ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

วิธีการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
  • วิธีการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
  • คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์