ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง สถานีวิทยุกระจายเสียงที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง จำนวน 173 สถานี
30 มิ.ย. 2564
1,196

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 มีมติให้สิทธิในการทดลองประกอบกิจการของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 17๓ สถานี สิ้นสุดลง นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ เนื่องจากมิได้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๙ วรรคสี่ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีได้รับทราบผลการพิจารณาและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมานี้

กำลังโหลดข้อมูล ...