กฎหมาย

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง (ทั้งหมดจำนวน 27 รายการ) วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2563 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
26 ก.ค. 2563 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เรื่อง ข้อกาหนดระดับความรู้ ความสามารถของล่ามภาษามือสาหรับการให้บริการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และ
10 ก.ย. 2562 download
9 เม.ย. 2562 download
ประกาศ สานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสี
2 พ.ย. 2561 download
29 ต.ค. 2561 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ คนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
27 ธ.ค. 2560 download
28 ส.ค. 2560 download
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฯ
7 มิ.ย. 2560 download
28 เม.ย. 2560 download
6 ต.ค. 2559 download
16 ส.ค. 2559 download
25 ก.ค. 2559 download
14 ก.ค. 2559 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
19 ก.พ. 2559 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
28 ม.ค. 2559 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 5(12) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสี
17 ธ.ค. 2558 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 5(12) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
17 ธ.ค. 2558 download
16 ต.ค. 2558 download
21 เม.ย. 2558 download
2 ก.พ. 2558 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโ
6 ม.ค. 2558 download
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่องแนวทางพิจารณาและคำนวนสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ฯ
19 มิ.ย. 2557 download
21 ก.พ. 2557 download
ประกาศ กสทช.เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
29 ต.ค. 2556 download
20 ส.ค. 2556 download
- download