ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับสำหรับการ ให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
27 ธ.ค. 2564
1,119

 ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็มสำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ (ประกาศเชิญชวน) พร้อมทั้งมอบหมายให้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นระยะเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ลงประกาศ นั้น

 บัดนี้ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ใน ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

 -ประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับสำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ (ไฟล์แนบ)

 -ภาคผนวก ก คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตและขอบเขตพื้นที่การให้บริการ

 -ภาคผนวก ข เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

 -ภาคผนวก ค ราคาขั้นต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา

 -ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ไฟล์แนบ)

กำลังโหลดข้อมูล ...