ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
13 มิ.ย. 2560
18,550

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.  ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม

           1.1 การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุฯ ของกองทัพบก ที่ขอแก้ไขข้อมูลทางเทคนิค ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560      

                1) ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

           1.2 การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุฯ ของกองทัพบกพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 88.25 MHz จังหวัดปราจีนบุรีที่ขอย้ายสถานที่ตั้งเสาส่งสัญญาณ ตามมติที่

           ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561  

 

           1.3 การคืนคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม. (สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.)  

                1) มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2560 

 

           1.5 การเปลี่ยนแปลงสถานีวิทยุฯ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอย้ายที่่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด ระบบ เอฟ.เอ็ม.

           คลื่นความถี่ 95.00 MHz ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 พฤศษภาคม 2562

           1.6 กองบัญชาการกองทัพไทยขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง 101 ความถี่

           101.00 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาความถี่ 99.50 MHz

           1.7 กองทัพบกขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ 3 ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ 107.25 MHz

2.  ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.   

3.  ไฟล์พื้นที่กระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

 

     สามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://goo.gl/nCtNpH  

4.  การยื่นรายงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

กรณีเครื่องส่งเดิม (ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ยื่น)

    1. หนังสือนำส่ง "แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ" จากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ


    2. แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  


        2.1 ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 


    3. เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง


        3.1 คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือ ข้อกำหนดทางวิชาการ (Technical Specification) (ถ้ามี)


        3.2 รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบ (ถ้ามี)


       3.3 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง แบบที่ 1 (.doc / .pdf  ) (เลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่2 แบบใดแบบหนึ่ง)


       3.4 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง แบบที่ 2 (.doc/ .pdf  ) (เลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่2 แบบใดแบบหนึ่ง)

กรณีเครื่องส่งใหม่ (ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ยื่น )

       1. คำขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก 


        แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. (ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ยื่น)  5.  โปรแกรมการจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม 

6.  ผลการประเมินรายงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

7.  การคำนวณกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ FM (คำนวณ ERP และ EMF)(สามารถเข้าได้ด้วยบราวเซอร์ Chrome, Firefox, Edge, Safari ไม่สามารถเข้าด้วย Internet Explorer)

กำลังโหลดข้อมูล ...