตา เรดิโอ นายชาล ดีสองชั้น
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520119 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนทุ่งมน-สมุด กลุ่มอนุรักษ์กบาลแสร(ป่าหัวไร่-ปลายนา) ต.ทุ่งมน
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520128 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520143 หนองไผ่ล้อม นายสำรอง ไกรเพชร
สุรินทร์ สุรินทร์ 07520146 อีสานส่งข่าว นายทวีศักดิ์ เสมอใจ
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540063 HAPPY CHANNEL 88.50MHZ HAPPY CHANNEL GROUP
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540100 ชุมพลคนรักท้องถิ่น ชุมพลคนรักท้องถิ่น
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540107 สานสื่อประชาชน สานสื่อประชาชน
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540115 SK RADIO คลื่นเสรีของมวลชนคนสังขะ SK RADIO คลื่นเสรีของมวลชนคนสังขะ
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540119 ปกป้องสถาบัน FM.90.50 นายไพฑูรย์ รู้รักษา
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540135 คนบ้านตูม ชุมชนคนบ้านตูม
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540141 คนรักเสียงเพลง พัฒนาสุรินทร์
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540142 สถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังคม วัดบ้านพระจันทร์ กลุ่มพุทธธรรม
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540157 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540169 เสียงสินรินทร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้เงินสุรินทร์
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540183 วิทยุชุมชนคนน้ำเขียว ไม่มีชื่อกลุ่มคน
สุรินทร์ สุรินทร์ 07540186 สถานีวิทยุชุมชน คลื่นเสียง ดีดี FM 101.95MHZ ..
สุรินทร์ สุรินทร์ 07550004 เสียงชุมชน คนชุมพลบุรี เสียงชุมชน คนชุมพลบุรี
สุรินทร์ สุรินทร์ 07550009 วิทยุชุมชนคนท้องถิ่น FM. 94.75 MHz. วิทยุชุมชน คนท้องถิ่น
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07520532 คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม นางสาวปานทอง กอแก้ว
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07520565 โรตารีอำนาจเจริญ สโมสรโรตารีอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07520577 แฮมเรดิโอ นายสุริยะ เหมือนชาติ
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07540130 ลีลาวดีเรดิโอ รักถิ่นเกิด
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07540140 วิทยุชุมชนคนอำนาจ ชมรมหมอลำอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 07540149 สถานีวิทยุชุมชน ตำบลนาผือ วิทยุชุมชนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาผือ
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520267 FM 91.75 MHz เพื่อประชาชน นางจุติพร วิบูลย์เขียว
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520285 คนเกษตร นายธัชพล ราชขันธ์
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520291 คนท้องถิ่นบ้านตลาด นายวิเชียรสรรค์ เจริญยุทธ
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520293 คนทุ่งศรี นายจอมปรางค์ ศรีอักษร
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520303 คนรักบ้าน นายนิทัศน์ รัตนกุล
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520309 คนสร้างสุข อำเภอน้ำยืน คนสร้างสุขอำเภอน้ำยืน
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520333 ซำบายใจไทอีสาน นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520386 เพื่อพระพุทธศาสนา ป่าดงใหญ่วังอ้อ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520393 มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520401 แม่น้ำโขง มูลนิธิพรเมตตา
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520407 ลำโดมสัมพันธ์ นายอาทิตย์ ปรองดอง
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07520425 สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขงจำกัด สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขงจำกัด
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540055 เสียงแม่มูน คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูน
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540056 สถานีวิทยุประชาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิประชาสังคม จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540058 สถานีวิทยุชุมชน เสียงไทบ้าน ออมทรัพย์สวัสดิการเครือข่ายชุมชน จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540074 สถานีวิทยุเลิฟสเตชั่น (สถานีเพื่อความรักและความเข้มแข็งของชุมชน) สถานีวิทยุเลิฟสเตชั่น (สถานีเพื่อความรักและความเข้มแข็งของชุมชน)
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540093 คนรักน้ำขุน คนรักน้ำขุ่นระบบ FM 104.75 MHz
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540139 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาสังคมอุบลราชธานี ตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540143 วิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ FM91.50MHz นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540145 นิคมลำโดมใหญ่ เดชอุดม เอฟ.เอ็ม. 106.25 เมกะเฮิร์ต กลุ่มเกษตรยางพารานิคมลำโดมใหญ่
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540155 สถานีวิทยุท้องถิ่นสหกรณ์นาเยีย สถานีวิทยุท้องถิ่นสหกรณ์นาเยีย
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540167 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา วัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540185 สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น ตำบลไร่น้อย NO NAME
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540187 สถานีวิทยุชุมชน We love The King We love Thailand NO NAME
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 07540193 สถานีวิทยุชุมชนบัวกลางมูล กลุ่มสื่อสารบุญนิยมราชธานีอโศก
น่าน น่าน 14520212 ชุมชนคนนาหมื่น กลุ่มฮักเมืองหิน
น่าน น่าน 14520214 ชุมชนเอฟเอ็ม 103 เม็กกะเฮิร์ส สมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนกองทัพ
น่าน น่าน 14540074 ขุนยมเยี่ยมนิกร วิทยุชุมชน ขุนยมเยี่ยมนิกร
น่าน น่าน 14540077 วีเคจีเวฟมิวสิค (VKG wave music) บริษัท วี.เค.จี จำกัด
น่าน น่าน 14540126 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดเขาน้อยเทสรังสี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดเขาน้อยเทสรังสี อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
น่าน น่าน 14540139 นันทบุรี นันทบุรี
น่าน น่าน 14550015 ปัววาไรตี้ คนท้องถิ่น
น่าน น่าน 14550016 เวียงน่านเรดิโอ กลุ่มร่วมพัฒนาบ้านเกิด
น่าน น่าน 14550029 FM 96.50 MHz ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม)
พะเยา พะเยา 14520290 เม็งรายเพื่อการพัฒนา นายมาโนช นันทน์มาโนชญ์
พะเยา พะเยา 14540031 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำนักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสาริกา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน สำนักปฏิบัติธรรมเนกขัมมะสาวิกา อ.จุน จ.พะเยา
พะเยา พะเยา 14540032 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านป่าสัก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านป่าสัก ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
พะเยา พะเยา 14540033 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านแม่ต๋ำอินฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านแม่ต๋ำอินฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
พะเยา พะเยา 14540034 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าเขาน้อย บ้านบ่อน้อย กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดป่าบ่อน้อย
พะเยา พะเยา 14540053 เสียงสื่อสาร ม.เรดิโอ นายโชติกร ยอดยา
พะเยา พะเยา 14540118 คนน้ำมิน ถิ่นชายแดน บ้านเล็กในป่าใหญ่
ลำปาง ลำปาง 14520017 คนแม่มอก คนแม่มอก
ลำปาง ลำปาง 14520021 คนล้านนา ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อินทราย
ลำปาง ลำปาง 14520022 คนลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณัฐชัย อินทราย
ลำปาง ลำปาง 14520031 ชมรมทหารกองหนุน นายสวาท อ้วนเทิง
ลำปาง ลำปาง 14520035 นครลำปาง เรดิโอ นางสาวจิราภรณ์ สายปัญญา
ลำปาง ลำปาง 14520038 บัวเขียว เรดิโอ นายวิบูลย์ ไวยทิพย์
ลำปาง ลำปาง 14520039 บลู เอฟเอ็ม นางฐิตินันท์ ภูสด
ลำปาง ลำปาง 14520041 เพื่อการศึกษาของชุมชนโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี
ลำปาง ลำปาง 14520067 ลำปางเรดิโอ เน็ตเวิร์ค นางสาวจิราภรณ์ สายปัญญา
ลำปาง ลำปาง 14520088 เสียงคนเกาะคา นางสาวณัฐพร กันทะวงศ์
ลำปาง ลำปาง 14540075 อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลลำปางหลวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลลำปางหลวง
ลำปาง ลำปาง 14540117 นิวไลฟ์ เรดิโอลำปาง นิวไลฟ์ เรดิโอลำปาง
ลำปาง ลำปาง 14540125 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดถ้ำพระสบาย อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดถ้ำพระสบาย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 14520127 เพื่อน เกษตร นายพงษ์เชษฐ พงษ์พิมาย
เชียงราย เชียงราย 14520326 เกษตรสัมพันธ์ FM 102.00 MHz. นายวิรัช ศรีผ่องใส
เชียงราย เชียงราย 14520334 คนทำเกษตร คนทำเกษตร
เชียงราย เชียงราย 14520341 คนรักห้วยซ้อ นางสาวฐานิดา ไชยเขียว
เชียงราย เชียงราย 14520344 คนศรีเมืองชุม นายประกาศิต นันทะศิริ
เชียงราย เชียงราย 14520349 คัมภีร์เพลงลูกทุ่ง นายธนกร แกล้วกล้า
เชียงราย เชียงราย 14520357 เชียงของ-กรีนเรดิโอ 2009 นายสมบัติ วรรณฏิ
เชียงราย เชียงราย 14520370 ธรรมตำบลหัวง้ม นายพันธุ์ดี พรหมเทศ
เชียงราย เชียงราย 14520387 พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ พระมนัสชา โพธิสาร
เชียงราย เชียงราย 14520408 เม็งรายเพื่อการพัฒนา นายมาโนช นันทน์มาโนชญ์
เชียงราย เชียงราย 14520410 แม่อิง นายพนม โต้งยงค์
เชียงราย เชียงราย 14520411 เยาวชนคนรักษ์ถิ่น ชมรมคนรักษ์ถิ่น
เชียงราย เชียงราย 14520412 โยนกนคร นายสมเพียร ศรีมีงาม
เชียงราย เชียงราย 14520421 โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ นายชิดชอ ชัยครองรักษ์
เชียงราย เชียงราย 14520435 เวียงกาหลง เรดิโอ นายกองแก้ว ลาภใหญ่
เชียงราย เชียงราย 14520450 เสียงนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย เชียงราย 14520453 หมอดินสัมพันธ์ นางสาวจิดาภา ทองสร้อย
เชียงราย เชียงราย 14520455 อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)เพื่อชุมชน นางถนอม ปงธิยา
เชียงราย เชียงราย 14540019 วิทยุชุมชนคนทำเกษตร วิทยุชุมชนคนทำเกษตร
เชียงราย เชียงราย 14540023 จุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชนคนเวียงป่าเป้า นางสาวก๋องคำ ทองคำ
เชียงราย เชียงราย 14540041 High Radio Fm 97.00 MHz คลื่นแห่งความหวังพลังแห่งชุมชน ชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชนอำเภอเชียงของ
เชียงราย เชียงราย 14540045 เสียงบ้านต้า กลุ่มบ้านต้าพัฒนา
เชียงราย เชียงราย 14540050 สถานีวิทยุชุมชน กลุ่มชาติพันธ์ ดอยยาว-ผาหม่น เครือข่ายเกษตรกรดอยยาว-ดอยผาหม่น
เชียงราย เชียงราย 14540052 สถานีวิทยุชุมชนบวกกลอง ชุมชนบวกกลอง
เชียงราย เชียงราย 14540056 คนรักษ์ถิ่น คนรักษ์ถิ่น
เชียงราย เชียงราย 14540111 White Wave คลื่นสีขาว จากชาวพุทธ White Wave คลื่นสีขาว จากชาวพุทธ
เชียงราย เชียงราย 14540114 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านฝั่งหมิ่น
เชียงราย เชียงราย 14550009 จิตใจเรดิโอ FM 102.75 MHz
เชียงราย เชียงราย 14550014 เอฟเอ็ม 91.5 เรดิโอ วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย
แพร่ แพร่ 14520154 คนท่าล้อ นายไพศาล ชมภูมิ่ง
แพร่ แพร่ 14520161 คลื่นสีทอง นายชัยณรงค์ ตาใจ
แพร่ แพร่ 14520163 จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเครือข่ายเมืองแป้ เครือข่ายคนแป้
แพร่ แพร่ 14520164 เชน เรดิโอ สมาคมผู้ประกอบการซื้อขายรถจักรยานยนต์รถยนต์จ.แพร่
แพร่ แพร่ 14520177 เพื่อการศึกษาและบริการท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
แพร่ แพร่ 14520185 เพื่อประชาชนจังหวัดแพร่ นางดาราพร สวิง
แพร่ แพร่ 14520202 สมาย เอฟเอ็ม นายไชยธนบูรณ์ ทรงกุลพูนเจริญ
แพร่ แพร่ 14540002 เวียงโกศัย เวียงโกศัย
แพร่ แพร่ 14540007 วิทยุชุมชนคนรุ่นใหม่ First Hit radio FM 94.25 MHz (ฉัตร์ฐิตาเรดิโอ) วิทยุแห่งคนรุ่นใหม่ (ฉัตร์ฐิตาเรดิโอ ความถี่ 96.25 MHz)
แพร่ แพร่ 14540097 คนตำบลสะเอียบ คนตำบลสะเอียบ
แพร่ แพร่ 14540127 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ บ้านห้วยขึม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านห้วยขึม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ตรัง ตรัง 11520148 FAB RADIO นายชาคริต นิพัทธมานนท์
ตรัง ตรัง 11520150 FAB RADIO นายชาคริต นิพัทธมานนท์
ตรัง ตรัง 11520161 ตรัง เรดิโอ นายเมธี เมืองแก้ว
ตรัง ตรัง 11520172 โบ๊ท ราดิโอ พ.ต.ท.ณภัทร ไขศิลป
ตรัง ตรัง 11520191 ศรีตรัง เรดิโอ นางสาวนิตยา อินทอง
ตรัง ตรัง 11540035 บุญนิยมศูนย์สร้างสรร ชุมชนทะเลธรรม
ตรัง ตรัง 11540049 พีเพิล เรดิโอ (PEOPLE RADIO) กลุ่มรักษ์ท้องถิ่น
ตรัง ตรัง 11540056 สถานีวิทยุชุมชน ตำบลนาบินหลา เรดิโอ ไม่ระบุ
ปัตตานี ปัตตานี 11520244 Spita Radio กอเดร์ ซีเดะ
ปัตตานี ปัตตานี 11540024 ต.เตราะบอน คนรักกลาพอ
พัทลุง พัทลุง 11520204 FAB RADIO นายชาคริต นิพัทธมานนท์
พัทลุง พัทลุง 11520212 เครือข่ายเทศบาลตำบลควนขนุน เครือข่ายเทศบาลตำบลควนขนุน
พัทลุง พัทลุง 11540018 วิทยุชุมชนตำบลโคกม่วง โคกม่วงเพื่อพัฒนา
พัทลุง พัทลุง 11540037 วิทยุเครือข่ายชุมชนคนเมืองลุง คณะกรรมการเครือข่ายชุมชน เทศบาลเมืองพัทลุง
ยะลา ยะลา 11520276 คนพร่อนสตาร์เรดิโอ นายมูหามะ แลเม๊าะ
ยะลา ยะลา 11540026 นัสเซอร์ เรดิโอ มูลนิธิอิมามอะลีย์ บินอะบีฎอลิบ
ยะลา ยะลา 11540058 วิทยุชุมชนคนพร่อน สตาร์ เรดิโอ คนพร่อน
สงขลา สงขลา 11520007 Hi FM นางสาวนวลหงส์ สงรักษ์
สงขลา สงขลา 11520019 คนควนเนียง สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
สงขลา สงขลา 11520098 โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจสากล
สงขลา สงขลา 11540014 สถานีวิทยุพระพทธศาสนา แห่งชาติ เพื่อการปฏิบัติธรรม ประจำอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชมรมคนรักษ์ธรรมควนลัง
สงขลา สงขลา 11540016 Alpha Radio 99.5 MHz. นายเจนศักดิ์ วจนะถาวรชัย
สงขลา สงขลา 11540028 F.M. 99.00 MHz หสม.เอเบิ้ลเอเจนซี่
สงขลา สงขลา 11540043 กระแสสินธุ์เรดิโอ โหนด นา เล
สงขลา สงขลา 11540044 วิทยุเพื่อการศึกษา วิทยุเพื่อการศึกษา
สงขลา สงขลา 11540059 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านมั่นคง ไทย-จังโหลน เครดิตยูเนี่ยนไทย-จังโหลน
สตูล สตูล 11520133 ควนโพธิ์ คณะทำงานฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นตำบลควนโพธิ์
สตูล สตูล 11520137 พี เอฟเอ็ม นายธนากร ทองเนื้อขาว
จันทบุรี จันทบุรี 01520359 C.FM นายดิเรก ศุภวิวรรธน์
จันทบุรี จันทบุรี 01520366 คนช่วยคน นายสนิทเธอ วิถีธรรม
จันทบุรี จันทบุรี 01520374 ดี เรดิโอ นายอรุณ เอนกศรีสุดวุฒิ
จันทบุรี จันทบุรี 01520379 ท้องถิ่นจันทบุรี นางสุทิน วรรณศิลป์
จันทบุรี จันทบุรี 01520383 ท่าหลวงสัมพันธ์จันทบุรี นายศักดา อยู่เกษม
จันทบุรี จันทบุรี 01540018 ทับช้าง เรดิโอ FM.103 MHz สภาวัฒนธรรม ตำบลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
จันทบุรี จันทบุรี 01540031 คนวังใหม่ กลุ่มกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลวังใหม่
จันทบุรี จันทบุรี 01540064 IC STATION IC Station
ชลบุรี ชลบุรี 01520016 I.S. เรดิโอ นายวิชัย พิทยาประทีป
ชลบุรี ชลบุรี 01520020 POP FM THAILAND ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลอีสเทิร์น ทาร์เก็ต (POP FM. THAILAND)
ชลบุรี ชลบุรี 01520023 SOUTHSHORE FM บริษัท ซาวด์ซกู๊ด จำกัด
ชลบุรี ชลบุรี 01520039 คนบ้านอำเภอ บริษัท บ้านอำเภอเคเบิ้ลทีวี
ชลบุรี ชลบุรี 01520043 คนรักษ์พัทยา นายธเนศ เครือคูณ
ชลบุรี ชลบุรี 01520074 เจ้าพระยานิวส์กรุ๊ป นายสมชาย เดชสุภา
ชลบุรี ชลบุรี 01520079 ชุมชนตำบลนาเริก นายบุญจันทร์ สุทธา
ชลบุรี ชลบุรี 01520097 ทวิน เรดิโอ นายนุกูล คงชุบ
ชลบุรี ชลบุรี 01520113 บัวขาวสัมพันธ์ นายณธกร สุวรรณหิตาทร
ชลบุรี ชลบุรี 01520118 เบบี้เอฟเอ็ม นายภูมิพิช ชมชื่น
ชลบุรี ชลบุรี 01520124 เผยแพร่ธรรมจิตตภาวันวิทยาลัย พระทวี วิริโย
ชลบุรี ชลบุรี 01520150 เพื่อความมั่นคง พลูตาหลวงสัมพันธ์ นายฉลาด สุขีรัตน์
ชลบุรี ชลบุรี 01520222 สหพัฒน์ เรดิโอ มูลนิธิร่วมใจเครือสหพัฒน์ 2540
ชลบุรี ชลบุรี 01520232 หนองปลาไหล อุทยานเรดิโอ
ชลบุรี ชลบุรี 01520234 อ่าวทอง พระทวี วิริโย
ชลบุรี ชลบุรี 01540016 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนบุญจิตวิทยา
ชลบุรี ชลบุรี 01540019 สดใสเรดิโอ เอเซียฟาร์มาซี
ชลบุรี ชลบุรี 01540020 หนองปรือ เรดิโอ 103.75 เอฟเอ็ม เรารักษ์หนองปรือ
ชลบุรี ชลบุรี 01540030 คนบูรพา รวมพลังสัตหีบ
ชลบุรี ชลบุรี 01540040 เมืองพัทยา เมืองพัทยา
ชลบุรี ชลบุรี 01540042 เทพประทานพร เรดิโอ เทพประทานพร เรดิโอ
ชลบุรี ชลบุรี 01540069 พ.ศ.น. วัดนอก ไม่มีชื่อ
ชลบุรี ชลบุรี 01550006 กู๊ดดี้เรดิโอ ชมรมรักประชาธิปไตยแหลมฉบัง
ตราด ตราด 01520444 เกาะช้างสเตชั่น นายสถาพร โฆษจันทร์
ตราด ตราด 01520448 จุดปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมยศ หรี่จินดา
ตราด ตราด 01520464 สภาพัฒนาธุรกิจและสังคม นายมนัส ทองศรีสมบูรณ์
ตราด ตราด 01540048 คนรักบ้านเกิด คนรักบ้านเกิด
ตราด ตราด 01540052 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด ตราด 01540056 สถานีวิทยุชุมชน ตำบลไม้รูด ชมรมวิทยุชุมชนตำบลไม้รูด
ระยอง ระยอง 01520258 คนน้ำคอก นายจรูญ ขาวนวล
ระยอง ระยอง 01520272 ชากลูกหญ้ามหาชน นายฟุ้ง บุญกลั่น
ระยอง ระยอง 01520277 ดี เรดิโอ (D-radio) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีทีวี เคเบิ้ลทีวี 2007
ระยอง ระยอง 01520279 ท้องถิ่นไทย คนระยอง นายสุรศักดิ์ ศิริชาติ
ระยอง ระยอง 01520289 บ้านเพสัมพันธ์ วิทยุชุมชนบ้านเพสัมพันธ์
ระยอง ระยอง 01520305 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ นายสุริยัน อยู่สุข
ระยอง ระยอง 01520306 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ นายสมโภชน์ ธรรมเธียรกุล
ระยอง ระยอง 01520307 ฟ้าใส เรดิโอ นางสาวดารารัตน์ กานต์วิศิษฎ์
ระยอง ระยอง 01520310 มาบข่าเรดิโอ ชุมชนเข้มแข็งตำบลมาบข่า
ระยอง ระยอง 01520328 วังจันทร์สันติสุข นายประวิทย์ แม่นหมาย
ระยอง ระยอง 01520331 ศูนย์กัลยาณมิตรอนันต์ธรรม นางอรณี กสิกรรม
ระยอง ระยอง 01520332 ศูนย์การเรียนรู้วิทยุชุมชนตำบลตะพง นายภิญโญ บรรเริงเสนาะ
ระยอง ระยอง 01520342 สัมพันธ์อำเภอแกลง นายวุฒิชัย รอบรู้
ระยอง ระยอง 01540026 คณะสงฆ์บ้านค่าย วิทยุชุมชนคณะสงฆ์บ้านค่าย
ระยอง ระยอง 01540034 คลื่นฮิตสนั่นเมือง เพื่อปวงชน
ระยอง ระยอง 01540049 วิทยุเพื่อสังคมอุตสาหกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม See Radio (Social Energy and Environment Radio) มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
ระยอง ระยอง 01540054 สถานีพระพุทธศาสนา อำเภอแกลง เผยแผ่พระพุทธศาสนาอำเภอแกลง
สระแก้ว สระแก้ว 01520469 คนคลองหาด นายคำร่วง บุญครุฑ
สระแก้ว สระแก้ว 01520474 คันทรีเวฟ นางวันดี ทอหุล
สระแก้ว สระแก้ว 01520479 ในเครือข่ายสภาวิทยุชุมชน จังหวัดสระแก้ว นายสุระพง ธรรมวรางกูร
สระแก้ว สระแก้ว 01520505 วทท. สระแก้ว นายธวัชชัย โตจีน
สระแก้ว สระแก้ว 01540072 คนชายแดน กสิกรรมธรรมชาติคนชายแดน
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 04520470 คนรักถิ่นอำเภอห้วยผึ้ง นายสมปอง เศษฤทธิ์
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 04520532 วทท. วิทยุชุมชนคนสร้างสุขภาพ นายกิติศักดิ์ วรวิวัฒนวงศ์
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 04540062 วิทยุยางตลาดเพื่อชุมชน วิทยุยางตลาดเพื่อชุมชน
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520064 CAT RADIO นางสาววิไลพร ดีมา
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520071 IS FM นายจักรพงศ์ บัวทอง
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520087 คน อสม. นายสุดใจ โพธิ์ฟันเรือ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520091 คนไทยบ้าน บริษัท เนเวอร์ดายเร็คครอทจำกัด
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520130 ดอกคูณ เรดิโอ นางสาวกิตินันท์ ศรีสกุล
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520149 บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม นายสะวงค์ จันทรวิเศษ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520170 เพื่อการศึกษาเเละชุมชน นายเฉลิมพล กิติกาญจน์
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520179 เพื่อความมั่นคง อ.หนองสองห้อง นายธนศิลป์ ทิ้งโคตร
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520181 เพื่อความมั่นคงของชาติ นายมนูญ แสนสุข
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520191 ภูมิปัญญาชาวไทย นายนิติคม ภาน้อย
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520193 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520200 ยูเอฟเอ็ม นางเลื่อมภัสสร จึงพาณิชย์
ขอนแก่น ขอนแก่น 04520246 สมูท เรดิโอ บจก.วัฒนายนต์แคปปิตอล
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540002 ชุมชนโนนชัย 2 (WORK F.M. 93.75 MHz) วิทยุท้องถิ่นไทยโนนชัย 2
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540017 วิทยุชุมชนเครือข่าย เมืองนครขอนแก่น เครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540019 เพื่อประชาธิปไตย "กลุ่มดำเนินการ ""วิทยุชุมชนเพื่อประชาธิปไตย"""
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540033 โชคลานสะแก ฮ.ไทยเรดิโอ โชคลานสะแก ฮ.ไทยเรดิโอ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540054 เสียงทิพย์พิมานธานี ขอนแก่น เสียงทิพย์พิมานธานี สร้างสิ่งดีเพื่อสังคม
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540056 เอส อาร์ เอ็นจอย เรดิโอ เอส อาร์ เอ็นจอย เรดิโอ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540058 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา FM 94.75 MHz โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540059 วิทยุชุมชนคนรักถิ่น คนรักเวียงเก่า
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540080 ซีรีส์ เรดิโอ ชุมชนคนรักสุขภาพกระนวน
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540093 วิทยุเพื่อการศึกษา FM 91.50 MHz คลื่นคนดีศรีอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540098 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิปัสสนากรรมฐานวัดโพธิ์โนนทัน สมาคมจิตอาสาเทิดพระเกียรติ 80 ชันษา จังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540099 KSP 100 FM การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540103 เพื่อประชาชนคนบ้านไผ่ FM 97.75 MHz เพื่อประชาชนคนบ้านไผ่ FM ๙๗.๗๕ MHz
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540105 เมืองหมอแคนแก่นนคร เมืองหมอแคนแก่นนคร
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540113 สถานีวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง สถานีวิทยุชุมชนอำเภอบ้านฝาง
ขอนแก่น ขอนแก่น 04540116 วิทยุชุมชนศรฐาน4 สมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย
ขอนแก่น ขอนแก่น 04550013 พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาบ้านไผ่ พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาบ้านไผ่
มหาสารคาม มหาสารคาม 04520359 RADIO ONE นายวิชชุพรหม สุขเลิศตระกูล
มหาสารคาม มหาสารคาม 04520371 คนบรบือ โฟกัสเรดิโอ นายชานนท์ วงค์วรบุตร
มหาสารคาม มหาสารคาม 04520402 ไทยอีสาน นายสังเวียน จันทะโสก
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540013 เครือข่ายอุ้มชูสารคาม เครือข่ายอุ้มชูสารคาม
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540027 MVCR เรดิโอ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นักศึกษาวิชาชีพ อาชีวะศึกษา มหาสารคาม
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540028 94.5 เอวาน่าเรดิโอ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพเกษตร/อุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540029 95 สวีท เอฟ เอ็ม กล่มพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรม/อุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540046 FM. 89 ซิตตี้เรดิโอ มหาสารคามซิตตี้
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540050 ใกล้ชิดเรดิโอ น.ส.สิริรัตน์ บัวมาศ
มหาสารคาม มหาสารคาม 04540084 สถานีวิทยุปกป้องสถาบัน ศูนย์เรียนรู้วิทยุชุมชนคนรักถิ่น กลุ่มพิราบขาว
มหาสารคาม มหาสารคาม 04550003 ตักสิลาวาไรตี้ ตักสิลาวาไรตี้
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04520002 FM 88.75 หนองบัวเรดิโอ นางสาวสุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04520008 คนกู้ภัย นายเรืองโรจน์ ศุภกิจเรืองโรจน์
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04520018 เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอโนนสัง นายอมร สุทธิแสน
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04520023 ตะวันเดือน เรดิโอ นางสาวสุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04540081 วิทยุชุมชนคนกู้ภัย กู้ภัย
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04540108 หนองบัวเรดิโอ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04540120 ลำพะเนียง ไม่มีชื่อ
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 04540121 สถานีคนกู้ภัย ..
เลย เลย 04520286 คนน้ำสวย นายเพชรเหล็ก ทองภูธร
เลย เลย 04520312 พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม
เลย เลย 04520314 พลัส เอฟเอ็ม นายเลิศล้ำ อุดมรัตนพงศ์
เลย เลย 04520320 เพื่อส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
เลย เลย 04520327 รักไทยเรดิโอ นายสากล สาหล้า
เลย เลย 04520329 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
เลย เลย 04520334 ศรีหนองหิน วัดศรีหนองหิน
เลย เลย 04540005 วิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลย เลย 04540026 88.5 Lru.Radio 88.5 Lru.Radio
เลย เลย 04540051 วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย วิทยุชุมชนคนด่านซ้าย
เลย เลย 04540064 วิทยุชุมชนคนภูเรือ ออมทรัพย์ภูเรือ
เลย เลย 04540085 วิทยุชุมชนคนท่าลี่ วิทยุชุมชนคนท่าลี่
เลย เลย 04540118 สถานีวิทยุกระจายเสียงโรงเรียนศรีสงครามวิทยา no name
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520393 G-WAVE นายทวีศักดิ์ สิงห์วงศ์
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520397 คนแก้งคร้อ-หนองไผ่ นายประเสริฐ โห้พันธ์
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520405 คนบ้านเพชร นายวิวัฒน์ ประทุมวงษ์
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520406 คนบ้านเล่า นายจักรพงษ์ มหาจันทร์
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520425 ชัยภูมิกรีนเวฟ นายสำรวย เวชจรัส
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05520466 ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด นายราชัน กู้เขียว
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540022 คลื่นมหาชนคนจัตุรัสรักถิ่น จัตุรัสรักถิ่น
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540023 สถานีวิทยุสัจจะ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วิทยุชุมชนเข้มแข็ง
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540078 ท๊อปเรดิโอ คลื่นความถี่ F.M. 100.25 MHz สถานีวิทยุชุมชนท๊อปเรดิโอ คลื่นความถี่ F.M. 100.25 MHz
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540081 เมืองภูเขียว FM 91.75 MHz กลุ่มพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540098 สถานีวิทยุชุมชนภูธรคอนสวรรค์ FM 103.5 MHz วิทยุชุมชนภูธรคอนสวรรค์ FM. 103.5 MHz
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540101 วิทยุชุมชนตำบลหนองข่า เขาเขียวเรดิโอ 90.25MHz. สมบูรณ์ วรรณโท
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540102 สถานีวิทยุชุมชนคนรักป่าเทพบุตรบรรพต NO NAME
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540103 NO NAME NO NAME
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05540104 "สถานีวิทยุชุมชน ""คนรักสุขภาพ""" ..
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 05550027 วิทยุชุมชนตำบลหน่องข่า(เขาเขียวเรดิโอ) คนเขาเขียว (เขาเขียวเรดิโอ)
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520026 คนขามทะเลสอ นายสุปรีชา เทพสรรเสริญ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520027 คนครบุรี นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520038 คนไนท์บาร์ซ่า นายณัฐวุฒิ วรรณจักร
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520039 คนไนท์บาร์ซ่า นายอัตรา เอื้อมเก็บ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520040 คนไนท์บาร์ซ่า นายอัตรา เอื้อมเก็บ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520061 คนรักษ์ด่าน นางอารีย์ หวานสูงเนิน
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520068 คนวังน้ำเขียว นายเนตร ขันคำ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520074 คนหนองบัววง นายจรูญ ลาน้ำเที่ยง
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520084 คลื่นประตูสู่แดนอีสาน สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์(สกวท.)
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520087 คลื่นเสียงธรรม นายถวิล บุญยิ่ง
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520091 คุ้มส่องดาว นายนพดล ม่วงแก้ว
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520106 ช็อคโก-เวฟ นางปภาวี รุ่งพิมาย
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520110 ชุมชนนครจันทึก (เครื่อข่ายเพื่อความมั่งคง) พ.ต.อ.ทองหล่อ สากุล
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520152 พนมวันท์ โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520158 พระพุทธศาสนาวัดป่าบ้านหนองบัว พระมหาประจักษ์ ธมฺมโฆสโก
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520173 เพื่อคนครบุรี นายบุญเริ่ม แย้มกระโทก
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520181 เพื่อความมั่นคง ร.ต.ต.สนม ภู่ระหงษ์
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520207 เมืองโคราชเครือข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงกระทรวงกลาโหม นายสมศักดิ์ รอดผึ้ง
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520213 รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา สมาคมผู้ปกครองและครู รร.อัสสัมชัญ นครราชสีมา
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520219 ลำทะเมนชัย นางสาวชื่นนภา แก้วนิล
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520220 ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นายทองล้วน อุดมดี
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520230 วทท. ชุมพวง นายประยูร สุขกำเนิด
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520250 สื่อสร้างสรรค์ นายศิรพงศ์ คงมงคล
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520251 สุรนารายณ์ นางสุภาพร แกรสันเทียะ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05520271 แฮปปี้แฟมิลี่ เอฟเอ็ม นางสาวสมจิตร ชัยเจริญ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540004 วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งที่ 3 จ.นครราชสีมา พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (จิตร หินนอก)
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540005 สถานีวิทยุเสียงธรรมนำสุข สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีมโนรา ปฏิหาริย์แม่ย่าโม
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540008 สมัชชาเรดิโอ กลุ่มเครือข่ายประชาชนโคราช
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540018 สถานีวิทยุชมุชนคนปลูกอ้อย สถานีวิทยุชุมชนคนปลูกอ้อย
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540026 สถานีวิทยุคลื่นเสียงธรรมะ ชาวปากช่อง วัดครีวันต์ คลื่นเสียงธรรมชาวปากช่อง
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540039 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา FM 107.55 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540043 ปักธงชัย ปักธงชัย
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540048 คนกันเอง 89.50MHz วิทยุชุมชนคนกันเอง 89.50MHz
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540055 ชุมชนโค้งศาลาลอย ชุมชนโค้งศาลาลอย
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540068 พระธรรมคุณ เขายายเที่ยง 100.75 MHz พระธรรมคุณ เขายายเที่ยง 100.75 MHz
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540069 คุณธรรม 104.75 MHz คุณธรรม 104.75 MHz
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540083 สถานีวิทยุชุมชนคนสะแกราชและโทรทัศน์ชุมชนคนสะแกราช กลุ่มพัฒนาวิชาชีพเกษตร/อุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540084 คนรักถิ่น Green FM คนรักบ้านเกิด
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540086 สถานีประชาชน กลุ่มตะขบป่า
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540088 สถานีวิทยุชุมชนบางอ้อ FM 108.00 MHz เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540096 สถานีวิทยุชุมชน คนเมืองสูงหนองเทียมพัฒนา ชุมชนคนเมืองสูงหนองเทียมพัฒนา
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540097 วิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ คนรักสุขภาพ
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540100 สนามแข่งเรือพิมาย กลุ่มทานตะวัน
นครราชสีมา นครราชสีมา 05540105 พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาโนนไทย พุทธศาสนาวัดนิยมมาตา สาขาโนนไทย
นครราชสีมา นครราชสีมา 05550016 นครจันทึก FM 97.00 MHz นครจันทึก
นครราชสีมา นครราชสีมา 05550022 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา FM 93.75 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520002 106 เลิฟ เอฟ เอ็ม นายเอกพจน์ กฤตยเรืองโรจน์
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520275 95.5 เลิฟ เอฟ เอ็ม นางสาวสุภาวิตา เสือโคล่ง
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520298 คนรักถิ่นละเวี้ย นายพรชัย ศรีประโคน
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520300 คนรักษ์เมืองตลุง นางนงเยาว์ สบายจิตร
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520305 คลื่นปวงชนชุมชนวัดใหม่เรไรทอง นายอภิชาติ ทิชาชาติ
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520309 คลื่นลำน้ำมูล นายภาดล กิตติภูติกุล
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520315 ตำบลแสลงพัน นายประพจน์ โพธิ์จันดี
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520317 ท้องถิ่นคนรักษ์เมืองตลุงแห่งที่ 2 ชมรมคนรักษ์เมืองตลุง
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520357 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520370 วัดโนนสำราญ วัดโนนสำราญ
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520371 วัดโพนทอง วัดโพนทอง
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05520386 แอปเปิ้ล เรดิโอ นายชวกร รุ่งศิริพรผล
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540007 สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง บ้านโกรก สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคงบ้านโกรก
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540030 ธรรมะและกฏหมายเพื่อประชาชน ชมรมธรรมะและกฎหมายเพื่อประชาชน
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540038 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ FM 94.30 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540040 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ FM 89.00 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540041 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ FM 100.50 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540045 เพื่อสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุตำบลลำปลายมาศ
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05540061 สถานีวิทยุบริการสาธารณะเพื่อ พระพุทธศาสนาและสังคมคลื่นปวงชนชุมชนวัดใหม่เรไรทอง 96.50 เมกะเฮิรตซ์ บริการสาธารณะเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 05550009 เมืองแคนเรดิโอ FM. 102.70 MHz. เมืองแคนเรดิโอ
นครพนม นครพนม 06520360 เกษตรชุมชน นายขจรยศ โรมประเสริฐ
นครพนม นครพนม 06520367 คนภูลังกา นายเตียง สุพพินิจ
นครพนม นครพนม 06520368 คนเมืองเว นายสัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์
นครพนม นครพนม 06520382 ชุมชนตำบลน้ำก่ำ นายสนั่น ยะสุรีย์
นครพนม นครพนม 06520389 นคร เอฟเอ็ม นครพนม นายธราเทพ มณีโชติ
นครพนม นครพนม 06520399 พระพุทธศาสนาวัดศรีสงคราม วัดศรีสงคราม
นครพนม นครพนม 06520411 ลูกทุ่งไทญ้อลูกแม่น้อยเรดิโอ นายนิวาส จันทร
นครพนม นครพนม 06520415 วัดส้างพระอินทร์ วิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม วัดส้างพระอินทร์
นครพนม นครพนม 06520419 สบายดี เรดิโอ นายธวัชชัย ศิรธรานนท์
นครพนม นครพนม 06520423 เสียงธรรมจากวัดภูพานอุดมธรรม วัดภูพานอุดมธรรม
นครพนม นครพนม 06520430 เสียงธรรมวัดส้างพระอินทร์ วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม วัดส้างพระอินทร์
นครพนม นครพนม 06520433 อบต.คำเตย อบต.คำเตย
นครพนม นครพนม 06540005 นครพนมเรดิโอ กลุ่มศรีสงครามก้าวไกล
นครพนม นครพนม 06540014 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม กลุ่มรัก ม.นครพนม
นครพนม นครพนม 06540038 ต้นน้ำมันตุง ต้นน้ำมันตุง
บึงกาฬ บึงกาฬ 06520246 วทท. โซ่พิสัย สมาคมวิทยุกระจายเสียงและนักจัดรายการจังหวัดหนองคาย
สกลนคร สกลนคร 06520271 414 ชาวดินเรดิโอ นายอักษราวุธ เข็มรัตน์
สกลนคร สกลนคร 06520278 คนกะเลิง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
สกลนคร สกลนคร 06520279 คนคำไชยวาน นายเสมียน ทองนาเมือง
สกลนคร สกลนคร 06520283 คนบ้านม่วง นายอภิรัตน์ ศิลทาน
สกลนคร สกลนคร 06520297 คลื่นสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม นายทศพร เสนาวัง
สกลนคร สกลนคร 06520302 ชาวสวน IT เรดิโอ นายชาญวิทย์ ลิลาศ
สกลนคร สกลนคร 06520313 นาอ้อย เรดิโอ เทียนแห่งธรรม
สกลนคร สกลนคร 06520354 อสม.สว่างแดนดิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุข
สกลนคร สกลนคร 06520357 โอเอเรดิโอ นายธนพนธ์ แท่งเพ็ชร์
สกลนคร สกลนคร 06540027 ตนลูกทุ่ง ตนลูกทุ่ง
สกลนคร สกลนคร 06540028 ใบตอง เรดิโอ รักดงมะไฟ เมืองสกล
สกลนคร สกลนคร 06540056 สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอสว่างดินแดง จังหวัดสกลนคร FM 90.60 MHz สถานีวิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคงของชาติ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สกลนคร สกลนคร 06540073 เพื่อนชุมชนสัมพันธ์ เพื่อนชุมชนสัมพันธ์
สกลนคร สกลนคร 06540087 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (กศวธ.) การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (กศวธ.)
สกลนคร สกลนคร 06540090 วิทยุชุมชนเครือข่ายเพื่อการเกษตร วิทยุชุมชนเครือข่ายเพื่อการเกษตร
สกลนคร สกลนคร 06540099 สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน เรารักท้องถิ่นดินแดนภูพาน
สกลนคร สกลนคร 06540110 ลูกทุ่งพีเคมหานคร คนลูกทุ่ง
สกลนคร สกลนคร 06540111 สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
หนองคาย หนองคาย 06520170 คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย(วัดศรีสุมังคล์) คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย(วัดศรีสุมังคล์)
หนองคาย หนองคาย 06520176 คนปากคาด นายบุญถม พรมคำซาว
หนองคาย หนองคาย 06520182 คนศรีชมภู นายอารีย์ บุญแก้ว
หนองคาย หนองคาย 06520186 คลื่นอีสานหนองคาย นายกตัญญู สุธารักษ์สกุล
หนองคาย หนองคาย 06520187 คลื่นฮอตเพลงฮิตหนองคาย นายกตัญญู สุธารักษ์สกุล
หนองคาย หนองคาย 06520203 ธุรกิจท้องถิ่นท่าบ่อ นายนพดล คำเสมอ
หนองคาย หนองคาย 06520209 บารมี เรดิโอ นายพจนินท์ ทุริสุทธิ์
หนองคาย หนองคาย 06520210 บึงโขงหลง นางสาวนันทนา ปีเลี่ยม
หนองคาย หนองคาย 06520234 เพื่อชีวิต นายดวงดี ปาทา
หนองคาย หนองคาย 06520269 อ.ปากคาด นายทองใส ต่อนสุภา
หนองคาย หนองคาย 06540070 คลื่นสมาคม 99.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง FM. 99.25 MHz
หนองคาย หนองคาย 06540076 สถานีวิทยุ อบต.จุมพล สถานีวิทยุ อบต.จุมพล
หนองคาย หนองคาย 06540080 ชุมชนคนรักโพนพิสัย ชุมชนคนรักโพนพิสัย
หนองคาย หนองคาย 06540081 วิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย หนองคาย 06550010 กลุ่มน้ำลาน กลุ่มน้ำลาน
อุดรธานี อุดรธานี 06520009 N-n Radio นายศรุต มาลี
อุดรธานี อุดรธานี 06520013 UD GREEN WAVE FM นายณภัทร กรมสินชัย
อุดรธานี อุดรธานี 06520015 กินรีเรดิโอ นายรังสรรค์ พลนิกรกิจ
อุดรธานี อุดรธานี 06520027 คนบันเทิง นายสนธยา ห่วงเพชร
อุดรธานี อุดรธานี 06520029 คนภูมิใจไทย กลุ่มชุมชนคนภูมิใจไทย
อุดรธานี อุดรธานี 06520033 คนสร้างคอม คนสร้างคอม
อุดรธานี อุดรธานี 06520038 คลื่นดีบ้านเฮา นางญาดา ผลไม้
อุดรธานี อุดรธานี 06520047 ชมรมคนรักอุดร นางสาวกุหลาบ ยศอ่อน
อุดรธานี อุดรธานี 06520053 เชียงแหวศิริ นางสุภาพร จุฬาเจริญเลิศ
อุดรธานี อุดรธานี 06520057 ดวงดี เรดิโอ นายเกียรติศักดิ์ ตั้งศิริพงษ์ศักดิ์
อุดรธานี อุดรธานี 06520067 ทัศนีย์ เรดิโอ นางทัศนีย์ ศิริมงคล
อุดรธานี อุดรธานี 06520076 โนนบัวทอง นายบุญจันทร์ จำปาทอง
อุดรธานี อุดรธานี 06520098 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
อุดรธานี อุดรธานี 06520109 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า นายสมจิตร อาจพรม
อุดรธานี อุดรธานี 06520159 อิสาณสัมพันธ์ นายประทีป แสนมั่น
อุดรธานี อุดรธานี 06540020 สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคนภูไท ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตที่พอเพียง วัดป่าโพนพระเจ้า
อุดรธานี อุดรธานี 06540026 สถานีวิทยุชุมชนตำบลนาพู่ ชมรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน
อุดรธานี อุดรธานี 06540062 ลำปาวเรดิโอ คนรักลำปาว
อุดรธานี อุดรธานี 06540063 สถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอำเภอบ้านผือ สถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาอำเภอบ้านผือ
อุดรธานี อุดรธานี 06540077 สถานีวิทยุกระจายเสียง พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสังคม วัดหลวงพ่อนาค พระพุทธศาสนาวัดโพธิ์ชัยศรี(หลวงพ่อนาค)
อุดรธานี อุดรธานี 06540102 สถานีวิทยุชุมชนป็อบปูล่าเรดิโอ NO NAME
อุดรธานี อุดรธานี 06540104 แจ่มศิริ (มิตรภาพเรดิโอ) NO NAME
อุดรธานี อุดรธานี 06540105 พีเพิล เรดิโอ NO NAME
อุดรธานี อุดรธานี 06540106 เสียงประชาชน ..
อุดรธานี อุดรธานี 06540107 ชุมชนคนบันเทิง ..
อุดรธานี อุดรธานี 06550001 โมเดิร์น เรดิโอ FM 101.75 MHz. ชุมชนคนรักถิ่น
อุดรธานี อุดรธานี 06550007 สามัคคี ชุมชนสามัคคี
ลำพูน ลำพูน 12520279 ข่าวสารล้านนา นายประวิช สิทธิหล้า
ลำพูน ลำพูน 12520284 คนเมืองแม่ทา เรดิโอ นายสุพล ยี่หน้อย
ลำพูน ลำพูน 12520298 ตำบลอุโมงค์ นายจำรัส อินต๊ะโมงค์
ลำพูน ลำพูน 12520303 นิคม เรดิโอ นายไชยบุญ คุโณปการพันธ์
ลำพูน ลำพูน 12540004 ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนบ้านโฮ่ง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520014 S.P. Radio นางหนึ่งฤทัย พยอมยงค์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520016 Wise Radio นางสาวณัทชกมล ไชยจีนะ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520024 กู้ภัยนพรัตน์พรกุศล นายจิระพันธ์ สุอินไหว
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520035 คนเมืองแกน นายถนอม ดวงดีรักษ์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520059 คนสหกรณ์ สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำกัด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520060 คนห้วยทราย กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน ต.ห้วยทราย
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520061 คนหางดง เพื่อพระพุทธศาสนา นายแสวง แดงคำดี
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520073 คลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา สภาวัฒนธรรมอำเภอดอยหล่อ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520078 ฅนดอยสะเก็ด พระมหาสังวรณ์ เทศนำ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520084 ชมรมยุวล้านนา ชมรมยุวล้านนา
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520091 เชียงใหม่สปอร์ต เรดิโอ นายอนันต์ชัยรัฐ ปงธิยา
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520092 เซฟตี้ เรดิโอ นายอัครเทพ ภัทรกุลเมธา
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520105 ใต้ฟ้าเจียงดาว นายธนวรรธน์ วงค์กา
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520110 เทศบาลตำบลสันมหาพน นายจีรพันธ์ เขียวพร้อม
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520118 นัมเบอร์วัน เทรนดี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอดส์ อวอร์ด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520151 เพื่อคนดีที่ไม่ท้อ นางปาณิศา คงสมจิตต์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520168 เพื่อสุขภาพชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายจำเหลาะ สมจิตต์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520183 แม่แฝกใหม่เจดีย์แม่ครัว ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเจดีย์แม่ครัว
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520184 แม่ระมิงค์ กองทุนหมู่บ้านขอนตาล
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520186 ร่วมพัฒนาประชาชนตำบลสันปูเลย นางสาวนิตยา คำกิติ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520188 รักษ์สิ่งแวดล้อม นายประทีป ทรรศนียาภรณ์
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520189 โรงเรียนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ CPR SCHOOL หจก. นัมเบอร์วันมีเดีย
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520215 วีซ่า 9625 นายวิวัฒน์ กิตติพรพานิช
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520222 ศูนย์การเรียนรู้นานาศึกษา นายจำรัส หลานคำ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520224 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 33 กลุ่มแม่บ้านชุมชน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520233 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520249 สื่อสร้างสรรค์เชียงดาว นายวัชระพงศ์ ปินตานา
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520264 หางดงเชียงใหม่ บริษัทโกลเอ็น ไดมอนด์ จำกัด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520265 หางดงเชียงใหม่ บริษัทโกลเด็น ไดมอนด์ จำกัด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520266 อสม.เชียงดาว ชมรมอสม.เชียงดาว
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12520268 อำเภอเวียงแหง เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540012 จุดเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชนเซฟตี้ เรดิโอ (Safety radio) จังหวัดเชียงใหม่ เซฟตี้ เรดิโอ (Safety radio)
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540016 สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา จริยธรรมศรีปันเงิน ธรรมะ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540017 สถานีวิทยุพุทธศาสนา วัดดอยธรรมประทีป สถานีวิทยุพุทธศานาวัดดอยธรรมประทีป
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540018 สถานีวิทยุชุมชนเพื่อความ มั่นคงและเพื่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ กลุ่มแม่บ้านชุมชน ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540019 คลื่นมวลชนคนแม่ริม คลื่นมวลชนคนแม่ริม
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540020 สถานีวิทยุชุมชนมวลชน เกษตรสัมพันธ์ ชมรมเกษตรก่อนแจ้ง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540027 แม่ระมิงค์ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านขอนตาล
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540028 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม (อ.กัลยาณิวัฒนา) จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ก่อตั้งวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณีวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540029 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540031 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน (เครือข่ายรายการ) วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540032 สถานีวิทยุชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแม่ปั๋ง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแม่ปั๋ง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540033 วิทยุชุมชนคนจอมทอง เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอจอมทอง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540034 สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมสัมพันธ์มัสยิดอิสลามสันกำแพงเชียงใหม่ มัสยิดอิสลามสันกำแพงเชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540035 เสียงสื่อสาร วัดดอนจั่น F.M…MHz วัดดอนจั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540042 คนรักสุขภาพจอมทอง รักสุขภาพจอมทอง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540043 วัดมงคลรัตนาราม สถานีวิทยุชุมชน วัดมงคลรัตนาราม
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540044 เพื่อความมั่นคงคนหนองไหว วทช. เพื่อความมั่นคงคนหนองไหว
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540046 สถานีวิทยุเพื่อสุขภาพ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540049 กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง 3 อำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำฝาง 3 อำเภอ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540050 วิทยุชุมชนสัมพันธ์ฝาง บริษัท วีระพันธ์-ซัพพลายเออร์ จำกัด
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540052 สถานีวิทยุชุมชนน้ำบ่อหลวง น้ำบ่อหลวง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540058 มนต์เพลงลูกทุ่ง เอฟ เอ็ม รักท้องถิ่น
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540059 คนเมืองเหนือ คนเมืองเหนือ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540069 คนรักสุขภาพ เรดิโอ คนรักสุขภาพ เรดิโอ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540075 เสรีชนคนเชียงใหม่ กลุ่มเสรีชนคนเชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540076 เวียงฟ้าเรดิโอ เวียงฟ้าเรดิโอ
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540080 ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการวิทยุชุมชนท่าวังตาล คณะกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการวิทยุชุมชนคนท่าวังตาล
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540082 สหสัมพันธ์ล้านนา ชุมชนสัมพันธ์คนกันเอง
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540088 คลื่นสายธารแห่งศรัทธา วิทยุมหาชน คนเชียงใหม่ คลื่นสายธารแห่งศรัทธา วิทยุมหาชน คนเชียงใหม่
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 12540090 นอร์ท-เชียงใหม่เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12520339 คนเมืองปาย เครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12520349 ท้องถิ่นคนอาสา นายทองทศ เมาเลอ
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12520353 ปาย เรดิโอ นายชาตรี เอกกำลังกุล
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12520357 เพื่อนช่วยเพื่อน พระบุญรอด ฑีฆายุโก
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12520359 เม็งรายเพื่อการพัฒนา นายมาโนช นันทน์มาโนชญ์
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540001 วิทยุชุมชนประชาคมตำบลแม่ยวม FM 88.0 MHZ ประชาคมตำบลแม่ยวม
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540009 สัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง R.P. เรดิโอ FM 104.50 MHz วิทยุสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง R.P. เรดิโอ 104.50 MHz
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540010 "จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน ""คนขุนยวม""" รักษ์ขุมยวม
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540057 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดป่าเมืองปาย อำเภอเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มผู้ก่อตั้งสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่าเมืองปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540064 แม่ลาน้อย สหกรณ์การเกษตรแม่ลาน้อย จำกัด
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540066 สถานีวิทยุเครือข่ายสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัย เพื่อความมั่นคง รุ่งนภาเรดิโอ 104.75 วิทยุเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง รุ่งนภาเรดิโอ
แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 12540089 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มประสานงานสถานีวิทยุเครือข่ายของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน