บทความวิชาการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

ภาพปก
ชื่อรายงาน ผู้เขียน


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (October 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาครรัตน์ นักปราชญ์
 • นายนริศ ภาชนะพรรณ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกันยายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (September 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวพรประภา วงษ์สนิท
 • นางสาวดามิยา พงศ์ตานี


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนสิงหาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (August 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายพสุ ศรีหิรัญ และนางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวชนกพร ตุ้มทอง


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกรกฎาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (July 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายศิวัจน์ ชลวร
 • นางสาครรัตน์ นักปราชญ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมิถุนายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (June 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายวิลาศ สมิทธิฤทธา
 • นายภาณุ วีระชาลี


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนพฤษภาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (May 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายศิวัจน์ ชลวร
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายภาณุ วีระชาลี


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนเมษายน Thai
Thailand's Broadcasting Industry (April 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายสุภัทรสิทธิ์ สวนสุข
 • นางสาวชนกพร ตุ้มทอง
 • นายนริศ ภาชนะพรรณ์


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (March 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาครรัตน์ นักปราชญ์
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวดามิยา พงศ์ตานี


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ Thai
Thailand's Broadcasting Industry (February 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายพสุ ศรีหิรัญ
 • นายวิลาศ สมิทธิฤทธา
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ


รายงานสภาพตลาดกิจการกระจายเสียงเเละกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมกราคม Thai
Thailand's Broadcasting Industry (January 2018) Eng.

 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายพสุ ศรีหิรัญ
 • นางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นางสาวชนกพร ตุ้มทอง และนางสาวณัฐชญา ทวีวิทย์ชาครียะ
 • นายนริศ ภาชนะพรรณ์
 •     รายงานต่างๆ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้อมูล ความเห็น หรือข้อความใดๆ ที่ปรากฏในรายงานไม่มีผลผูกพันต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแต่อย่างใด และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากการนำข้อมูล ความเห็น หรือข้อความในรายงานไปใช้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ความเห็น หรือข้อความที่ปรากฏในรายงาน


      The aim of these reports is to disseminate academic work related to broadcasting area. Any information, comment or message appearing in these reports is not binding to the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) and the Office of the NBTC shall not be held liable for any loss arising directly or indirectly from the use of, or any action taken in reliance on, any information, comment or message appearing in these reports.