ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ผลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง
6 ม.ค. 2565
294

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยที่ประชุมมีมติอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ๓๘๙ คลื่นความถี่ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาต ๕ ปีนับถัดจากวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เว้นแต่ กสทช. ชุดใหม่จะกำหนดให้มี การเปลี่ยนแปลง

 โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แก่สาธารณะ

 สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม และแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

กำลังโหลดข้อมูล ...