ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ผลการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ของมูลนิธิอันศอร
1 พ.ย. 2565
676

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาอนุญาตให้มูลนิธิอันศอรประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาตเริ่มตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๗๒ และเห็นชอบกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทที่หนึ่ง เพื่อให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...