มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการโทรทัศน์

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์