ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • กิจการวิทยุ
 • วิทยุคมนาคม
 • การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม
การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม
1.ทำ/นำเข้า
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
2. นำออก
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา กรณีการนำออกไปซ่อมแซมและนำกลับเข้ามาใช้งานเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐ
3. ใช้เครื่อง
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจผูกพันของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี
 • สำเนาหนังสือสำนักงาน กทช. / กสทช. หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี (กรณีหน่วยงานที่มิได้รับยกเว้นใบอนุญาต)
 • ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีต้องออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับใหม่)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทำการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทำการมากกว่าครั้งเดียว)
 • เอกสารอื่นใดที่จำเป็นแก่การพิจารณาตามที่เห็นสมควร (ถ้ามี)
 • อัตราค่าธรรมเนียม/ อายุใบอนุญาต
4. ตั้งสถานี
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจผูกพันของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี
 • สำเนาหนังสือสำนักงาน กทช. / กสทช. หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี (กรณีหน่วยงานที่มิได้รับยกเว้นใบอนุญาต)
 • สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมที่ได้รับใบอนุญาตฯ แล้ว)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ตั้งของสถานีวิทยุคมนาคม
 • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาเช่า สำเนาทะเบียนบ้าน/อาคาร หรือโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนยานพาหนะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสถานที่ หรือยานพาหนะ (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทำการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทำการมากกว่าครั้งเดียว)
 • เอกสารอื่นใดที่จำเป็นแก่การพิจารณาตามที่เห็นสมควร (ถ้ามี)
 • อัตราค่าธรรมเนียม/ อายุใบอนุญาต
5. ขยายข่ายสื่อสาร
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
 • หน่วยงานมีหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ ความจำเป็นในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม (เช่น ทดแทน/สำรอง/เพิ่มเครื่องใหม่ ในข่ายสื่อสารเดิม ตั้งข่ายสื่อสารใหม่ และเหตุผลความจำเป็น เป็นต้น)
 • กรอกรายละเอียดในแบบคำขอ
  รายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม
  ประเภทของสถานีวิทยุคมนาคม (กรณีตั้งสถานีฯ)
  สถานที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (พิกัดที่ตั้ง สถานที่)
  ลักษณะการแพร่กระจายคลื่น/ประเภทของสายอากาศ
  แผนผังแสดงโครงข่ายสื่อสาร
 • สำเนาหนังสือสำนักงาน กทช. / กสทช. หรือกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่อนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี
 • สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือใบสั่งซื้อ และหนังสือรับรองการทำ/นำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมให้ร้านค้า ที่เป็นคู่สัญญา หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำ/นำเข้าเพื่อส่งมอบ (กรณีที่ได้มีการซื้อขายแล้ว)
 • สำเนาสัญญาเช่าใช้ช่องสัญญาณบนดาวเทียม (Transponder) ของผู้ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม (กรณีขอใช้ความถี่วิทยุผ่านดาวเทียม)
 • แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
 • ข้อกำหนดทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคม
 • สำเนาใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมฉบับเดิม (กรณีนำเครื่องวิทยุคมนาคมเดิมไปติดตั้งแห่งใหม่)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ให้ผู้อื่นกระทำการแทน) พร้อมเอกสารทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ทำการครั้งเดียว) และ 30 บาท (ทำการมากกว่าครั้งเดียว)
 • เอกสารอื่นใดที่จำเป็นแก่การพิจารณาตามที่เห็นสมควร (ถ้ามี)
 • ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
กำลังโหลดข้อมูล ...