ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...
15 ต.ค. 2564
2,108
:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

 ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... (ร่างประกาศ) พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

 สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ โดยสามารถศึกษารายละเอียดของร่างประกาศ และร่วมแสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้

1. การดาวน์โหลดเอกสาร

 1.1 เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น

 1.2 แบบแสดงความคิดเห็น

2. ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็น

 (1) นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้

 สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.))
 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...”

 (2) นำส่งด้วยตนเอง ณ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)สำนักงาน กสทช. ชั้น 21 อาคารเอ็กซิม แบงค์ เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 (3) ทางโทรสาร (Fax) หมายเลข 02 278 5202

 (4) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): [email protected] โดยตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ...”

 (5) แสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/P3qHjzaf4QoZS1Tf7

3. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

 วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 E-mail: [email protected]

กำลังโหลดข้อมูล ...