ตกลง
022717600
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
สำนักงาน กสทช.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
  • ข่าว
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญ ที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555
4 เม.ย. 2566
530

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 ตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ 2. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

  สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566

2. การส่งแบบแสดงความคิดเห็นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางดังนี้

  2.1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail):[email protected] โดยให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555”

  2.2 ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.)) อาคารเอ็กซิม 1193 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในวันและเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555”

  2.3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ ดังนี้ (โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมาย)

 สำนักงาน กสทช. (สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ปส.))
 เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม)
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
 กรุงเทพฯ 10400

โดยขอให้วงเล็บมุมซองว่า “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555”

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ หอประชุมสายลม 5021 (อาคารหอประชุมชั้น 2) สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และ ระบบออนไลน์ (คลิ๊ก) ดังรายละเอียดปรากฏตามกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ โดยสามารถลงทะเบียนโดยการส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โทรศัพท์ 0 2271 7600 ต่อ 5332, 5315, 5316 และ 5334 E-mail: [email protected]

5. การดาวน์โหลดเอกสาร

 5.1 (ร่าง)-ประกาศ-กสทช-ฯ

 5.2 ความเป็นมา-เหตุผล-ความจำเป็น

 5.3 กำหนดการ-ฯ

 5.4 แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมรับฟังฯ

 5.5 แบบแสดงความคิดเห็นฯ

กำลังโหลดข้อมูล ...