ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ไม่ใช้คลื่นความถี่


แสดงผลหน้าละ รายการ
ประเภทรายการ ชื่อนิติบุคคล ช่องรายการ วันที่ได้รับอนุญาต วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 1 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 2 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 3 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 4 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 5 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 6 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 7 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 8 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 9 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 10 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 11 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 12 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 13 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 14 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV 15 4 มกราคม 2556 3 มกราคม 2564
มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด (SBT TV) 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU CHANNEL 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม โทรทัศน์ มุสลิม ไทยแลนด์ 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร WBTV GOOD STATION สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police TV) 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด TRUE SELECT 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNN 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Phoenix Info News 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Worls News 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CCTV-4 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CNBC 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Bloomberg TV 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NHK World Premium 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Asia 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC EARTH 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore Life 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด History Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด National Geographic HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Discovery Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Animal Planet 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TNN2 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KMTV HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Stringray iConcerts 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TV 5 Monde 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด KBS World 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด DIVA 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด AXN 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด E ! Entertainment 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BBC Lifestyle 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TLC 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Reality Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Inside 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True X-Zyte 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ไทย ไทย แชนแนล 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด VERY 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TVB Xing He 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox movies 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Family Movies 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Film Asia 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Movie Hits 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Thai Film 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Series 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Asian Series HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Nickelodeon 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Junior 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPARK JUMP 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPARK PLAY 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Cartoon Network 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX SPORTS HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox Sport2 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 2 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FOX Sports 3 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 2 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Tennis HD 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 5 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 6 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport HD 4 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Golf Channel Thailand 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Sport 7 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) SATELLITE VARIETY 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) สบายดีทีวี 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2566
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2566
บริษัท แฟนทีวี จำกัด Fan TV 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด สำรวจโลก 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด แอนิมอล โชว์ เอชดี 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ของดีประเทศไทย 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มายไซน์ 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด บุษบาคาเฟ่ 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด เรียลเมโทร 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด JATINGJA SS 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท การ์ตูน คลับ มีเดีย จำกัด การ์ตูนคลับชาแนล (cartoon club channel) 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด PSI สาระดี 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด M-Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2566
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) Hit Variety 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2566
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) Hit Station 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) Maya Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Box Film 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2567
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด KM CHANNEL 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด Movie Hits 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท กานต์มณี เน็ตเวิร์ค จำกัด LAY THAI 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2564
บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Channel 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2567
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรีเน็ตเวิร์คเทเลวิชั่น ข่าวท้องถิ่น CNtv 21 มกราคม 2556 20 มกราคม 2567
กระทรวงศึกษาธิการ ETV 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ Dr.TV 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคผ่านระบบดาวเทียมเพื่อข่าวสารและความรู้ (PRD2) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
การกีฬาแห่งประเทศไทย T SPORT CHANNEL 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก(สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) CAT CHANNEL 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT Channel 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด D-Channel 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Bangkok Channel 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สวัสดีลายไทย 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ กลาง 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ ใต้ 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ อีสาน 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด โชว์ เหนือ 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Fond Pets 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด GOBA TV 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Lite TV 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด NMS1 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด View World 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Real Stories 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 1 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Sports 2 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sport 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด WorkShop HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Movie (Th) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Asia (Th) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด A-Film (Th) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Thai Twenty (Th) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด I-Mongkol 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Movie Sat (Th) 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ANIME 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Toon Toon 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Kit Kids 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด LOSO 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Asia Hot 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด NMS 2 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด SeriesPlus HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Aniplus HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Varity One HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live TV HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Travel Channel HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Word Story HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Motor Sports HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Fashion HD 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Beauty Club 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด CSAT ใต้ 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด CSAT กลาง 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด CSAT อีสาน 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด CSAT เหนือ 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชุมพร แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ระนอง แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สงขลา แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทลุง แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด สตูล แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด ชลบุรี แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด พัทยา แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด เชียงใหม่ แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด อุดร แชนแนล 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live Sky1 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live Sky2 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด Live Sky3 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด TV Market 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด RATCHAPAT CHANNEL 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท ไอพีเอ็ม วิชั่นส์ จำกัด เกษตรทีวี 28 มกราคม 2556 27 มกราคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Set Asia 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Sab 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Sony Max 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Colors 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MTV India 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Star Plus 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Star Gold 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท สแกน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Life OK 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท เดอะ คอร์เปอเรชั่น ออฟไทยวิชั่น จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยวิชั่น แชนแนล 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร MTC เคเบิลทีวี 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษา DDTV ดีดีทีวี 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2567
มูลนิธิพุทธภูมิ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท อารมณ์ดี เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โชคดีทีวี 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท เจน ซี จำกัด เจน ซี 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท ทีวี ท็อปน็อต โปรดักชั่น จำกัด สถานีสุวรรณภูมิ 4 มีนาคม 2556 3 มีนาคม 2564
บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด โมโน พลัส (MONO PLUS) 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2564
บริษัท พีเพิลมีเดีย ทีวี จำกัด Smart Smes Channel 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2564
บริษัท จิวเวลรี่ แชนแนล จำกัด จิวเวลรี่ แชนแนล (Jewelry Channel) 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2564
บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด IN TV 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2566
บริษัท ทีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด TVD 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2566
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นครปฐมเคเบิ้ลทีวี NCTV 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2564
บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด S CHANNEL 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2564
บริษัท แซบ อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง จำกัด ZABB CHANNEL 25 มีนาคม 2556 24 มีนาคม 2560
บริษัท ดาราเดลี่ทีวี จำกัด daradaily TV 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2566
บริษัท ไพร์มไทม์ พลัส จำกัด SHOP&SHOW 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท สตาร์เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิชั่น จำกัด Samurai 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ซันเทค มัลติมีเดีย เวิร์คกรุ๊ป จำกัด SUN 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท สตรีม เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์เปเรชั่น จำกัด SANOOK 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล รามาแชนแนล(Rama channel) 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Disney XD 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด History 2 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Motor Vision 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NBA TV 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Outdoor Channel 22 เมษายน 2556 21 เมษายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาเคเบิลเน็ทเวิร์ค ยะลาเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2562
บริษัท สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ข่าวสาร/สาระท้องถิ่น stv 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2564
บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำกัด Thai CCTV 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2564
บริษัท เอส พี เอช เคเบิ้ลทีวี จำกัด 12 CHANNEL 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2564
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-ASIA 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-MOVIES 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-HD MOVIES 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด C-CHONBURI 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด KARAOKE ลูกกรุง 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด KARAOKE จีน 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
บริษัท เคเบิล ทีวี (ชลบุรี) จำกัด MOVIE REPLAY 20 พฤษภาคม 2556 19 พฤษภาคม 2567
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอส. เคเบิลทีวี (สมุทรสงคราม) ข่าวท้องถิ่น 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2564
บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Asian 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2564
บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Movies 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2564
บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด KC Variety 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2564
บริษัท เฉินเจียนวันเจริญ จำกัด Korat Channel 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2564
บริษัท เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จำกัด HOT LINE NEWS 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2562
บริษัท เคซีทีวี(นครสวรรค์) จำกัด สถานีข่าวเพื่อชาวบ้านปากน้ำโพ 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2566
บริษัท เสียงประชาชนไทย จำกัด 13 สยามไทย 3 มิถุนายน 2556 2 มิถุนายน 2566
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C-GARTOON 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 1 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 3 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด จันทบุรี 4 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท เคเบิลทีวี (จันทบุรี) จำกัด C มิวสิค 5 รวมเพลงเก่า 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2565
บริษัท ชาลีเคเบิ้ลทีวี จำกัด พี พี นิวส์ 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2563
บริษัท ท็อปไลน์ แชนแนล จำกัด ท็อปไลน์ ทีวี 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2563
บริษัท ทิพย์เคเบิ้ลทีวี จำกัด TPTV 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท พี เอ บิสสิเนส ภูเก็ต จำกัด อันดามันแชนแนล 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จำกัด LC Channel 1 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2566
บริษัท ลิเนียร์ เคเบิลทีวี จำกัด LC Channel 2 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2566
บริษัท เวิล์ดวาย-เคเบิ้ล ทีวี จำกัด WCTV CABLE TV 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2562
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 1 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 2 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home 3 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด Home ON AIR 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด เจริญ Channel HD 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2566
บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 2 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท ส่งความสุข จำกัด 7 Zone 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2562
บริษัท ส่งความสุข จำกัด A Channel 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2562
บริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ASI cable TV 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท ก้านบุญ สมไพรงาม จำกัด LAMKONG CHANNEL 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2562
บริษัท ซูปเปอร์บันเทิง เฮงเฮงเฮง จำกัด Super บันเทิง 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2566
บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Family 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท อาร์ แชนแนล จำกัด R Film 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท ตงเหมิน เทเลวิชั่น จำกัด MG TV 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2564
บริษัท เฉลิมกรุงทีวี จำกัด เฉลิมกรุงทีวี 8 กรกฎาคม 2556 7 กรกฎาคม 2562
บริษัท แสนสุข วิชั่น จำกัด SV ASAIN 15 กรกฎาคม 2556 14 กรกฎาคม 2564
บริษัท แสนสุข วิชั่น จำกัด SV INTER 15 กรกฎาคม 2556 14 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Fyi 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด ITV Choice 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Da Vinci Learning 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Animax 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Travel Channel 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท ทริปเปิล ที เน็ตเวิร์ค จำกัด Crime& Investigation 25 กรกฎาคม 2556 24 กรกฎาคม 2564
บริษัท เคเบิล มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด ศรีตรัง เคเบิลทีวี 13 สิงหาคม 2556 12 สิงหาคม 2564
บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี HD 13 สิงหาคม 2556 12 สิงหาคม 2564
บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด WHITE CHANNEL 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 1 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 2 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD MOMO 3 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 2 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 1 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 1 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 2 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 3 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 4 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 5 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี. ชลบุรี จำกัด พี.ที.วี. 6 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี.แหลมฉบัง จำกัด คนท้องถิ่น 1 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท พี.ที.วี.แหลมฉบัง จำกัด คนท้องถิ่น 2 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด BEIN SPORT 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด FASHION TV 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด LIFETIME 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Blue Ant Entertainment 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Blue Ant Extreme 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE FILM HD 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE SPORT HD3 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด ATTV 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เอ็มบีทีวี จำกัด BOOMERANG 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2564
บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด SHOP CHANNEL 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2563
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด หนัง แชลแนล 4 พฤศจิกายน 2556 3 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด UMM TV 12 มกราคม 2557 11 มกราคม 2567
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Aljazeera 17 มีนาคม 2557 16 มีนาคม 2565
บริษัท พีทีวี เคเบิลเน็ทเวิร์ค จำกัด พี ทีวี 17 มีนาคม 2557 16 มีนาคม 2565
บริษัท สปีด แชนแนล จำกัด Speed Channel 17 มีนาคม 2557 16 มีนาคม 2564
บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด Sky Movie 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด TV 7 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ปันบุญ มีเดีย จำกัด PB Channel 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2566
บริษัท อินสไปร์ ซัคเซส โปรดักส์ จำกัด Smart Movie & Music 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด AC4 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด Modern India TV 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด TVB Thai Series 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด MVTV Channel 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท ไทย แซทเทิลไลท์ ทีวี จำกัด Mix Major 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท กู๊ดฟิล์ม เทเลวิชั่น จำกัด goodfilms 21 เมษายน 2557 20 เมษายน 2565
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Variety HD 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Sport HD 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview HD 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview Entertainment HD 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Choice Preview Sport/Movie HD 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE PLOOK PANYA 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore Wild 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TRUE MUSIC 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Deutsche Welle 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด YTN 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท กูรูทีวีกรุ๊ป จำกัด กูรู เทเลวิชั่น 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท บางกอก ทาว์น จำกัด สถานีโทรทัศน์ เกษตรนิวส์ 7 กรกฎาคม 2557 6 กรกฎาคม 2565
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM TV 21 กรกฎาคม 2557 20 กรกฎาคม 2566
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สันติสุข 4 สิงหาคม 2557 3 สิงหาคม 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE NUNG (ซีหนัง) 4 สิงหาคม 2557 3 สิงหาคม 2565
บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จำกัด ออนซอนเอชดีทีวี 4 สิงหาคม 2557 3 สิงหาคม 2566
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Wish Channel 25 สิงหาคม 2557 24 สิงหาคม 2565
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ABC Australia 25 สิงหาคม 2557 24 สิงหาคม 2565
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Cool Channel 25 สิงหาคม 2557 24 สิงหาคม 2565
บริษัท สันติภาพ มีเดีย จำกัด อีสานบ้านเฮา (E-SAN BANHOUW) 25 สิงหาคม 2557 24 สิงหาคม 2565
บริษัท เอซี เทเลวิชั่น จำกัด Five Channel 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2565
บริษัท บลู สกาย แชนเนล จำกัด ฟ้าวันใหม่ (FAH WON MAI) 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2562
มูลนิธิบุญนิยม โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี (Boonniyom TV) 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2565
บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด สถานี NEWS 1 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2566
บริษัท พีแอนด์พี ชาแนล จำกัด People TV 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2565
บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด PEACE TV 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2558
บริษัท เดโมเครซี นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 24 TV (ยี่สิบสี่ ทีวี) 27 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ด่านช้าง เน็ทเวิอร์ค DCTV 8 กันยายน 2557 7 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCUTV) 8 กันยายน 2557 7 กันยายน 2562
บริษัท ยูนิเวอร์แซล มีเดีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด Time TV 8 กันยายน 2557 7 กันยายน 2566
บริษัท อาร์ดี เคเบิ้ล ทีวี จำกัด RD cable TV 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Comedy Central HD 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2566
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CGTN 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2566
บริษัท นครเขื่อนขันธ์เคเบิลทีวี จำกัด NKK NEWS 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสยามซัพพลาย หจก.แสงสยามซัพพลาย (เคเบิ้ลทีวี) 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
สมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี Channel News Asia 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 10 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 37 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ ช่อง 38 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด BTV Plus 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด BTV life 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท บางละมุงเคเบิ้ลทีวี จำกัด ช่องภาพยนตร์ต่างประเทศ 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท สาครเคเบิล จำกัด สาครเคเบิล 1 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
บริษัท สาครเคเบิล จำกัด สาครเคเบิล 2 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2562
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นว่านเคเบิ้ลทีวี ต้นว่าน ทีวี 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท ยาตีม ทีวี จำกัด ยาตีมทีวี 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท เมืองกาญจน์เคเบิ้ลทีวี จำกัด MK 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด บริษัท พี.ที.วี.โทรทัศน์ทางสายศรีราชา จำกัด 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท ชุมพรวิชั่น จำกัด CPV 1 22 กันยายน 2557 21 กันยายน 2564
บริษัท ทีวีดี เซอร์วิสเซส จำกัด TVD 3 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2565
บริษัท เคเบิล ชลบุรี เน็ทเวิร์ค จำกัด ชลบุรี 1 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด มหาชัย เคเบิลทีวี 1 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท มหาชัย เคเบิลทีวี จำกัด มหาชัย เคเบิลทีวี 2 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 1 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวีหนองคาย จำกัด Home หนองคาย 2 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี อีเลคโทรนิคส์ 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท เคเบิลทีวี บรอดแคสติ้ง จำกัด CTB 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท สระบุรี เคเบิล ทีวี จำกัด ข่าวท้องถิ่นสระบุรี เคเบิลทีวี 29 กันยายน 2557 28 กันยายน 2564
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 1 29 กันยายน 2557 30 กันยายน 2562
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 2 29 กันยายน 2557 30 กันยายน 2562
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 3 29 กันยายน 2557 30 กันยายน 2562
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 4 29 กันยายน 2557 30 กันยายน 2562
บริษัท ภูเก็ตเคเบิ้ล จำกัด ภูเก็ต 5 29 กันยายน 2557 30 กันยายน 2562
บริษัท โรส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4050 Channel 27 ตุลาคม 2557 26 ตุลาคม 2565
บริษัท สมิหลา เคเบิ้ลทีวี จำกัด HI CABLE TV SONGKHLA 8 ธันวาคม 2557 7 ธันวาคม 2565
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา "กศทอ" :ทีวีเพื่อการศึกษาและสัมมาชีพ: 8 ธันวาคม 2557 7 ธันวาคม 2566
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NHK WORLD–JAPAN 16 กุมภาพันธ์ 2558 16 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Russia Today TV 12 ตุลาคม 2558 11 ตุลาคม 2566
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด CGTN 12 ตุลาคม 2558 11 ตุลาคม 2566
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด GEM Channel 12 ตุลาคม 2558 11 ตุลาคม 2566
บริษัท เอสวีเอส โปรดั๊กชั่นส์ จำกัด YUNNAN INTERNATIONAL CHANNEL 19 ตุลาคม 2558 18 ตุลาคม 2566
บริษัท ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี จำกัด ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี 26 ตุลาคม 2558 25 ตุลาคม 2566
บริษัท บันนี่ เวนเจอร์ จำกัด Playboy TV 21 ธันวาคม 2558 20 ธันวาคม 2566
บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จำกัด Unity TV 8 กุมภาพันธ์ 2559 7 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด สำรวจโลก เอชดี 21 มีนาคม 2559 20 มีนาคม 2564
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE CINEMA 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE TV 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZING 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE TAMIL 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE MARATHI 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE NEWS 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE BUSINESS 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด & TV (AND TV) 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2563
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Explore SCI 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2567
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด TNN24 HD 20 เมษายน 2559 19 เมษายน 2567
บริษัท เจเคเอ็น แชนเนล จำกัด JKN DRAMAX 11 กรกฎาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562
บริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด GOD TV 25 กรกฎาคม 2559 24 กรกฎาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 2HD 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 3HD 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 4HD 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Information Channel 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Al Jazzeera Arabic 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด France 24 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CCTV4 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Al Jazeera English 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox News 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Sky News 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Baby TV 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nick Jr. 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด National Geographic 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CGTN-Documentary 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nat Geo Wild 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Sport 2 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Sport 3 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Thai 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Action Movies 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด FX HD 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV Live 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV Asia 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fashion TV 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fashion TV HD 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด SCM Legend 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Channel [V] International 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด MTV China 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Chinese Channel 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Crime 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Gold 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Nat Geo People 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Fox Life 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด STAR Plus 1 สิงหาคม 2559 31 กรกฎาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 5 29 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 6 29 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Asian Food Channel 29 สิงหาคม 2559 28 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 7 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 8 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 9 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด beIN Sports 10 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด France 24 (French) 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Deutsche Welle 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Euronews 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด NHK WORLD-JAPAN 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด CCM 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Arirang TV 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Thrill 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด KIX 26 กันยายน 2559 25 กันยายน 2562
มูลนิธิธรรมะ บันดาลใจ ธรรมะบันดาลใจ 7 พฤษจิกายน 2559 6 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Paramount Channel HD 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Warner TV 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Celestial Classic Movies 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Food Network 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Fox Action Movies HD 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด SONY CHANNEL 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True Film HD 2 29 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2562
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๑ Agriculture TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๓ LOCAL TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๔ Energy TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๕ Safety TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๖ Quality of life TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย PRD ๘ Wisdom TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๙ Cultural TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ PRD ๑๐ Travel TV 9 มกราคม 2560 8 มกราคม 2563
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด DOONEE SERIES 16 มกราคม 2560 15 มกราคม 2563
บริษัท ปราการ เคเบิ้ล ทีวี จำกัด PKTV CH1 16 มกราคม 2560 16 มกราคม 2563
บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด หนังดัง 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท พีเอสไอ สาระดี จำกัด PSI สาระดี 1 30 มกราคม 2560 28 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FRANCE 24 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด NHK WORLD 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด Nat Geo Wild 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด BABY TV 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FX 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX LIFE 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX FAMILY MOVIES 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX CRIME 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX ไทย 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด STAR CHINESE MOVIES 30 มกราคม 2560 29 มกราคม 2563
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด FILM MAX 7 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด Top TV 7 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด ME TV 7 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท พีไฟว์ทีวี แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด เนรมิต 7 กุมภาพันธ์ 2560 6 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ไซเบอร์คอล จำกัด Tiger Shopping Variety 20 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด True Shopping 20 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX News 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SKY News 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HLN 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Baby TV 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nick Jr. 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด National Geographic Channel 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo Wild 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Nat Geo People 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 2 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Sports 3 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FIGHT SPORTS 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Channel [V] International 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR Chinese Channel 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด tvN 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX LIFE 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FX 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Crime 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด SCM Legend 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Warner TV 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Thai 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Action Movies 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Movies 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOX Family Movies 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด RED by HBO 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Hits 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Family 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด HBO Signature 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด CINEMAX 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Pet Club TV (HD) 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral TV 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral Vogue 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Gone Viral X-treme 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด RT TV 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Star Utsav 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด สถานีไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2564
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด STAR Chinese Movies 20 มีนาคม 2560 19 มีนาคม 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE BOLLY WOOD 18 เมษายน 2560 17 เมษายน 2563
บริษัท เอเชีย ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ZEE ETC 18 เมษายน 2560 17 เมษายน 2563
บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด แอคชั่น 27 เมษายน 2560 26 เมษายน 2563
บริษัท อินเตอร์ ไลน์ เอนเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด มังกร 27 เมษายน 2560 26 เมษายน 2563
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จำกัด เพลิน 27 เมษายน 2560 27 เมษายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 1 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 2 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 3 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 4 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 5 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 6 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 7 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 8 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 9 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 10 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 11 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 12 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 13 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 14 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท เอ็มวีทีวี บรอดคาสติ้ง จำกัด Video To Home 15 12 มิถุนายน 2560 11 มิถุนายน 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด NHK WORLD–JAPAN 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Golf Plus 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FOOD NETWORK 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ASIAN FOOD CHANNEL 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Now Jelli 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Blue Ant Extreme 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Blue Ant Entertainment 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท เอบีทีวี มีเดีย จำกัด Choice TV 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2563
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) BT บันเทิงไทย 9 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2562
บริษัท เจีย เจีย มีเดีย จำกัด Living Mall 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด DW (English) 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Euronews 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด FRANCE24 (English) 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Channel NewsAsia International 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด eGG Network 13 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2563
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) T Variety 27 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2562
บริษัท ขอนแก่นเคเบิ้ลเน็ทเวิร์ค จำกัด K1 27 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2563
บริษัท เอสที เซกเมนต์ จำกัด ทีวีบ้านบ้าน (ฺBaanBaan TV) 27 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2563
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด tvN 27 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2563
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Asian Movie 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2564
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภารตะ 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2563
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CHAMPION 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2564
บริษัท เอ็น เอ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด MIRROR CHANNEL 24 มกราคม 2561 23 มกราคม 2563
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด CNN International 14 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด Cartoon Network 14 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท ทริปเปิ้ลพี คอนเวอเจ้นซ์ จำกัด Star K 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2563
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX MOVIES 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด FOX ACTION MOVIES 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด ของดีประเทศไทย เอชดี 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด มายไซน์ เอชดี 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด JUST FOR FUN 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด THAINESS TV 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด EURONEWS 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด MSS CHANNEL 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Boomerang 14 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2564
บริษัท กานต์มณี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด VIP TV 7 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2564
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Star Bharat 9 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2564
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด True4K 30 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดีทีวี 107 30 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
บริษัท มีเดียเพล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Classic Movies 30 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด Love Nature HD 25 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2562
บริษัท นิว ทีเอ็ม จำกัด สถานีโทรทัศน์ นิว ทีเอ็ม (NEW TM) 22 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด FOX Family Movies 10 ตุลาคม 2561 9 ตุลาคม 2562
บริษัท โอเอสพี ทีวี จำกัด O Shopping 31 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2562
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) STAR TV 31 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2562
บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) TCNN 31 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2562
บริษัท แอบโซลูท โปรฟิท จำกัด ท็อปไลน์ วาไรตี้ 31 ตุลาคม 2561 30 ตุลาคม 2562
บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด Sanook Shopping 22 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด NFL Network 22 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2562
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด Guangxi TV 22 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2562
บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด ANIPLUS channel 22 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2562
บริษัท มี บรอดแคสติ้ง จำกัด Miao Mi 12 ธันวาคม 2561 11 ธันวาคม 2562
บริษัท ทักษภร มีเดีย จำกัด WISDOM TV 19 ธันวาคม 2561 18 ธันวาคม 2562
บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จำกัด เอกลักษณ์ไทย 5 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2563