กฎหมาย

แสดงผลหน้าละ รายการ
หัวข้อเรื่อง (ทั้งหมดจำนวน 115 รายการ) วันที่ประกาศ ดาวน์โหลด
ประกาศ สานักงาน กสทช. เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ ๕ (๑๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทาที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสี
2 พ.ย. 2561 download
29 ต.ค. 2561 download
3 ต.ค. 2561 download
3 ต.ค. 2561 download
25 เม.ย. 2561 download
27 ก.พ. 2561 download
23 ก.พ. 2561 download
9 ก.พ. 2561 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการ ของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก สําหรับการเชื่อมต่อไปยัง ระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV)
26 ม.ค. 2561 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดทําล่ามภาษามือ คําบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ คนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์
27 ธ.ค. 2560 download
28 ส.ค. 2560 download
25 ส.ค. 2560 download
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิประกอบกิจการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฯ
7 มิ.ย. 2560 download
17 พ.ค. 2560 download
17 พ.ค. 2560 download
28 เม.ย. 2560 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
6 ธ.ค. 2559 download
24 พ.ย. 2559 download
6 ต.ค. 2559 download
31 ส.ค. 2559 download
16 ส.ค. 2559 download
25 ก.ค. 2559 download
14 ก.ค. 2559 download
3 มิ.ย. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
26 ก.พ. 2559 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับที่ ๒)
19 ก.พ. 2559 download
5 ก.พ. 2559 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเว้นการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
28 ม.ค. 2559 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 5(12) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสี
17 ธ.ค. 2558 download
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อ 5(12) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
17 ธ.ค. 2558 download
16 ต.ค. 2558 download
10 ต.ค. 2558 download
2 ต.ค. 2558 download
5 ส.ค. 2558 download
22 ก.ค. 2558 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เพิ่มเติม)
6 พ.ค. 2558 download
21 เม.ย. 2558 download
24 ก.พ. 2558 download
2 ก.พ. 2558 download
20 ม.ค. 2558 download
ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโ
6 ม.ค. 2558 download
16 ต.ค. 2557 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2557
15 ส.ค. 2557 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. 2557
15 ส.ค. 2557 download
ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่องแนวทางพิจารณาและคำนวนสัดส่วนรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการขอยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ฯ
19 มิ.ย. 2557 download
6 มิ.ย. 2557 download
29 เม.ย. 2557 download
29 เม.ย. 2557 download
21 ก.พ. 2557 download
17 ก.พ. 2557 download
27 ธ.ค. 2556 download
19 ธ.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช.เรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
29 ต.ค. 2556 download
23 ก.ย. 2556 download
20 ส.ค. 2556 download
14 ส.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช เรื่อง กําหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พ.ศ. ๒๕๕๖
31 ก.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
15 ก.ค. 2556 download
11 ก.ค. 2556 download
11 ก.ค. 2556 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการ รับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกสำหรับการเชื่อมต่อไปยังระบบโทรทัศน์ดาวเทียม (Satellite TV) พ.ศ. 2556
4 มิ.ย. 2556 download
4 มิ.ย. 2556 download
21 พ.ค. 2556 download
21 พ.ค. 2556 download
14 พ.ค. 2556 download
26 เม.ย. 2556 download
24 เม.ย. 2556 download
4 เม.ย. 2556 download
3 เม.ย. 2556 download
27 ก.พ. 2556 download
27 ก.พ. 2556 download
27 ก.พ. 2556 download
26 ก.พ. 2556 download
26 ก.พ. 2556 download
1 ก.พ. 2556 download
29 ม.ค. 2556 download
29 ม.ค. 2556 download
4 ม.ค. 2556 download
26 ธ.ค. 2555 download
21 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
18 ธ.ค. 2555 download
12 พ.ย. 2555 download
9 พ.ย. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ผลิต นำเข้า จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายหรือ รับติดตั้งเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก พ.ศ. 2555
9 พ.ย. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
16 ต.ค. 2555 download
11 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการแจ้งรายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และ เหตุแห่งความจำเป็นในการถือครองคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
8 ต.ค. 2555 download
8 ต.ค. 2555 download
ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพิ่มเติม
8 ต.ค. 2555 download
1 ต.ค. 2555 download
19 ก.ย. 2555 download
3 ก.ย. 2555 download
24 ก.ค. 2555 download
20 ก.ค. 2555 download
22 ม.ค. 2498 download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download
- download