บทความวิชาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

 เข้าสู่ระบบข้อมูลสภาพตลาดกิจการโทรทัศน์
ภาพปก
ชื่อรายงาน ผู้เขียน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (March 2019) Eng.

  • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
  • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Thai
Thailand's Broadcasting Industry (February 2019) Eng.

  • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
  • นางจิตสุภา ฤทธิผลิน
  • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมกราคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (January 2019) Eng.

  • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
  • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
  •     รายงานต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อมูล ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานไม่มีผลผูกพันต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่อย่างใด และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในรายงานไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฏในรายงาน


        The aim of these reports is to disseminate academic work related to broadcasting area. Any information, comment or message appearing in these reports is not binding to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and the Office of the NBTC shall not be held liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any information, comment or message appearing in these reports.