กฎหมาย

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง (ทั้งหมดจำนวน 85 รายการ) วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
16 มี.ค. 2563 download
4 มิ.ย. 2562 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ ๒)
10 พ.ค. 2562 download
2 พ.ค. 2562 download
9 เม.ย. 2562 download
26 ก.พ. 2562 download
27 พ.ย. 2561 download
ประกาศ กสทช. การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔)
22 พ.ย. 2561 download
15 พ.ย. 2561 download
12 พ.ย. 2561 download
3 ต.ค. 2561 download
3 ต.ค. 2561 download
25 เม.ย. 2561 download
27 ก.พ. 2561 download
23 ก.พ. 2561 download
9 ก.พ. 2561 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
26 ม.ค. 2561 download
25 ส.ค. 2560 download
17 พ.ค. 2560 download
17 พ.ค. 2560 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
6 ธ.ค. 2559 download
24 พ.ย. 2559 download
31 ส.ค. 2559 download
3 มิ.ย. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
5 ก.พ. 2559 download
10 ต.ค. 2558 download
2 ต.ค. 2558 download
5 ส.ค. 2558 download
22 ก.ค. 2558 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เพิ่มเติม)
6 พ.ค. 2558 download
24 ก.พ. 2558 download
20 ม.ค. 2558 download
16 ต.ค. 2557 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2557
15 ส.ค. 2557 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557
15 ส.ค. 2557 download
6 มิ.ย. 2557 download
29 เม.ย. 2557 download
29 เม.ย. 2557 download
17 ก.พ. 2557 download
27 ธ.ค. 2556 download
19 ธ.ค. 2556 download
23 ก.ย. 2556 download
14 ส.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖
31 ก.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
15 ก.ค. 2556 download
11 ก.ค. 2556 download
11 ก.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการ รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. 2556
4 มิ.ย. 2556 download
4 มิ.ย. 2556 download
21 พ.ค. 2556 download
21 พ.ค. 2556 download
14 พ.ค. 2556 download
26 เม.ย. 2556 download
27 ก.พ. 2556 download
26 ก.พ. 2556 download
26 ก.พ. 2556 download
1 ก.พ. 2556 download
29 ม.ค. 2556 download
29 ม.ค. 2556 download
4 ม.ค. 2556 download
26 ธ.ค. 2555 download
21 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
12 พ.ย. 2555 download
9 พ.ย. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือ รับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555
9 พ.ย. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
11 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และ เหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ต.ค. 2555 download
8 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
8 ต.ค. 2555 download
1 ต.ค. 2555 download
19 ก.ย. 2555 download
3 ก.ย. 2555 download
24 ก.ค. 2555 download
20 ก.ค. 2555 download
- download