ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • กิจการวิทยุ
  • ผู้ประกอบกิจการวิทยุที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)
ผู้ประกอบกิจการวิทยุที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)
"ผู้ประกอบกิจการวิทยุที่ดำเนินการอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ (รายเดิม)
ครบกำหนดระยะเวลาในการถือครองและใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565"

โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ มีหน้าที่แจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ รวมทั้งเหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่และรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา รวมถึงอายุสัญญาและค่าสัมปทาน หรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เอกสารเผยแพร่ :: ความจำเป็นในการใช้คลื่นความถี่
ติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
ที่อยู่สำหรับติดต่อและจัดส่งเอกสาร 87 ซอย 8 (สายลม) ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02-278 5202
กำลังโหลดข้อมูล ...