โปรโมชั่นตรวจเครื่องส่ง

หมวดหมู่ หน่วยงาน ติดต่อ รายละเอียดการจัดโปรโมชั่น รูปภาพ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร D ห้อง D104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ หนองจอก กทม 10530
ติดต่อสอบถาม :
Email : rabtor.mut@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-988-3655 ต่อ 2226
มือถือ : 081-555-0375, 089-553-0230
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อสอบถาม : โทร 02-5552000 ต่อ 8520
ผศ.ดร. วันวิสาข์ ไทยวิโรจน์ (081-0692330)
ผศ.ดร. ชาตรี มหัทธนจาตุภัทร (081-6382573)
ทดสอบฟรี จนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 5 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เจ้าหน้าที่ : คุณรุจาภา บัวใหญ่ (รี่)
Tel: 02-5791111 ต่อ 2147
ตรวจฟรีวันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานระบบสัญญาณทางวิศวกรรมโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่ : นายวิโรจน์ พิราจเนนชัย ,นายวันเฉลิม ชั้นวัฒนพงศ์ ,นายบุญฤทธิ์ คุ้มเขต
Tel: 081-9337064, 086-3745147,088-2814100
ตรวจฟรี วันนี้ถึง พฤษภาคม 2561
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง RMUTSVT Lab ชั้น 2 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 ม. 3 ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150
เจ้าหน้าที่ : ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สากุล 086-3905156
นายสุรินทร์ กาญจนะ 084-3137340
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เจ้าหน้าที่ : อ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ 084 093 2354
นายสิทธิพร ทองภูเบศร์ 084 852 2754
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาE-mail : payu_1204@hotmail.com ทดสอบฟรี จำนวน 50 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ภาคกลาง มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ถนนพหลโยธิน จ. ปทุมธานี 12000
ติดต่อสอบถาม : ดร.ไพศาล งามจรรยาภรณ์ (phaisan.n@rsu.ac.th)
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย
ติดต่อสอบถาม :
อ. เทอดศักดิ์ เงินมูล (terd2army@hotmail.com)
นางสาวชุมพร สุนทร (maisoontorn@gmail.com)
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม :
นางสาวอุษณีย์ ชูรัตน์ 045 353 330
นางสาวไทวัลย์ กองสิน 045 353 329
ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนน ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ติดต่อสอบถาม : 02-8892138 ต่อ 6501-3 3,500 บาท ต่อการตรวจเครื่องส่ง 1 เครื่อง(เก็บเพิ่มขึ้น 1,500 บาท หากมีการตรวจเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากตรวจครั้งแรกไม่ผ่านเกณฑ์)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา) ติดต่อสอบถาม : 089-0040146 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ติดต่อสอบถาม : 074-317196 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดต่อสอบถาม : 086-4910210, 074-287046 ทดสอบฟรีจนครบ 200 เครื่อง

สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมในการประชาสัมพันธ์ ได้ที่่ 02 271 7600 ต่อ 5304, 5301
นางสาวนพรัตน์ ป้อมสุข และนายบัญชา พืชจันทร์
E-mail nopparat.kloy@gmail.com