บทความวิชาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

 เข้าสู่ระบบข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์
ภาพปก
ชื่อรายงาน ผู้เขียน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (September 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกันยายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (September 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (August 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (July 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (June 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์
 • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (May 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนเมษายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (April 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์
 •  
 • นายศิวัจน์ ชลวร
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวดามิยา พงศ์ตานี
 • นายพัฒนศักดิ์ กิตติสถาพร


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (March 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Thai
Thailand's Broadcasting Industry (February 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • ส่วนพัฒนาแผนและติดตามประเมินผลด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวดามิยา พงศ์ตานี
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมกราคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (January 2020) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน
 • นางสาวณิชาปวีณ์ กกกำแหง
 • นางสาวดามิยา พงศ์ตานี
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์
 • นางสาวเบญญาทิพย์ ลออโรจน์วงศ์
 •     รายงานต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อมูล ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานไม่มีผลผูกพันต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่อย่างใด และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในรายงานไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฏในรายงาน


      The aim of these reports is to disseminate academic work related to broadcasting area. Any information, comment or message appearing in these reports is not binding to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and the Office of the NBTC shall not be held liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any information, comment or message appearing in these reports.