ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม
3 มี.ค. 2565
1,054


 เนื่องจาก ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 มีผลให้ยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 เข้าแสดงตนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ตั้งแต่ 15 ก.พ. - 15 พ.ค. 65)
**โดยให้แสดงตน และแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศผ่านระบบ e-bcs https://bcsservices.nbtc.go.th/eservices/ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : ebcsdata

 ผู้ทดลองประกอบกิจการฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ธุรกิจ , ชุมชน , สาธารณะ

กำลังโหลดข้อมูล ...