ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)
23 พ.ค. 2557
33,530
:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

            เพื่อให้การดำเนินการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.การยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

               ๑.๑ กรณีที่เคยได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯจากสำนักงาน กสทช.

                     ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯ ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ โดยการยื่นแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการฯต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้วยตนเองหรือไปรณีย์ตอบรับ ณ สำนักงาน กสทช

               ๑.๒ กรณีไม่เคยได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯจากสำนักงาน กสทช.

                    ให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการฯกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) สามารถยื่นแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการฯและเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ตอบรับ ณ สำนักงาน กสทช

๒.เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

               ๒.๑ แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์(กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) 

               ๒.๒ เอกสารหลักฐานประกอบ ดังต่อไปนี้

                      ๒.๒.๑ สำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคลสมาคม มูลนิธิ  

                     ๒.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล

                     ๒.๒.๓ หนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

                     ๒.๒.๔ เอกสารเกี่ยวกับสถานีโดยให้แสดงข้อมูลและรายละเอียดบ้านเลขที่ ชื่ออาคารหมายเลขห้อง ถนน ซอย แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร พร้อมทั้งพิกัดที่ตั้ง (ละติจูดและลองจิจูด โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม ๖ ตำแหน่ง)ทั้งนี้ หากมิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่นแบบคำขอมีกรรมสิทธิ์อยู่จะต้องมีเอกสาร หนังสือ หรือสัญญาเช่า และหรือเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบคำขอ

                     ๒.๒.๕ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการสถานี ตามภาคผนวก ง

                     ๒.๒.๖ ข้อมูลแผนการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก จ

                     ๒.๒.๗ ข้อมูลแผนประกอบกิจการ แนวทางการพัฒนากิจการ ตามภาคผนวก ฉ

                     ๒.๒.๘ รูปแบบ ประเภทการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดยต้องแสดงรายละเอียด

สัดส่วนรายการ ผังรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา การหารายได้ของผู้ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ช

                     ๒.๒.๙ ข้อมูลระบบหรือวิธีการที่จะใช้เป็นช่องทางการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ซ

                     ๒.๒.๑๐ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามภาคผนวก ฌ

                     ๒.๒.๑๑ ขอบเขตพื้นที่การให้บริการ เช่น จังหวัดหรือภูมิภาค

             ๒.๒.๑๒ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับงบการเงิน

                     ๒.๒.๑๓ ข้อมูลแผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน

                     ๒.๒.๑๔ ข้อมูลการประมาณการฐานะการเงินในอนาคต

                     ๒.๒.๑๕ ข้อมูลอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารได้จากเอกสารดาวน์โหลดตารางตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร การยื่นขอรับใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์)

๔. อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ

อัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕

                  ในกรณีส่งทางไปรณีย์ สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชีที่ ๑” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๙๙-๒-๙๖๑๔๐-๐ และแนบสำเนาใบนำฝากมาพร้อมกับแบบคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ

๕. ช่องทางการนำส่งเอกสาร

              นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้          

สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์) ๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม ๑๐๔๐๐

             ทั้งนี้ โดยวงเล็บมุมซองว่า “กรณีที่เคยได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯจากสำนักงาน กสทช. (ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ)” และ“กรณีที่ไม่เคยได้รับอนุญาตประกอบกิจการฯจากสำนักงาน กสทช. (ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการฯ)”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์(ปส.๒)

สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๑๖๑,๕๑๖๒,๕๑๓๐,๕๑๘๑,๕๑๕๐

กำลังโหลดข้อมูล ...