ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัดทำและยื่นรายงานผลทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สำหรับกลุ่มผู้ทดลองออกอากาศ
5 ก.ค. 2565
257

เนื่องด้วยข้อ 2.2 (2) ของแบบแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศแนบท้ายประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม กำหนดให้ผู้ทดลองออกอากาศตามประกาศฉบับนี้จะต้องจัดทำและนำส่งรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เพื่อให้การจัดทำและนำส่งรายงานผลทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในกลุ่มผู้ทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ทดลองออกอากาศสามารถยื่นคำขอตรวจวัดการแพร่แปลกปลอม มีการตรวจวัด จัดทำและยื่นรายงานต่อสำนักงาน กสทช. ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ทดลองออกอากาศเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ >

1. การติดต่อเพื่อยื่นคำขอรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม

ผู้ทดลองออกอากาศสามารถติดต่อขอรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอมสำหรับสถานีของตนได้ที่หน่วยทดสอบที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มไว้กับทางสำนักงาน กสทช.

รายชื่อของหน่วยทดสอบการแพร่แปลกปลอมพร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นไปตาม link ดังนี้ https://spur.nbtc.go.th/nbtc_inspect/public/index.php จากนั้นให้คลิ้กเลือกไปที่หัวข้อ “รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ” หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างแล้วคลิ้กเลือกหัวข้อ “รายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยทดสอบ การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ”2. รายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับการทดสอบการแพร่แปลกปลอม

2.1 สำเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

2.3 สำเนาเอกสารการได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศ

2.4 สำเนาใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสำเนาใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม หรือสำเนาหนังสืออนุญาตใช้และสำเนาหนังสืออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี

2.5 แผนที่ตั้งสถานีและสายอากาศของสถานี

3. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ทดลองออกอากาศสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและยื่นคำขอรับการทดสอบกับหน่วยทดสอบตามข้อ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***** เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจมีปริมาณสถานียื่นคำขอเข้ารับการตรวจแพร่แปลกปลอมเป็นจำนวนค่อนข้างมากในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการแก่สถานีของท่านและอาจทำให้ทางสถานีไม่สามารถยื่นรายงานผลทดสอบดังกล่าวต่อสำนักงาน กสทช. ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) จึงขอความร่วมมือให้สถานีที่มีความพร้อมอยู่แล้วดำเนินการติดต่อหน่วยทดสอบเพื่อทำการตรวจวัดการแพร่แปลกปลอมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียแต่เนิ่นๆ *****

4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยทดสอบโดยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อตาม link หรือ QR Code ในข้อ 1 หรือที่เบอร์โทร 02 271 7600 เบอร์ต่อ 6099, 6014

กำลังโหลดข้อมูล ...