ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การอบรมแนวโน้มเทคโนโลยี : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2565
11 พ.ค. 2565
1,390

วันที่ 4 เมษายน 2565 ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยี : การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนและสถาบันการศึกษา ให้สามารถพัฒนาคุณภาพเนื้อหาและผลิตรายการได้อย่างสร้างสรรค์โดยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการดำเนินงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่

กำลังโหลดข้อมูล ...