เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง(ทั้งหมดจำนวน 47 รายการ) วันที่ประกาศ ลงราชกิจจาฯ ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2563 Download
19 ส.ค. 2563 Download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป
26 ก.ค. 2563 Download
16 มี.ค. 2563 Download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือรับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (ฉบับที่ ๒)
10 พ.ค. 2562 Download
2 พ.ค. 2562 Download
9 เม.ย. 2562 Download
9 เม.ย. 2562 Download
27 พ.ย. 2561 Download
ประกาศ กสทช. การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๔)
22 พ.ย. 2561 Download
15 พ.ย. 2561 Download
3 ต.ค. 2561 Download
3 ต.ค. 2561 Download
5 ก.พ. 2559 Download
5 ส.ค. 2558 Download
22 ก.ค. 2558 Download
24 ก.พ. 2558 Download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโ
6 ม.ค. 2558 Download
16 ต.ค. 2557 Download
6 มิ.ย. 2557 Download
27 ธ.ค. 2556 Download
19 ธ.ค. 2556 Download
ประกาศ กสทช เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖
31 ก.ค. 2556 Download
11 ก.ค. 2556 Download
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการ รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. 2556
4 มิ.ย. 2556 Download
4 มิ.ย. 2556 Download
21 พ.ค. 2556 Download
21 พ.ค. 2556 Download
26 เม.ย. 2556 Download
24 เม.ย. 2556 Download
3 เม.ย. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
27 ก.พ. 2556 Download
26 ก.พ. 2556 Download
26 ก.พ. 2556 Download
29 ม.ค. 2556 Download
26 ธ.ค. 2555 Download
21 ธ.ค. 2555 Download
18 ธ.ค. 2555 Download
18 ธ.ค. 2555 Download
16 ต.ค. 2555 Download
16 ต.ค. 2555 Download
16 ต.ค. 2555 Download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และ เหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ต.ค. 2555 Download
1 ต.ค. 2555 Download
24 ก.ค. 2555 Download