มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการโทรทัศน์

การจดทะเบียนหมายเลขระบุโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย (DVB ID)
  • Original Network ID: 0x22FC
  • Network ID: 0x3101 – 0x3200
  • Private Data Specifier ID: 0x0000 22FC
เอกสารที่เกี่ยวข้อง