โปรโมชั่นตรวจเครื่องส่ง

หมวดหมู่ หน่วยงาน ติดต่อ รายละเอียดการจัดโปรโมชั่น รูปภาพ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร D ห้อง D104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กทม 10530
ติดต่อสอบถาม :
Email : rabtor.mut@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-988-3655 ต่อ 2226
มือถือ : 081-555-0375, 089-553-0230
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อสอบถาม : โทร 02-5552000 ต่อ 8520
ผศ.ดร. วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ (081-0692330)
ผศ.ดร. ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร (081-6382573)
ทดสอบฟรี จนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 5 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เจ้าหน้าที่ : คุณรุจาภา บัวใหญ่ (รี่)
Tel: 02-5791111 ต่อ 2147
ตรวจฟรีวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบสัญญาณทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่ : นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย ,นายวันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์ ,นายบุญฤทธิ์ คุ้มเขต
Tel: 081-9337064, 086-3745147,088-2814100
ตรวจฟรี วันนี้ถึง พฤษภาคม 2561
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง RMUTSVT Lab ชั้น 2 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 ม. 3 ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150
เจ้าหน้าที่ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล 086-3905156
นายสุรินทร์ กาญจนะ 084-3137340
ลดราคาเหลือ 1,500 บาท
ภาคใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เจ้าหน้าที่ : อ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 084 093 2354
นายสิทธิพร ทองภูเบศร์ 084 852 2754
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาE-mail : payu_1204@hotmail.com ทดสอบฟรี จำนวน 50 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน จ. ปทุมธานี 12000
ติดต่อสอบถาม : ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ (phaisan.n@rsu.ac.th)
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย
ติดต่อสอบถาม :
อ. เทอดศักดิ์ เงินมูล (terd2army@hotmail.com)
นางสาวชุมพร สุนทร (maisoontorn@gmail.com)
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม :
นางสาวอุษณีย์ ชูรัตน์ 045 353 330
นางสาวไทวัลย์ กองสิน 045 353 329
ลดราคาการทดสอบเหลือ 2,500 บาท

สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ ได้ที่่ 02 271 7600 ต่อ 5304, 5301
นางสาวนพรัตน์ ป้อมสุข และนายบัญชา พืชจันทร์
E-mail nopparat.kloy@gmail.com