ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง
2 ธ.ค. 2564
958

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นสมควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และการอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการชุมชนโดยออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบและเห็นชอบ(ร่าง)ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงจำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

 ๑. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

 ๒. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

 ๓. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน

 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการประกาศประกาศเชิญชวนฯ ทั้ง ๓ ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ลงประกาศ โดยให้มีระยะเวลา ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการประกาศ

 สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอเอ็มและระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อเป็นการประกาศให้สาธารณชนรับทราบ และให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๐๕, ๕๓๐๙, ๕๓๒๒, ๕๓๓๙

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ๑. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 ๒. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 ๓. ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...