โทรทัศน์ดิจิตอล


หมายเหตุ
1. รูปแสดงพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นประกอบกับข้อมูลทางเทคนิคในส่วนของสถานีหลัก 39 สถานี และสถานีเสริมในกลุ่ม A1 45 สถานี รวมทั้งอาศัยข้อมูลภูมิประเทศในการคำนวณด้วย ทั้งนี้ การจัดหาอุปกรณ์หรือติดตั้งโครงข่ายในสภาพพื้นที่จริงอาจมีความแตกต่างจากแบบจำลองบ้างขึ้นกับปัจจัยของสิ่งแวดล้อม และพื้นที่ซึ่งยังไม่มีสัญญาณครอบคลุมอาจต้องรอการขยายโครงข่ายในปีที่ 4
2. สถานีเสริมสุไหงปาดี (1 ธ.ค.2558) อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมก่อนวิเคราะห์คำนวณข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2558
โดยสำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช.