เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุ

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง(ทั้งหมดจำนวน 33 รายการ) วันที่ประกาศ ลงราชกิจจาฯ ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2563 Download
19 ส.ค. 2563 Download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
26 ก.ค. 2563 Download
16 มี.ค. 2563 Download
4 มิ.ย. 2562 Download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ ๒)
10 พ.ค. 2562 Download
2 พ.ค. 2562 Download
9 เม.ย. 2562 Download
9 เม.ย. 2562 Download
26 ก.พ. 2562 Download
27 พ.ย. 2561 Download
ประกาศ กสทช. การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔)
22 พ.ย. 2561 Download
15 พ.ย. 2561 Download
12 พ.ย. 2561 Download
6 ต.ค. 2559 Download
24 ก.พ. 2558 Download
2 ก.พ. 2558 Download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโ
6 ม.ค. 2558 Download
23 ก.ย. 2556 Download
11 ก.ค. 2556 Download
11 ก.ค. 2556 Download
4 มิ.ย. 2556 Download
24 เม.ย. 2556 Download
3 เม.ย. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
29 ม.ค. 2556 Download
26 ธ.ค. 2555 Download
8 ต.ค. 2555 Download
1 ต.ค. 2555 Download
3 ก.ย. 2555 Download
22 ม.ค. 2498 Download