ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
 • สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
  อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
  87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
 • หน่วยงานภายใน
  สํานักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
  สํานักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
  สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.)
  อาคารมนริริน ชั้น 5
  สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 21
  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)
  87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
  สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม (ขส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 21
  สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (คส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
  สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง (สส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 22
  สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 22
  สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
  สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ทส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 20
  สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.)
  อาคารมนลิริน ชั้น 1
  สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)
  อาคารเอ็กซิม ชั้น 22
กำลังโหลดข้อมูล ...