แสดงผลหน้าละ รายการ
ตราอักษร (Brand Name) แบบ/รุ่น (Model) ผู้ได้รับอนุญาต
Google Chromecast NC2-6A5 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
Google Chromecast NC2-6A5 บริษัท โซลสโตน จำกัด