บทความวิชาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ภาพปก
ชื่อรายงาน ผู้เขียน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวสกุณา แซ่ซึ่ง
 • นายวรวิทย์ วรวนิชย์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายณัฐวุฒิ วานิช
 • นางสาวชนกพร ตุ้มทอง
 • นางสาครรัตน์ นักปราชญ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายนริศ ภาชนะพรรณ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนเมษายน
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายวิลาศ สมิทธิฤทธา


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายพสุ ศรีหิรัญ
 • นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 •  
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายณัฏฐชาติ พวงสุดรัก
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
  และนางสาวชนกพร ตุ้มทอง
 • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน
 • นางสาวชนกพร ตุ้มทอง


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมกราคม
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายศิวัจน์ ชลวร
  และนางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายนริศ ภาชนะพรรณ์
 •     รายงานต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อมูล ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานไม่มีผลผูกพันต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่อย่างใด และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในรายงานไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฏในรายงาน


      The aim of these reports is to disseminate academic work related to broadcasting area. Any information, comment or message appearing in these reports is not binding to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and the Office of the NBTC shall not be held liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any information, comment or message appearing in these reports.