ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
ผลการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน และประเภทกิจการบริการสาธารณะ
3 มี.ค. 2566
730

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชนและคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตตามรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชนและประเภทกิจการบริการสาธารณะภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยให้มีระยะเวลาการอนุญาตนับแต่วันที่ กสทช. มีมติ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

อนึ่ง ที่ประชุม กสทช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แก่สาธารณะ ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายชื่อ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน และประเภทกิจการบริการสาธารณะ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน คลิกเพื่อดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กำลังโหลดข้อมูล ...