ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
13 มิ.ย. 2560
26,279
เอกสารสำหรับดาวน์โหลด และไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 1.1 ภาคผนวก แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 1.2 ระบบฐานข้อมูลทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

 2. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 2.1 ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  

 3. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 3.1 ภาคผนวก แบบรายงานกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 4. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 4.1 ภาคผนวก แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ  

 5. การยื่นรายงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

 กรณีเครื่องส่งเดิม (ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ยื่น)

 1. หนังสือนำส่ง "แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ" จากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

 2. แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ  

 2.1 ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ 

 3. เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง

 3.1 คุณลักษณะทางเทคนิค (Catalogue) หรือ ข้อกำหนดทางวิชาการ (Technical Specification) (ถ้ามี)

 3.2 รายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการทดสอบ (ถ้ามี)

 3.3 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง แบบที่ 1 (.doc / .pdf  ) (เลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่2 แบบใดแบบหนึ่ง)

 3.4 เอกสารประกอบแบบรับรองตนเอง แบบที่ 2 (.doc / .pdf  ) (เลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่2 แบบใดแบบหนึ่ง)

 กรณีเครื่องส่งใหม่ (ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้นำเข้าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นผู้ยื่น)

 1. คำขอรับบริการจดทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ประเภท ก 

 6. โปรแกรมการจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม 

 7. ผลการประเมินรายงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

 8. การคำนวณกำลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ FM (คำนวณ ERP และ EMF) (สามารถเข้าได้ด้วยบราวเซอร์ Chrome, Firefox, Edge, Safari ไม่สามารถเข้าด้วย Internet Explorer)

 9. สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของสานักงาน กสทช.

กำลังโหลดข้อมูล ...