ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ
13 ก.ค. 2564
1,335
:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

 ตามที่ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่

 1. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

 2. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

 3. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ

 4. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ

 5. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ...

 6. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

 พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 6 ฉบับไปแล้วนั้น

 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. การดาวน์โหลดเอกสาร

 (1) สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างประกาศ และแบบรับฟังความคิดเห็น ได้ที่

 ร่างประกาศ กสทช. ตาม 1. – 4. >> https://bit.ly/3AvgpmG

 ร่างประกาศ กสทช. ตาม 5. >> https://bit.ly/3dA1vBG

 ร่างประกาศ กสทช. ตาม 6. >> https://bit.ly/3i2psmw

 (2) กำหนดการประชุม (รายละเอียดตามเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง)

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่

 https://forms.gle/W5br1csFpLqMrFWi6

 โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.

3. การเข้าร่วมประชุม

 (1) เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กสทช. จะส่ง E-mail แจ้ง Link สำหรับเข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านภายใน 2 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับ E-mail ยืนยันการเข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านตรวจสอบ ที่ Junk mail, Spam mail, Promotion ของ E-mail ที่ท่านใช้ลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail: [email protected]

 (2) สำนักงาน กสทช. จะทำการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: [email protected]

5. สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสำนักงาน กสทช. > https://fb.watch/73kOhQSmdX

กำลังโหลดข้อมูล ...